Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 20:1-42

20  UDavide wabaleka+ eNayoti eRama. Nokho, weza wathi phambi kukaJonathani: “Ngenzeni?+ Siyini isiphambeko sami, futhi ngenze sono sini phambi kukayihlo, ngoba ufuna umphefumulo wami?”  Yena wathi kuye: “Kuyinto engacabangeki!+ Ngeke ufe. Bheka! Ubaba ngeke enze into enkulu noma into encane angayambuli endlebeni yami;+ kungasiphi isizathu kufanele ubaba angifihlele le ndaba?+ Akwenzeki lokhu.”  Kodwa uDavide wafunga+ ngaphezu kwalokho wathi: “Kumelwe nakanjani ukuthi uyihlo uyazi ukuthi ngitholé umusa emehlweni akho,+ ngakho angase athi, ‘UJonathani makangakwazi lokhu funa ezwe ubuhlungu.’ Kodwa, eqinisweni, kuphila kukaJehova+ nokuphila komphefumulo wakho,+ isinyathelo esisodwa nje kuphela esikhona phakathi kwami nokufa!”+  UJonathani wathi kuDavide: “Noma yini umphefumulo wakho ongayisho ngizokwenzela yona.”  UDavide wathi kuJonathani: “Bheka! Kusasa kwethwasa inyanga,+ futhi kumelwe nakanjani ngihlale kanye nenkosi ekudleni; wena kumelwe ungimukise, mina ngizozithukusa+ endle kuze kuhlwe ngosuku lwesithathu.  Uma kwenzeka uyihlo ebona ukuthi angikho, khona-ke kumelwe uthi, ‘UDavide ucele kimi ukuba aphuthe ukuze agijimele eBhetlehema+ emzini wakubo, ngoba kukhona umhlatshelo waminyaka yonke lapho wawo wonke umndeni.’+  Uma ethi, ‘Kulungile!’ kusho ukuthula encekwini yakho. Kodwa uma nje ethukuthela, yazi ukuthi unqumé okubi.+  Kumelwe uyenzele umusa wothando inceku yakho,+ ngoba inceku yakho uyifaké esivumelwaneni+ sikaJehova kanye nawe. Kodwa uma kukhona isiphambeko kimi,+ ngibulale wena, ngoba kungani kufanele ungiyise kuyihlo?”  UJonathani wathi: “Kuyinto engacabangeki ngokuqondene nawe! Kodwa uma ngingase ngazi ukuthi ubaba unqumé into embi ngawe ukuba ikwehlele, ngeke yini ngikutshele?”+ 10  Khona-ke uDavide wathi kuJonathani: “Ubani ozongitshela ukuthi lokho uyihlo azokuphendula ngakho kunokhahlo noma cha?” 11  UJonathani yena wathi kuDavide: “Woza masiphume siye endle.” Ngakho bobabili baphuma baya endle. 12  UJonathani wathi kuDavide: “UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli+ [makabe ufakazi]+ wokuthi ngizomuzwa ubaba ngalesi sikhathi kusasa, noma ngosuku lwesithathu, futhi uma enesimo esihle ngakuDavide, ngeke yini ngithumele ngokuqinisekile ngikwambule endlebeni yakho? 13  Kwangathi uJehova angenza kanjalo kuJonathani futhi kwangathi anganezela kanjalo kukho,+ uma kungenzeka kubonakale kukuhle kubaba ukwenza okubi kuwe kodwa ngingakwambuli endlebeni yakho ngikumukise, futhi ngokuqinisekile ungahambi ngokuthula. Futhi kwangathi uJehova angaba nawe,+ njengoba nje eye waba nobaba.+ 14  Ngeke yini wena, uma ngizobe ngisaphila,+ yebo, ngeke yini ungibonise umusa wothando kaJehova, ukuze ngingafi?+ 15  Ngeke uwunqume umusa wakho wothando ungabi kanye nendlu yami kuze kube nini nanini.+ Futhi, lapho uJehova enquma izitha zikaDavide, zonke ebusweni bomhlaba, 16  ngeke linqunywe igama likaJonathani endlini kaDavide.+ UJehova kumelwe akufune esandleni sezitha zikaDavide.” 17  Ngakho uJonathani waphinda futhi wafunga kuDavide ngenxa yothando lwakhe ngaye; ngoba wayemthanda ngendlela ayethanda ngayo umphefumulo wakhe.+ 18  UJonathani waqhubeka wathi kuye: “Kusasa kwethwasa inyanga,+ nakanjani kuzobonakala ukuthi awukho, ngoba isihlalo sakho sizobe singenamuntu. 19  Ngokuqinisekile ngosuku lwesithathu kuzobonakala kakhulu ukuthi awukho; kumelwe uye endaweni obuzithukuse kuyo+ ngosuku obekusetshenzwa ngalo, uhlale lapha eduze kwaleli tshe. 20  Mina, ngizocibishela imicibisholo emithathu kolunye uhlangothi lwalo, ngiyithumele lapho ngizoyithumela khona esigcibisholweni. 21  Bheka! Ngizothumela isikhonzi, ngithi, ‘Hamba uyofuna imicibisholo.’ Uma ngisho ngokuqondile esikhonzini ngithi, ‘Bheka! Imicibisholo ingapha kwakho, yithathe,’ khona-ke wena uze, ngoba kusho ukuthula ngawe futhi akonakele lutho, kuphila kukaJehova.+ 22  Kodwa uma ngisho kanje ebhungwini ngithi, ‘Bheka! Imicibisholo ikude kakhulu nawe,’ uhambe ngoba uJehova ukumukisile. 23  Futhi ngokuqondene nezwi esilikhulumile,+ mina nawe, kwangathi uJehova angaba phakathi kwami nawe kuze kube nini nanini.”+ 24  UDavide wazithukusa endle.+ Kwaba ukwethwasa kwenyanga, inkosi yahlala esihlalweni sayo esidlweni ukuba idle.+ 25  Inkosi yayihlezi esihlalweni sayo njengangezinye izikhathi, esihlalweni esingasodongeni; uJonathani wayebhekene nayo, u-Abhineri+ wayehlezi eceleni kukaSawule, kodwa indawo kaDavide yayingenamuntu. 26  USawule akashongo lutho ngalolo suku, ngoba wayezitshela ukuthi: “Kukhona okwenzekile okumenza abe ongahlanzekile,+ ngoba ubengakahlanzwa.” 27  Kwathi ngosuku olungemva kolokwethwasa kwenyanga, ngosuku lwesibili, indawo kaDavide yaqhubeka ingenamuntu. Kulokhu uSawule wathi kuJonathani indodana yakhe: “Kungani indodana kaJese+ ingezanga esidlweni izolo nanamuhla?” 28  Ngakho uJonathani wamphendula uSawule wathi: “UDavide ucelile nokucela kimi ukuphutha ukuze aye eBhetlehema.+ 29  Uthé, ‘Ngicela ungimukise, ngoba sinomhlatshelo womndeni emzini, futhi ngumfowethu ongiyalile. Ngakho manje, uma ngithole umusa emehlweni akho, siza ungivumele ngithi shelele ngiyobona abafowethu.’ Yingakho engezanga etafuleni lenkosi.” 30  Khona-ke intukuthelo+ kaSawule yamvuthela uJonathani wathi kuye: “Wena ndodana yencekukazi edlubulundayo,+ angazi yini ukuthi ukhetha indodana kaJese kube yihlazo kuwe futhi kube yihlazo lezitho zangasese zikanyoko?+ 31  Ngoba zonke izinsuku indodana kaJese eziphila emhlabeni, wena nobukhosi bakho ngeke ume uqine.+ Ngakho manje thumela alandwe alethwe lapha kimi, ngoba umiselwe ukufa.”+ 32  Nokho, uJonathani wamphendula uSawule uyise wathi kuye: “Kungani kufanele abulawe?+ Wenzeni?”+ 33  USawule wamjikijela ngomkhonto ukuba ambulale;+ uJonathani wazi ukuthi uyise wayenqume ukumbulala uDavide.+ 34  UJonathani wasukuma ngokushesha etafuleni ethukuthele evutha,+ akasidlanga isinkwa ngosuku lwesibili ngemva kokwethwasa kwenyanga, ngoba wayezwe ubuhlungu ngoDavide,+ ngoba wayelulazwe uyise uqobo.+ 35  Kwathi ekuseni uJonathani waphuma waya endle endaweni ayemmisele yona uDavide,+ isikhonzi esincane sasikanye naye. 36  Wathi esikhonzini sakhe: “Ngicela ugijime, uthole le micibisholo engiyicibishelayo.”+ Isikhonzi sagijima, yena wacibishela umcibisholo ukuze udlulele ngalé kwaso. 37  Lapho isikhonzi sifika endaweni yemicibisholo uJonathani ayeyicibishele, uJonathani wamemeza engemuva kwesikhonzi wathi: “Umcibisholo awukude kakhulu nawe yini?”+ 38  UJonathani wamemeza ngemuva kwesikhonzi: “Phuthuma! Yenza ngokushesha! Ungami!” Isikhonzi sikaJonathani sayibutha imicibisholo sase siza enkosini yaso. 39  Isikhonzi sona, sasingazi lutho; nguJonathani noDavide kuphela ababazi ngale ndaba. 40  Ngemva kwalokho uJonathani wanika isikhonzi sakhe izikhali zakhe wathi kuso: “Hamba, ziyise emzini.” 41  Isikhonzi sahamba. UDavide yena wavuka lapho eduzane ngaseningizimu. Wawa ngobuso phansi+ wakhothama kathathu; bangana+ bakhalelana, kwaze kwaba yilapho uDavide esekhale kakhulu.+ 42  UJonathani wathi kuDavide: “Hamba ngokuthula,+ njengoba sifungile+ sobabili, egameni likaJehova, sithi, ‘Kwangathi uJehova angaba phakathi kwami nawe naphakathi kwenzalo yami nenzalo yakho kuze kube nini nanini.’”+ Ngakho uDavide wasukuma wahamba, uJonathani wangena emzini.

Imibhalo yaphansi