Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 22:1-23

22  Ngakho uDavide wasuka lapho+ wabalekela+ emhumeni+ wase-Adulamu;+ abafowabo nayo yonke indlu kayise bezwa ngakho behla baya khona kuye.  Bonke abantu ababecindezelekile+ nabo bonke abantu ababekweleta+ nabo bonke abantu ababemunyu emphefumulweni+ baqoqanela kuye,+ waba yinduna phezu kwabo;+ waba namadoda angaba ngamakhulu amane.  Kamuva uDavide wasuka lapho waya eMispe kwaMowabi wathi enkosini yakwaMowabi:+ “Ngicela uvumele ubaba nomama+ bahlale kanye nani ngize ngazi lokho uNkulunkulu azokwenza kimi.”  Ngakho wababeka phambi kwenkosi yakwaMowabi, bahlala nayo zonke izinsuku uDavide ayesendaweni engafinyeleleki.+  Ngemva kwesikhathi uGadi+ umprofethi wathi kuDavide: “Akumelwe uqhubeke uhlala endaweni engafinyeleleki. Hamba, uye ezweni lakwaJuda.”+ Ngakho uDavide wasuka wangena ehlathini laseHereti.  USawule wezwa ukuthi uDavide namadoda ayekanye naye batholakele, ngesikhathi uSawule ehlezi eGibheya ngaphansi komthamariske+ endaweni ephakeme umkhonto wakhe+ usesandleni sakhe nazo zonke izinceku zakhe zimi ngakuye.  Khona-ke uSawule wathi ezincekwini zakhe ezazimi ngakuye: “Ngicela nilalele, maBhenjamini. Ingabe indodana kaJese+ izoninika nonke amasimu nezivini?+ Ingabe izonimisa nonke nibe yizinduna zezinkulungwane+ nezinduna zamakhulu?  Ngoba ningakhele uzungu, nonke; futhi akekho okwambulayo endlebeni yami+ lapho indodana yami siqu yenza isivumelwano+ nendodana kaJese, futhi akekho kini onozwela ngami, akwambule endlebeni yami ukuthi indodana yami ingivusele inceku yami siqu ukuba ingiqamekele ngendlela okungayo namuhla.”  Khona-ke uDowegi+ umEdomi, njengoba ayemiswe phezu kwezinceku zikaSawule, waphendula wathi: “Ngiyibonile indodana kaJese ifika eNobi ku-Ahimeleki+ indodana ka-Ahithubi.+ 10  Uyibuzelé+ kuJehova; futhi uyiniké umphako,+ wayinika nenkemba+ kaGoliyati umFilisti.” 11  Ngaso leso sikhathi inkosi yathumela yabiza u-Ahimeleki indodana ka-Ahithubi umpristi nayo yonke indlu kayise, abapristi ababeseNobi.+ Ngakho bonke beza enkosini. 12  Manje uSawule wathi: “Ngicela ulalele wena ndodana ka-Ahithubi!” yena wathi: “Ngilapha, nkosi yami.” 13  USawule wathi kuye: “Kungani ningakhele uzungu,+ wena nendodana kaJese, ngokuyinika kwakho isinkwa nenkemba, nangokuyibuzela kuNkulunkulu, ukuba ingivukele njengomqamekeli ngendlela okungayo namuhla?”+ 14  U-Ahimeleki wayiphendula inkosi wathi: “Ngubani phakathi kwazo zonke izinceku zakho onjengoDavide,+ othembekile,+ nongumkhwenyana+ wenkosi futhi oyinduna phezu kwemilindankosi yakho nodunyiswayo endlini yakho?+ 15  Ingabe ngiqalé namuhla ukumbuzela+ kuNkulunkulu? Kuyinto engacabangeki ngami! Inkosi mayingabeki cala encekwini yayo nakuyo yonke indlu kababa, ngoba kukho konke lokhu inceku yakho ibingazi lutho oluncane noma olukhulu.”+ 16  Kodwa inkosi yathi: “Uzofa nokufa,+ Ahimeleki, wena nayo yonke indlu kayihlo.”+ 17  Ngalokho inkosi yathi kubagijimi+ ababemi ngakuyo: “Phendukani nibulale abapristi bakaJehova, ngoba, isandla sabo naso sikanye noDavide futhi bebazi ukuthi ungoweqileyo kodwa abakwambulanga endlebeni yami!”+ Izinceku zenkosi azifunanga ukwelula isandla sazo zihlasele abapristi bakaJehova.+ 18  Ekugcineni inkosi yathi kuDowegi:+ “Phenduka wena uhlasele abapristi!” Ngokushesha uDowegi umEdomi+ waphenduka wabahlasela ngokwakhe abapristi wabulala+ ngalolo suku amadoda angamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ambatha i-efodi+ lelineni. 19  Ngisho neNobi+ umuzi wabapristi waligalela ngosiko lwenkemba, indoda kanye nowesifazane, umntwana kanye nosancela nenkomo nembongolo nemvu ngosiko lwenkemba. 20  Nokho, indodana eyodwa ka-Ahimeleki indodana ka-Ahithubi, egama layo kwakungu-Abhiyathara,+ yaphunyuka yabaleka yalandela uDavide. 21  Khona-ke u-Abhiyathara watshela uDavide: “USawule ubabulele abapristi bakaJehova.” 22  Khona-ke uDavide wathi ku-Abhiyathara: “Ngavele ngazi ngaloluya suku,+ ngoba uDowegi umEdomi wayekhona lapho, ukuthi nakanjani wayezomtshela uSawule.+ Ngoné yonke imiphefumulo yendlu kayihlo. 23  Hlala nami. Ungesabi, ngoba noma ngubani ofuna umphefumulo wami ufuna umphefumulo wakho, ngoba wena ungodinga isivikelo sami.”+

Imibhalo yaphansi