Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 2:1-36

2  UHana wathandaza+ wathi:“Inhliziyo yami iyethaba ngoJehova,+Uphondo lwami ngempela luphakanyisiwe kuJehova.+Umlomo wami uzivulekele kakhulu izitha zami,Ngoba ngiyajabula ngensindiso evela kuwe.+   Akekho ongcwele njengoJehova, ngoba akekho omunye ngaphandle kwakho;+Futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu.+   Ningakhulumi ngokuzidla okukhulu kangaka nina bantu,Makungaphumi lutho ngokuphahluka emlonyeni wenu,+Ngoba uJehova unguNkulunkulu wolwazi,+Futhi izenzo zilinganiswa ngokufanele nguye.+   Amadoda omnsalo anamandla agcwele ukwesaba okukhulu,+Kodwa labo abakhubekayo babhinca amandla.+   Abanelisekileyo kumelwe baziqashise ukuze bathole isinkwa,+Kodwa abalambile empeleni bayayeka ukulamba.+Ngisho noyinyumba uzele abayisikhombisa,+Kodwa owayenamadodana amaningi ubunile.+   UJehova unguMbulali noMlondolozi wokuphila,+UnguMuntu Owehlisela eShiyoli,+ futhi uyakhuphula.+   UJehova unguMphofisi+ noMcebisi,+UMehlisi, noMphakamisi futhi,+   UMvusi womuntu ophansi othulini;+Uphakamisa ompofu emgodini womlotha,+Ukuze abenze bahlale kanye nezicukuthwane; futhi ubanika isihlalo sobukhosi senkazimulo+ njengefa.+Ngoba izisekelo zomhlaba zingezikaJehova,+Ubeka phezu kwazo izwe elikhiqizayo.   Uqapha izinyawo zabathembekile bakhe;+Kepha ababi, bathuliswa ebumnyameni,+Ngoba umuntu akabi mkhulu ngenxa yamandla.+ 10  Kepha uJehova, labo abalwisana naye bayokwesaba kakhulu;+Uyoduma ngokumelene nabo esemazulwini.+UJehova ngokwakhe uyokwahlulela imikhawulo yomhlaba,+Ukuze anike inkosi yakhe izikhwepha,+Ukuze aphakamise uphondo logcotshiweyo wakhe.”+ 11  Khona-ke u-Elkana waya endlini yakhe eRama; umfana yena, waba isikhonzi+ sikaJehova phambi kuka-Eli umpristi. 12  Amadodana ka-Eli ayengabantu abangelusizo lwalutho;+ engamqapheli uJehova.+ 13  Ngokuqondene nelungelo labapristi elifanele elivela kubantu,+ noma nini lapho umuntu enikela umhlatshelo, kwakuza isikhonzi sompristi siphethe imfoloko emazinyo-mathathu, kuthi nje lapho inyama ibila,+ 14  sihlabe emcengezini noma embizeni yokupheka enezibambo ezimbili noma ekhanzini noma embizeni yokupheka enesibambo esisodwa. Noma yini imfoloko eyayenyuka nayo umpristi wayezithathela yona. Yileyo ndlela ayenza ngayo eShilo kuwo wonke ama-Israyeli ayefika khona.+ 15  Futhi, ngisho nangaphambi kokuba kuthunqiswe amanoni,+ kwakuza isikhonzi sompristi sithi kumuntu owenza umhlatshelo: “Nginike inyama yokosela umpristi ukuze amukele kuwe inyama eluhlaza, hhayi ebilisiwe.”+ 16  Lapho lowo muntu ethi kuso: “Mabaqiniseke ukuthi bathunqisa amanoni kuqala.+ Khona-ke ungazithathela noma yini umphefumulo wakho oyinxanelayo,”+ empeleni sasithi: “Cha, yilethe manje; kungenjalo, kuzodingeka ngiyithathe ngempoqo!”+ 17  Isono sezikhonzi saba sikhulu kakhulu phambi kukaJehova;+ ngoba la madoda ayewuphatha ngendelelo umnikelo kaJehova.+ 18  USamuweli wayekhonza+ phambi kukaJehova, engumfana, ebhincé i-efodi lelineni.+ 19  Futhi, unina wayemenzela ijazi elincane elingenamikhono, futhi wayekhuphuka alilethe kuye unyaka nonyaka lapho ekhuphuka kanye nomyeni wakhe ukuzokwenza umhlatshelo waminyaka yonke.+ 20  U-Eli wambusisa+ u-Elkana nomkakhe wathi: “Kwangathi uJehova angakumisela inzalo evela kulo mfazi esikhundleni sokubolekisile, okuboleke uJehova.”+ Bahamba baya endaweni yabo. 21  Ngokuvumelana nalokho uJehova wamnaka uHana,+ wakhulelwa wazala amadodana amathathu namadodakazi amabili.+ Umfana uSamuweli waqhubeka ekhula enoJehova.+ 22  U-Eli wayesemdala kakhulu, futhi wayezwile+ ngakho konke amadodana akhe ayelokhu ekwenza+ ku-Israyeli wonke nendlela ayelala ngayo nabesifazane+ ababekhonza emnyango wetende lokuhlangana.+ 23  Wayevame ukuthi kuwo:+ “Kungani niqhubeka nenza izinto ezinjengalezi?+ Ngoba zimbi izinto engizizwayo ngani ngabo bonke abantu.+ 24  Hhayi,+ madodana ami, ngoba awumuhle umbiko engiwuzwayo, abantu bakaJehova abawusakazayo.+ 25  Uma umuntu ona kumuntu,+ uNkulunkulu uyomlamulela;+ kodwa uma umuntu ona kuJehova,+ ubani ongamthandazela?”+ Kodwa ayengalilaleli izwi likayise,+ ngoba uJehova manje wayesefuna ukuwabulala.+ 26  Sonke leso sikhathi umfana uSamuweli wayelokhu ekhula futhi ethandeka ngokwengeziwe kuJehova nakubantu.+ 27  Kwafika umuntu kaNkulunkulu+ ku-Eli wathi kuye: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Angizange yini ngempela ngizambule kuyo indlu kakhokho wakho lapho iseseGibhithe njengezigqila endlini kaFaro?+ 28  Ngakhethelwa yena kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli,+ ukuba abe umpristi futhi akhuphukele e-altare lami+ ukuba enze kufuquke umusi womhlatshelo, athwale i-efodi phambi kwami, ukuze nginike indlu kakhokho wakho yonke iminikelo yabantwana bakwa-Israyeli eyenziwa ngomlilo.+ 29  Kungani nilokhu nikhahlela umhlatshelo wami+ nomnikelo wami engiyale ngawo endaweni yami yokuhlala,+ futhi ulokhu udumisa amadodana akho ngaphezu kwami ngokuba nizikhuluphalise+ ngokuhle kunakho konke kwayo yonke iminikelo ka-Israyeli, abantu bami?+ 30  “‘Yingakho izwi likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli lithi: “Ngempela ngasho ukuthi, Ngokuqondene nendlu yakho nendlu kakhokho wakho, ziyohamba phambi kwami kuze kube nini nanini.”+ Kodwa manje izwi likaJehova lithi: “Kuyinto engacabangeki, ngoba labo abangidumisayo+ ngiyobadumisa,+ futhi abangidelelayo bayoba yinto engelutho.”+ 31  Bheka! Ziyeza izinsuku lapho ngokuqinisekile ngiyoyinquma khona ingalo yakho nengalo yendlu kakhokho wakho, kangangokuthi ngeke libe khona ixhegu endlini yakho.+ 32  Phakathi kwakho konke okuhle okwenziwa ku-Israyeli empeleni wena uyobona ophikisana nawe endaweni yami yokuhlala;+ alisoze laba khona ixhegu endlini yakho. 33  Nokho kukhona umuntu othile kuwe engingeke ngimnqume ukuba angabe esaba se-altare lami ukuze abangele amehlo akho afiphale futhi enze umphefumulo wakho uwohloke; kodwa isibalo esikhulu sabendlu yakho siyofa sonke ngenkemba yabantu.+ 34  Yilesi isibonakaliso sakho esizofikela amadodana akho amabili, uHofini noFinehasi:+ Bobabili bayokufa ngosuku olulodwa.+ 35  Ngokuqinisekile ngiyozivusela umpristi othembekile.+ Uyokwenza ngokuvumelana nalokho okusenhliziyweni yami nasemphefumulweni wami; ngiyomakhela indlu emi njalo, futhi ngokuqinisekile uyohamba phambi kogcotshiweyo+ wami ngaso sonke isikhathi. 36  Noma ubani osele+ endlini yakho uyokuza akhothame kuye ukuze akhokhelwe imali nesinkwa esiyindilinga, futhi ngokuqinisekile uyothi: “Siza ungihlanganise nesinye sezikhundla zobupristi ukuze ngidle ucezu lwesinkwa.”’”+

Imibhalo yaphansi