Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Petru 3:1-22

3  Ngendlela efanayo,+ nani bafazi, zithobeni+ kubayeni benu, ukuze kuthi, uma bekhona abangalilaleli+ izwi, bazuzwe+ ngaphandle kwezwi ngokuziphatha kwabafazi babo,+  ngoba beye baba ofakazi bokuzibonela bokuziphatha kwenu okumsulwa+ kanye nenhlonipho ejulile.  Futhi ukuhloba kwenu makungabi okokwaluka izinwele kwangaphandle+ nokokufaka imihlobiso yegolide+ noma okokugqoka izingubo zangaphandle,  kodwa makube umuntu osithekile+ wenhliziyo ogqoke isambatho esingenakonakala+ somoya onokuthula nobumnene,+ ongowenani elikhulu emehlweni kaNkulunkulu.  Ngoba, ngaphambili abesifazane abangcwele ababethembela kuNkulunkulu babezihlobisa kanjalo, bezithoba kubayeni babo,  njengoba noSara ayehlonipha u-Abrahama, embiza ngokuthi “nkosi.”+ Seningabantwana bakhe, uma kodwa niqhubeka nenza okuhle futhi ningesabi lutho olubangela ukwesaba.+  Nina madoda, qhubekani nihlala nabo ngendlela efanayo+ ngokolwazi,+ nibazisa+ njengesitsha esibuthakathaka kakhudlwana, isifazane, njengoba nani niyizindlalifa+ kanye nabo zomusa ongafanelwe wokuphila, ukuze imithandazo yenu ingathiyeki.+  Ekugcineni, nonke yibani nomqondo ofanayo,+ nibonisa ukuzwelana, ninothando lobuzalwane, ninobubele besisa,+ nithobekile engqondweni,+  ningabuyiseli okubi ngokubi+ noma ukuthukwa ngokuthuka,+ kodwa, ngokuphambene nalokho, nibusisa,+ ngoba nabizelwa kule nkambo, ukuze nizuze isibusiso njengefa. 10  Ngoba, “lowo othanda ukuphila futhi abone izinsuku ezinhle,+ makabambe ulimi lwakhe+ kokubi nezindebe zakhe ekukhulumeni inkohliso,+ 11  futhi makafulathele okubi+ enze okuhle; makafune ukuthula akuphishekele.+ 12  Ngoba amehlo+ kaJehova aphezu kwabalungileyo, nezindlebe zakhe zisekunxuseni kwabo;+ kodwa uJehova umelene nabenza izinto ezimbi.”+ 13  Ngempela, yimuphi umuntu oyonilimaza uma nishisekela okuhle?+ 14  Kodwa ngisho noma ningahlupheka ngenxa yokulunga, niyajabula.+ Nokho, into abayesabayo ningayesabi nina,+ futhi ningakhathazeki.+ 15  Kodwa ngcwelisani uKristu njengeNkosi ezinhliziyweni zenu,+ ngaso sonke isikhathi nikulungele ukuvikela+ phambi kwabo bonke abafuna ngenkani isizathu sethemba elikini, kodwa nenze kanjalo ngomoya omnene+ nangenhlonipho ejulile. 16  Yibani nonembeza omuhle,+ ukuze kuthi kuleyo nto abakhuluma kabi ngani kuyo bahlazeke+ labo abakhuluma ngokululazayo ngokuziphatha kwenu okuhle mayelana noKristu.+ 17  Ngoba kungcono ukuhlupheka ngoba nenza okuhle,+ uma kuyintando kaNkulunkulu, kunokuhlupheka ngoba nenza okubi.+ 18  Phela, ngisho noKristu wafela izono+ kwaba kanye kuphela, umuntu olungileyo ngenxa yabangalungile,+ ukuze aniholele kuNkulunkulu,+ ebulawa enyameni,+ kodwa ephiliswa emoyeni.+ 19  Ekulesi simo, wahamba washumayeza imimoya esetilongweni,+ 20  eyayingalaleli+ lapho ukubekezela kukaNkulunkulu+ kulindile ezinsukwini zikaNowa, ngesikhathi kusakhiwa umkhumbi,+ okwathi ngawo abantu abambalwa, okungukuthi, imiphefumulo eyisishiyagalombili, bathwalwa ngokuphepha emanzini.+ 21  Lokho okuhambelana nalokhu nakho manje kuyanisindisa,+ okuwukuthi, ubhapathizo, (kungekhona ukususa ukungcola kwenyama, kodwa isicelo esenziwa kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle,)+ ngokuvuka kukaJesu Kristu.+ 22  Ungakwesokunene sikaNkulunkulu,+ ngoba waya ezulwini; futhi izingelosi+ namagunya namandla kwenziwa kwamthobela.+

Imibhalo yaphansi