1 Samuweli 1:1-28

1  Manje kwakukhona umuntu othile waseRamatayimi-zofimu+ lasesifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi,+ igama lakhe kwakungu-Elkana,+ indodana kaJerohamu, indodana ka-Elihu, indodana kaThohu, indodana kaZufi,+ umEfrayimi.  Wayenabafazi ababili, igama lomunye kunguHana, negama lomunye kunguPhenina. UPhenina waba nabantwana, kodwa uHana akabanga nabantwana.+  Lowo muntu wayekhuphuka asuke emzini wakubo unyaka nonyaka ukuze ayokhuleka+ phambi kukaJehova wamabutho futhi amenzele umhlatshelo eShilo.+ Yilapho amadodana amabili ka-Eli, uHofini noFinehasi,+ ayengabapristi kuJehova khona.+  Kwaba khona usuku u-Elkana enza ngalo umhlatshelo, wanika uPhenina umkakhe nawo wonke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo;+  kodwa uHana wamnika isabelo esisodwa. Noma kunjalo nguHana ayemthanda,+ kepha uJehova, wayesivalile isibeletho sakhe.+  Umfazi oyimbangi yakhe naye wayemkhathaza+ kakhulu ukuze amenze azizwe ekhungathekile ngoba uJehova wayesivalile isibeletho sakhe.  Wayenza kanjalo unyaka nonyaka,+ njalo lapho ekhuphukela endlini kaJehova.+ Wayemkhathaza kanjalo, kangangokuthi wayekhala angadli.  U-Elkana umyeni wakhe wathi kuye: “Hana, ukhalelani, kungani ungadli, futhi kungani inhliziyo yakho iphatheka kabi?+ Angingcono yini kuwe kunamadodana ayishumi?”+  Khona-ke uHana wasukuma ngemva kokuba sebedlile eShilo nangemva kokuphuza, ngesikhathi u-Eli umpristi ayehlezi esihlalweni ngasensikeni yomnyango wethempeli+ likaJehova. 10  Wayemunyu emphefumulweni,+ futhi wathandaza kuJehova+ wakhala kakhulu.+ 11  Wabe esenza isithembiso+ wathi: “O Jehova wamabutho, uma ungakubheka nokukubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho+ futhi ungikhumbule+ ngempela, futhi ungeke uyikhohlwe incekukazi yakho kodwa empeleni ungayipha inzalo yesilisa, ngiyoyinika uJehova zonke izinsuku zokuphila kwayo, akukho nsingo eyothinta ikhanda layo.”+ 12  Lapho ethandaza phambi kukaJehova elula,+ u-Eli wayebheke umlomo wakhe. 13  Kepha uHana, wayekhuluma ngenhliziyo;+ yizindebe kuphela ezazivevezela, izwi lakhe lingezwakali. Kodwa u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe.+ 14  Ngakho u-Eli wathi kuye: “Uyodakwa kuze kube nini?+ Sanguluka kulelo wayini oliphuzile.” 15  UHana waphendula wathi: “Cha, nkosi yami! Ngingowesifazane ocindezeleke kanzima emoyeni; angiphuzanga wayini naluphuzo oludakayo, kodwa ngithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova.+ 16  Incekukazi yakho ungayithathisi okowesifazane ongelusizo lwalutho,+ ngoba ngikhulumé kwaze kwaba manje ngenxa yobuningi bokukhathazeka kwami nokuhlupheka kwami.”+ 17  Khona-ke u-Eli waphendula wathi: “Hamba ngokuthula,+ kwangathi uNkulunkulu ka-Israyeli angakunika lokho okucelile kuye.”+ 18  Wathi: “Incekukazi yakho mayithole umusa emehlweni akho.”+ Owesifazane wahamba wadla,+ futhi akabange esakhathazeka.+ 19  Khona-ke bavuka ekuseni kakhulu bawa ngobuso phambi kukaJehova, okwathi ngemva kwalokho babuyela emuva bangena endlini yabo eRama.+ U-Elkana walala+ noHana umkakhe, uJehova wamkhumbula.+ 20  Kwathi ekupheleni konyaka uHana wakhulelwa wazala indodana wayiqamba+ ngokuthi uSamuweli, ngoba wathi, “ngimcele kuJehova.”+ 21  Ngemva kwesikhathi lo muntu, u-Elkana, wakhuphuka nayo yonke indlu yakhe eyokwenzela uJehova umhlatshelo waminyaka yonke+ nomnikelo wakhe awuthembisile.+ 22  UHana yena, akakhuphukanga+ ngoba wayethé kumyeni wakhe: “Ngemva nje kokuba umfana eselunyuliwe,+ ngizomletha, abonakale phambi kukaJehova ahlale khona kuze kube nini nanini.”+ 23  U-Elkana umyeni wakhe+ wathi kuye: “Yenza lokho okuhle emehlweni akho.+ Hlala ekhaya uze umlumule. Kuphela kwangathi uJehova angalifeza izwi lakhe.”+ Ngakho owesifazane wahlala ekhaya waqhubeka encelisa indodana yakhe waze wayilumula.+ 24  Ngakho ngemva nje kokuba eseyilumulile, wakhuphuka nayo, kanye nenkunzi eneminyaka emithathu ubudala ne-efa elilodwa likafulawa nembiza enkulu yewayini,+ wangena endlini kaJehova eShilo.+ Umfana wayenaye. 25  Khona-ke bayihlaba inkunzi baletha umfana ku-Eli.+ 26  Ngalokho wathi: “Uxolo, nkosi yami! Kuphila komphefumulo wakho,+ nkosi yami, ngingowesifazane owayemi nawe kule ndawo ngizothandaza kuJehova.+ 27  Ngangithandaza ngokuqondene nalo mfana ngicela ukuba uJehova angiphe + engangikucela kuye.+ 28  Mina-ke, ngimboleké uJehova.+ Zonke izinsuku zokuphila kwakhe, ungocelelwe uJehova.” Wakhothama lapho kuJehova.+

Imibhalo yaphansi