Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 12:1-25

12  Ekugcineni uSamuweli wathi ku-Israyeli wonke: “Bhekani ngililalele izwi lenu kukho konke enikushilo kimi,+ ukuba nginibekele inkosi inibuse.+  Manje nansi inkosi ihamba phambi kwenu!+ Kepha mina, sengigugile+ futhi ngimpunga,+ amadodana ami, nanka kanye nani,+ futhi mina—ngihambile phambi kwenu kusukela ebusheni bami kuze kube yilolu suku.+  Nangu mina. Phendulani ngokumelene nami phambi kukaJehova naphambi kogcotshiweyo+ wakhe: Ngithathé inkomo kabani ngathatha imbongolo kabani,+ futhi ngiphambé bani noma ngacindezela bani, futhi ngamukelé imvalamlomo esandleni sikabani ukuze ngisithe amehlo ami ngayo?+ Ngizonibuyisela kona.”+  Bathi: “Awusiphambanga, awusicindezelanga, futhi awamukelanga lutho nasesandleni soyedwa”+  Ngakho wathi kubo: “UJehova ungufakazi ngokumelene nani, futhi ogcotshiweyo wakhe+ ungufakazi namuhla ukuthi anitholanga lutho esandleni sami.”+ Bathi: “Ungufakazi.”  USamuweli wayesethi kubantu: “UJehova [ungufakazi,] yena owasebenzisa uMose no-Aroni futhi owakhuphula okhokho benu wabakhipha ezweni laseGibhithe.+  Manje yimani, ngizonahlulela phambi kukaJehova [nginilandise] zonke izenzo ezilungile+ zikaJehova azenzile ngani nangokhokho benu.  “Ngokushesha nje lapho uJakobe esefikile eGibhithe+ futhi okhokho benu beqala ukucela usizo kuJehova,+ uJehova wathumela uMose+ no-Aroni, ukuze bahole okhokho benu babakhiphe eGibhithe futhi benze ukuba bahlale kule ndawo.+  Bamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo,+ kangangokuthi wabathengisa+ esandleni sikaSisera+ induna yebutho laseHazori nasesandleni samaFilisti+ nasesandleni senkosi yakwaMowabi,+ babelokhu belwa nabo. 10  Bacela usizo kuJehova+ bathi, ‘Sonile,+ ngoba simshiyile uJehova sakhonza oBhali+ nemifanekiso ka-Ashitoreti;+ manje sikhulule+ esandleni sezitha zethu ukuze sikukhonze.’ 11  UJehova wathumela uJerubhali+ noBedani noJefta+ noSamuweli+ wanikhulula esandleni sezitha zenu nxazonke, ukuze nihlale ngokulondeka.+ 12  Lapho nibona ukuthi uNahashi+ inkosi yamadodana ka-Amoni unihlasele, nathi kimi, ‘Cha, kufanele kubuse inkosi phezu kwethu!’+ sonke leso sikhathi uJehova uNkulunkulu wenu ebe eyiNkosi yenu.+ 13  Manje nansi inkosi eniyikhethile, eniyicelile;+ futhi bhekani uJehova ubeke inkosi phezu kwenu.+ 14  Uma nizomesaba uJehova+ nimkhonze+ impela futhi nilalele izwi lakhe,+ futhi ningeke nidlubulunde+ emyalweni kaJehova, nina nenkosi ezobusa phezu kwenu ngokuqinisekile niyoba abalandeli bakaJehova uNkulunkulu wenu. 15  Kodwa uma ningeke nililalele izwi likaJehova+ futhi nizodlubulunda emyalweni kaJehova,+ ngokuqinisekile isandla sikaJehova siyomelana nani nawoyihlo.+ 16  Manje futhi, yimani nibone le nto enkulu uJehova ayenzayo phambi kwamehlo enu. 17  Akuvunwa+ yini ukolweni namuhla? Ngizobiza+ uJehova ukuba alethe ukuduma nemvula;+ khona-ke yazini futhi nibone ukuthi bukhulu ububi benu+ enibenzile emehlweni kaJehova ngokuba nizicelele inkosi.” 18  Khona-ke uSamuweli wabiza uJehova,+ uJehova waletha ukuduma nemvula ngalolo suku,+ kangangokuthi bonke abantu bamesaba kakhulu uJehova noSamuweli. 19  Bonke abantu bathi kuSamuweli: “Thandazela+ izinceku zakho kuJehova uNkulunkulu wakho, ngoba asifuni ukufa; ngoba senezele ububi kuzo zonke izono zethu ngokuzicelela inkosi.” 20  Ngakho uSamuweli wathi kubantu: “Ningesabi.+ Nina—nina nenze bonke lobu bubi. Kuphela ningaphambuki ekulandeleni uJehova,+ kumelwe nikhonze uJehova ngayo yonke inhliziyo yenu.+ 21  Akumelwe niphambuke nilandele izinto ezingezona ezingokoqobo+ ezingenanzuzo+ futhi ezingakhululi, ngoba kuyizinto ezingezona ezingokoqobo. 22  Ngoba uJehova ngeke abalahle+ abantu bakhe ngenxa yegama lakhe elikhulu,+ ngoba uJehova uzinqumele yena ukuba anenze abantu bakhe.+ 23  Kepha mina, kuyinto engacabangeki ukuba ngone kuJehova ngokuyeka ukunithandazela;+ futhi kumelwe nginifundise+ indlela enhle+ nelungile. 24  Kuphela yesabani+ uJehova, futhi nimkhonze ngeqiniso ngenhliziyo yenu yonke;+ ngoba bhekani izinto ezinkulu anenzele zona.+ 25  Kodwa uma nenza okubi isidanasi, niyokhukhulwa,+ nina nenkosi yenu.”+

Imibhalo yaphansi