Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 15:1-35

15  Khona-ke uSamuweli wathi kuSawule: “UJehova wathuma mina ukuba ngikugcobe+ njengenkosi phezu kwabantu bakhe u-Israyeli, manje lalela amazwi kaJehova.+  Yilokhu uJehova wamabutho+ akushilo, ‘Ngifuna ukuba kulandiswe+ ngenxa yalokho u-Amaleki akwenza ku-Israyeli lapho emelana naye endleleni ngesikhathi ekhuphuka ephuma eGibhithe.+  Manje hamba, umbulale u-Amaleki+ umnikele ekubhujisweni+ kanye nakho konke anakho, ungabi nabubele kuye, umbulale,+ indoda kanye nowesifazane, umntwana kanye nosancela,+ inkomo kanye nemvu, ikamela kanye nembongolo.’”+  Ngakho uSawule wabiza abantu wababala eThelayimi,+ amadoda ayimigundatshani ayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namadoda akwaJuda ayizinkulungwane eziyishumi.+  USawule wahamba waze wafika emzini ka-Amaleki waqamekela ngasesigodini sesifufula.  Phakathi naleso sikhathi uSawule wathi kumaKheni:+ “Hambani, mukani,+ yehlani nisuke phakathi kwama-Amaleki, ukuze nginganikhukhuli kanye nawo. Nina, nabonisa umusa wothando kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli+ ngesikhathi bekhuphuka bephuma eGibhithe.”+ Ngakho amaKheni amuka phakathi kuka-Amaleki.  Ngemva kwalokho uSawule wambulala u-Amaleki+ kusukela eHavila+ kuze kufike eShuri,+ eliphambi kweGibhithe.  Wambamba ephila u-Agagi+ inkosi yama-Amaleki, bonke abanye abantu wabanikela ekubhujisweni ngosiko lwenkemba.+  Kodwa uSawule nabantu baba nobubele ku-Agagi nakokuhle kunakho konke komhlambi wezimvu nezimbuzi nomhlambi wezinkomo+ nakokukhulupheleyo nasezinqameni nakukho konke okwakukuhle, abathandanga ukukunikela ekubhujisweni.+ Zonke izimpahla ezazidelelekile nezaliweyo, lezi bazinikela ekubhujisweni. 10  Manje izwi likaJehova lafika kuSamuweli, lathi: 11  “Ngiyadabuka+ ngokuthi ngenzé uSawule ukuba abuse njengenkosi, ngoba uyekile+ ukungilandela, futhi akawafezanga amazwi ami.”+ Kwakucindezela kuSamuweli,+ wayelokhu ekhala kuJehova ubusuku bonke.+ 12  Khona-ke uSamuweli washeshe wavuka ukuze ahlangabeze uSawule kusesekuseni. Kodwa kwabikwa kuSamuweli kuthiwa: “USawule ufikile eKarmeli,+ futhi, bheka! ubezimisela isikhumbuzo,+ wayesephenduka wawela wehlela eGiligali.” 13  Ekugcineni uSamuweli wafika kuSawule, uSawule wathi kuye: “Ubusisiwe+ wena nguJehova. Ngilifezile izwi likaJehova.”+ 14  Kodwa uSamuweli wathi: “Pho usho ukuthini lo msindo womhlambi wezimvu nezimbuzi ezindlebeni zami, kanye nomsindo womhlambi wezinkomo engiwuzwayo?”+ 15  USawule wathi: “Bazilethile zivela kuma-Amaleki, ngoba abantu+ babe nobubele kokuhle kunakho konke komhlambi wezimvu nezimbuzi nokomhlambi wezinkomo, ngenjongo yokwenza umhlatshelo oya kuJehova uNkulunkulu wakho;+ kodwa obekusele sikunikele ekubhujisweni.” 16  USamuweli wathi kuSawule: “Yima! Ngizokutshela lokho uJehova akukhulume kimi izolo ebusuku.”+ Ngakho wathi kuye: “Khuluma!” 17  USamuweli wathi: “Wawungemncane yini emehlweni akho+ lapho uba yinhloko yezizwe zakwa-Israyeli, futhi uJehova ekugcoba+ njengenkosi phezu kuka-Israyeli? 18  Kamuva uJehova wakuthuma wathi, ‘Hamba uzinikele ekubhujisweni lezi zoni,+ ama-Amaleki, ulwe nazo uze uziqothule.’+ 19  Pho kungani ungalilalelanga izwi likaJehova kodwa ugijimelé impango ngokuhaha+ futhi wenza okubi emehlweni kaJehova?”+ 20  Nokho, uSawule wathi kuSamuweli: “Kodwa ngililalele+ izwi likaJehova ngoba ngiyile lapho uJehova engithumé khona ngamletha u-Agagi+ inkosi yama-Amaleki, kodwa u-Amaleki ngimnikele ekubhujisweni.+ 21  Abantu+ bathathile empangweni izimvu nezinkomo, eziyikhethelo isibili njengento enikelwe ekubhujisweni, ukuze benzele uJehova uNkulunkulu wakho umhlatshelo+ eGiligali.”+ 22  USamuweli yena wathi: “Ingabe uJehova ujabulela iminikelo yokushiswa+ nemihlatshelo kunokulalelwa kwezwi likaJehova? Bheka! Ukulalela+ kungcono kunomhlatshelo,+ ukunaka kungcono kunamanoni+ ezinqama; 23  ngoba ukudlubulunda+ kuyafana nesono sokubhula,+ nokuphikelela ngokugabadela kuyafana nokusebenzisa amandla angaqondakali namatherafi.+ Njengoba ulalile izwi likaJehova,+ ngakho naye uyakwala ukuba ungabe usaba yinkosi.”+ 24  Khona-ke uSawule wathi kuSamuweli: “Ngonile;+ ngoba ngiweqile umyalo kaJehova namazwi akho, ngoba ngesabe abantu+ ngakho ngalalela izwi labo. 25  Manje, siza uxolele+ isono sami ubuyele nami emuva ukuze ngiwe ngobuso+ kuJehova.” 26  Kodwa uSamuweli wathi kuSawule: “Ngeke ngibuyele nawe emuva, ngoba ulalile izwi likaJehova, noJehova uyakwala ukuba ungabe usaqhubeka uyinkosi phezu kuka-Israyeli.”+ 27  Njengoba uSamuweli ayephenduka ukuba ahambe, ngokushesha wabamba umphetho wejazi lakhe elingenamikhono, kodwa waklebhuka.+ 28  USamuweli wathi kuye: “UJehova ubuhlwithile+ ubukhosi buka-Israyeli wabususa kuwe namuhla, futhi ngokuqinisekile uyobunika umuntu wakini ongcono kunawe.+ 29  Futhi, ngaphandle kwalokho, uMhlonishwa ka-Israyeli+ ngeke azibonakalise engathembekile,+ futhi ngeke azisole, ngoba akayena umuntu wasemhlabeni ukuba azisole.”+ 30  Wathi: “Ngonile. Manje ngicela ungidumise+ phambi kwamadoda amadala abantu bami naphambi kuka-Israyeli ubuyele nami emuva, ngokuqinisekile ngizowa ngobuso kuJehova uNkulunkulu wakho.”+ 31  Ngakho uSamuweli wabuyela emuva elandela uSawule, uSawule wawa ngobuso kuJehova. 32  Ngemva kwalokho uSamuweli wathi: “Sondezani kimi u-Agagi inkosi yama-Amaleki.” Khona-ke u-Agagi waya kuye emadolonzima, futhi u-Agagi wazitshela wathi: “Ngempela usizi lokufa selumukile.” 33  Nokho, uSamuweli wathi: “Njengoba nje inkemba+ yakho iphucé abesifazane abantwana, ngaleyo ndlela unyoko+ uzoba ophucwe abantwana kakhulu phakathi kwabesifazane.”+ Ngalokho uSamuweli wamhlahlela u-Agagi phambi kukaJehova eGiligali.+ 34  USamuweli wahamba waya eRama, uSawule yena, wakhuphukela emzini wakhe eGibheya+ likaSawule. 35  USamuweli akaphindanga futhi wambona uSawule kwaze kwaba usuku lokufa kwakhe, ngoba uSamuweli wayemlilela+ uSawule. UJehova yena, wadabuka ngokuthi wayenzé uSawule inkosi phezu kuka-Israyeli.+

Imibhalo yaphansi