1 Samuweli 18:1-30

18  Kwathi lapho nje eqeda ukukhuluma noSawule, umphefumulo kaJonathani+ wanamathelana+ nomphefumulo kaDavide, uJonathani waqala ukumthanda njengoba ethanda umphefumulo wakhe.+  Khona-ke uSawule wamthatha ngalolo suku futhi akamvumelanga ukuba abuyele endlini kayise.+  UJonathani noDavide benza isivumelwano,+ ngenxa yokuthi wayemthanda njengoba ethanda umphefumulo wakhe.+  Ngaphezu kwalokho, uJonathani wahlubula ijazi elingenamikhono ayelembethe walinika uDavide, kanye nezingubo zakhe, ngisho nenkemba yakhe nomnsalo wakhe nebhande lakhe.  UDavide waphuma. Nomaphi lapho uSawule ayemthuma khona wayenza ngokuhlakanipha,+ kangangokuthi uSawule wambeka phezu kwamadoda empi;+ futhi kwabonakala kukuhle emehlweni abo bonke abantu nasemehlweni ezinceku zikaSawule.  Kwathi lapho befika, lapho uDavide ebuya kobulala amaFilisti, abesifazane baphuma kuyo yonke imizi yakwa-Israyeli ngengoma+ nangemidanso ukuze bahlangabeze uSawule inkosi, ngamathamborini,+ ngokujabula+ nangemiqangala entamboningi.  Abesifazane ababesina babelokhu besabela bethi: “USawule ubulele izinkulungwane zakhe,UDavide yena amashumi ezinkulungwane zakhe.”+  USawule wathukuthela+ kakhulu, futhi leli zwi laba libi kakhulu emehlweni akhe, kangangokuthi wathi: “Baniké uDavide amashumi ezinkulungwane, kodwa mina banginiké izinkulungwane, sekusele ubukhosi kuphela ukuba bamnike bona!”+  USawule wayesembheka ngokumdlinzekela njalo uDavide kusukela ngalolo suku kuqhubeke.+ 10  Kwathi ngosuku olulandelayo+ umoya omubi kaNkulunkulu wasebenza phezu kukaSawule,+ waziphatha njengomprofethi+ endlini, ngesikhathi uDavide edlala umculo ngesandla sakhe,+ njengasezinsukwini zangaphambili; kwakukhona umkhonto esandleni+ sikaSawule. 11  USawule wawujikijela umkhonto+ wathi: “Ngizomhlanganisa nodonga uDavide!”+ kodwa uDavide wagwija phambi kwakhe, kabili.+ 12  USawule wamesaba+ uDavide ngoba uJehova wabonakala enaye,+ kodwa wayemukile kuSawule.+ 13  Ngenxa yalokho uSawule wamsusa kuye+ wammisa ukuba abe yinduna yakhe yenkulungwane; wayephuma engena njalo phambi kwabantu.+ 14  UDavide wayenza ngokuhlakanipha+ njalo kuzo zonke izindlela zakhe, futhi uJehova wayenaye.+ 15  USawule wayelokhu ebona ukuthi wayenza ngokuhlakanipha okukhulu,+ kangangokuthi wamesaba. 16  Wonke u-Israyeli noJuda babemthanda uDavide, ngoba wayephuma futhi engena phambi kwabo. 17  Ekugcineni uSawule wathi kuDavide: “Nansi indodakazi yami endala uMerabi.+ Ngizokuganisela yona ibe ngumkakho.+ Kuphela zibonakalise kimi uyiqhawe ulwe izimpi zikaJehova.”+ Kepha uSawule wayezitshela ukuthi: “Makungabi isandla sami esiba phezu kwakhe, kodwa makube isandla samaFilisti esiba phezu kwakhe.”+ 18  UDavide wathi kuSawule: “Ngingubani mina futhi zingobani izihlobo zami, umndeni kababa, kwa-Israyeli, ukuba ngibe umkhwenyana wenkosi?”+ 19  Nokho, ngesikhathi sokuba uMerabi indodakazi kaSawule aganiselwe uDavide, wayeseganiselwe u-Adriyeli+ waseMehola.+ 20  Manje uMikhali+ indodakazi kaSawule wayemthanda uDavide, kwabikwa kuSawule, yathandeka le ndaba kuye. 21  Ngakho uSawule wathi: “Ngizomnika yena ukuze asebenze njengogibe kuye,+ futhi isandla samaFilisti sibe phezu kwakhe.” Ngakho uSawule wathi kuDavide: “Uzokwakha nami ubuhlobo bomshado namuhla ngoyedwa walaba besifazane ababili.” 22  Ngaphezu kwalokho, uSawule wayala izinceku zakhe wathi: “Khulumani noDavide ngasese, nithi, ‘Bheka! Inkosi iyajabula ngawe, futhi zonke izinceku zayo ziyakuthanda. Manje yakha ubuhlobo bomshado nenkosi.’” 23  Izinceku zikaSawule zakhuluma la mazwi ezindlebeni zikaDavide, kodwa uDavide wathi: “Ingabe kuyinto elula emehlweni enu ukwakha ubuhlobo bomshado nenkosi, ngibe ngingumuntu onokuncane+ nothathwa kalula?”+ 24  Khona-ke izinceku zikaSawule zambikela, zithi: “UDavide ukhulumé amazwi anjengalawa.” 25  Khona-ke uSawule wathi: “Yilokhu enizokusho kuDavide, ‘Inkosi ayijabuleli ilobolo,+ kodwa ijabulela amajwabu+ amaFilisti ayikhulu, ukuze iziphindiselele+ ezitheni zenkosi.’” Kodwa uSawule yena, wayecebe ukuba uDavide awe ngesandla samaFilisti. 26  Ngakho izinceku zakhe zawabika la mazwi kuDavide, futhi le ndaba yokwakha ubuhlobo bomshado+ nenkosi, yathandeka kuDavide, futhi izinsuku zazingakapheli. 27  Ngakho uDavide wasuka yena kanye namadoda ayekanye naye bahamba babulala+ phakathi kwamaFilisti amadoda angamakhulu amabili, uDavide weza elethe amajwabu+ awo wawanika inkosi eyisibalo esiphelele, ukuze akhe ubuhlobo bomshado nenkosi. USawule yena wamganisela uMikhali indodakazi yakhe.+ 28  USawule wabona futhi wazi ukuthi uJehova wayenoDavide.+ UMikhali yena, indodakazi kaSawule, wayemthanda.+ 29  USawule waphinda futhi wazizwa enokwesaba okukhulu ngenxa kaDavide, uSawule waba yisitha sikaDavide njalo.+ 30  Izikhulu+ zamaFilisti zaziphuma, futhi kwakuthi njalo lapho bephuma uDavide enze ngokuhlakanipha+ kunazo zonke izinceku zikaSawule; igama lakhe laba yigugu kakhulu.+

Imibhalo yaphansi