Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 13:1-23

13  USawule wayeneminyaka [engu-?] ubudala lapho eqala ukubusa,+ wabusa iminyaka emibili phezu kuka-Israyeli.  USawule wazikhethela amadoda ayizinkulungwane ezintathu kwa-Israyeli; ayizinkulungwane ezimbili aba kanye noSawule eMikimashi+ nasesifundeni sezintaba saseBhethele, ayinkulungwane aba kanye noJonathani+ eGibheya+ lakwaBhenjamini, bonke abanye abantu wabamukisa, yilowo nalowo waya etendeni lakhe.  Khona-ke uJonathani washaya isikaniso samabutho+ amaFilisti+ esasiseGeba;+ amaFilisti ezwa ngakho. USawule yena, wayala ukuba kushaywe uphondo+ kulo lonke izwe, ethi: “Zwanini nonke maHebheru!”  Wonke u-Israyeli wezwa kuthiwa: “USawule ushaye isikaniso samabutho amaFilisti, manje u-Israyeli usenephunga elibi+ phakathi kwamaFilisti.” Ngakho abantu babizelwa ndawonye ukuba balandele uSawule baye eGiligali.+  AmaFilisti wona, aqoqana eyokulwa no-Israyeli, izinqola zempi eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu+ nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane eziyisithupha nabantu abangangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi;+ bakhuphuka bakanisa eMikimashi empumalanga yeBheti-aveni.+  Abantu bakwa-Israyeli babona ukuthi babesebunzimeni obukhulu,+ ngoba abantu babecindezelwe kanzima; abantu bazifihla emihumeni+ nasemigodini nasemadwaleni nasemagumbini ayingungu nasemigodini yamanzi.  AmaHebheru aze awela ngisho neJordani+ aya ezweni lakwaGadi+ nelakwaGileyadi. Kodwa uSawule yena wayeseseGiligali, bonke abantu babethuthumela lapho bemlandela.+  Walinda izinsuku eziyisikhombisa zesikhathi esimisiwe uSamuweli ayesishilo;+ uSamuweli akafikanga eGiligali, futhi abantu babehlakazeka bemshiya.  Ekugcineni uSawule wathi: “Sondezani lapha kimi umhlatshelo wokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo.” Ngalokho wanikela umhlatshelo wokushiswa.+ 10  Kwathi lapho nje eseqedile ukunikela umhlatshelo wokushiswa, bheka, nango uSamuweli efika. Ngakho uSawule waphuma ukuba amhlangabeze futhi ambusise.+ 11  Khona-ke uSamuweli wathi: “Kuyini lokhu okwenzile?”+ USawule wathi: “Ngiboné ukuthi abantu baye bahlakazeka bangishiya,+ nawe—nawe awufikanga phakathi nezinsuku ezimisiwe,+ futhi amaFilisti abeqoqana eMikimashi,+ 12  ngakho ngithé enhliziyweni yami,+ ‘Manje amaFilisti azokwehla alwe nami eGiligali, futhi ubuso bukaJehova angibuthambisanga.’ Ngakho ngizicindezele+ nganikela umhlatshelo wokushiswa.” 13  USamuweli wathi kuSawule: “Wenzé ngobuwula.+ Awuwugcinanga umyalo+ kaJehova uNkulunkulu wakho akuyale ngawo,+ ngoba ukube ubuwugcinile, uJehova ubeyowuqinisa umbuso wakho phezu kuka-Israyeli kuze kube nini nanini. 14  Manje umbuso wakho ngeke ume.+ Ngokuqinisekile uJehova uzozitholela umuntu ovumelana nenhliziyo yakhe;+ uJehova uzommisa abe ngumholi+ phezu kwabantu bakhe, ngoba awukugcinanga lokho uJehova akuyale ngakho.”+ 15  Khona-ke uSamuweli wasukuma wasuka eGiligali wakhuphukela eGibheya lakwaBhenjamini, uSawule wabala abantu, labo ababesatholakala bekanye naye, amadoda angaba amakhulu ayisithupha.+ 16  USawule noJonathani indodana yakhe nabantu ababesatholakala bekanye nabo babehlala eGeba+ lakwaBhenjamini. AmaFilisti wona ayekanise eMikimashi.+ 17  Ibutho labagcugci lalisuka ekamu lamaFilisti lihlasele ngamaviyo amathathu.+ Iviyo elilodwa laliphendukela endleleni eya e-Ofira,+ ezweni laseShuwali, 18  elinye iviyo laliphendukela endleleni eya eBheti-horoni,+ kanti iviyo lesithathu laliphendukela endleleni eya emngceleni obheke ngasesigodini saseZeboyimi, ngasehlane. 19  Manje kwakungatholakali ngisho noyedwa umkhandi wensimbi kulo lonke izwe lakwa-Israyeli, ngoba, amaFilisti ayethé: “Ukuze amaHebheru angazenzeli inkemba noma umkhonto.”+ 20  Wonke ama-Israyeli ayehlela kumaFilisti ukuze yilowo nalowo alolelwe igeja lakhe noma igejazembe lakhe noma imbazo yakhe noma isikela lakhe.+ 21  Ukulola amageja namagejazembe namathuluzi amazinyo-mathathu nezimbazo nokuqinisa ukhandi kwakubiza ipimi.+ 22  Ngosuku lwempi akutholakalanga nkemba+ namkhonto esandleni sanoma yimuphi kubantu ababekanye noSawule noJonathani; kodwa kwakutholakala eyodwa kaSawule+ nekaJonathani indodana yakhe. 23  Ibutho eliqaphile+ lamaFilisti laliphuma liye kohlasela ensungubezini esesihosheni saseMikimashi.+

Imibhalo yaphansi