1 Samuweli 24:1-22

24  Kwathi nje lapho uSawule esebuyile ekulandeleni amaFilisti,+ beza bambikela, bethi: “Bheka! UDavide usehlane lase-Eni-gedi.”+  USawule wathatha amadoda akhethiwe ayizinkulungwane ezintathu+ ku-Israyeli wonke wahamba wayofuna uDavide+ namadoda ayekanye naye emadwaleni ayinyabule ezimbuzi zentaba.+  Ekugcineni wafika ezibayeni zezimvu ezenziwe ngamatshe eceleni kwendlela, lapho kwakukhona khona umhume. Ngakho uSawule wangena eyozikhulula,+ kuyilapho uDavide namadoda ayekanye naye, babesezingxenyeni ezisemuva impela zomhume,+ behlezi phansi.  Amadoda ayekanye noDavide athi kuye: “Nantu usuku uJehova athi ngalo kuwe, ‘Bheka! Nginikela isitha sakho esandleni sakho,+ futhi kumelwe wenze kuso njengoba nje kungase kubonakale kukuhle emehlweni akho.’”+ Ngakho uDavide wasukuma wasika ngokunyenya umphetho wejazi likaSawule elingenamikhono.  Kodwa kamuva inhliziyo kaDavide yayilokhu imshaya+ ngesizathu sokuthi wayesike umphetho wejazi likaSawule elingenamikhono.  Ngakho wathi emadodeni ayekanye naye: “Kuyinto engacabangeki, ngami, emehlweni kaJehova, ukuba ngenze le nto enkosini yami, ogcotshiweyo+ kaJehova, ngokwelulela isandla kuyo, ngoba ingogcotshiweyo kaJehova.”+  Ngakho uDavide wawahlakaza amadoda ayekanye naye ngala mazwi, futhi akawavumelanga ukuba avukele uSawule.+ USawule yena wasukuma emhumeni waqhubeka nendlela yakhe.  Ngakho uDavide kamuva wasuka waphuma emhumeni wamemeza ngemva kukaSawule, ethi: “Nkosi yami,+ nkosi!” USawule wabheka ngemva kwakhe, uDavide wakhothama ubuso bakhe bubheke emhlabathini+ wawa ngobuso.  UDavide wathi kuSawule: “Kungani ulalela amazwi omuntu,+ uma ethi, ‘Bheka! UDavide ufuna ukukulimaza’? 10  Bheka namuhla amehlo akho abonile indlela uJehova akunikelé ngayo namuhla esandleni sami emhumeni; futhi othile uthe mawubulawe,+ kodwa ngikuhawukele ngathi, ‘Ngeke ngelulele isandla sami enkosini yami, ngoba ingogcotshiweyo+ kaJehova.’ 11  Futhi, baba,+ bheka, yebo, bheka umphetho wejazi lakho elingenamikhono esandleni sami, ngoba lapho ngisika umphetho wejazi lakho elingenamikhono angikubulalanga. Yazi ubone ukuthi akukho bubi+ noma ukuvukela esandleni sami, futhi angikonanga, kuyilapho wena uqamekele umphefumulo wami ukuba uwususe.+ 12  Kwangathi uJehova angahlulela phakathi kwami nawe;+ uJehova uzongiphindiselela+ kuwe, kodwa esami isandla ngeke sibe phezu kwakho.+ 13  Njengoba nje isaga sabasendulo sisho, ‘Kwababi kuyophuma ububi,’+ kodwa esami isandla ngeke sibe phezu kwakho. 14  Inkosi yakwa-Israyeli iphumele bani? Uxosha bani? Inja efile?+ Izenze elilodwa?+ 15  UJehova uzoba umahluleli, ahlulele phakathi kwami nawe, uzobona futhi angisingathele icala lomthetho+ angahlulele ukuze angikhulule esandleni sakho.” 16  Kwathi lapho uDavide eqeda ukukhuluma la mazwi kuSawule, uSawule wathi: “Yizwi lakho lelo, ndodana yami Davide?”+ USawule waphakamisa izwi lakhe wakhala.+ 17  Waqhubeka wathi kuDavide: “Wena ulungé ngaphezu kwami,+ ngoba nguwe owenze okuhle kimi,+ futhi yimi owenze okubi kuwe. 18  Wena—wena ukulandisile namuhla okuhle okwenzile mayelana nami ngokuba ungangibulali nakuba uJehova enginikele esandleni sakho.+ 19  Manje lapho umuntu ethola isitha sakhe, ingabe uyosimukisa ngendlela enhle?+ Ngakho uJehova ngokwakhe uyokuvuza ngokuhle,+ ngenxa yokuthi namuhla ukwenzile kimi. 20  Manje, bheka! ngiyazi ukuthi nakanjani uzobusa njengenkosi,+ nokuthi ngokuqinisekile umbuso wakwa-Israyeli uyohlala njalo esandleni sakho. 21  Ngakho manje funga kimi uJehova+ ukuthi ngeke uyinqume inzalo yami ngemva kwami nokuthi ngeke ulibhuqe igama lami endlini kababa.”+ 22  Ngakho uDavide wafunga kuSawule, okwathi ngemva kwalokho uSawule wahamba waya ekhaya.+ Kepha uDavide namadoda ayekanye naye, bakhuphukela endaweni okunzima ukuyifinyelela.+

Imibhalo yaphansi