Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Petru 1:1-25

1  UPetru, umphostoli+ kaJesu Kristu, kwabayizakhamuzi zesikhashana+ ezihlakazekele+ ePhontu, eGalathiya, eKhaphadosiya,+ e-Asiya, naseBhithiniya, kwabakhethwé+  ngokokwazi kusengaphambili kukaNkulunkulu uBaba,+ nangokungcweliswa ngomoya,+ ngenjongo yokuba balalele futhi bafafazwe+ ngegazi likaJesu Kristu:+ Kwangathi ningandiselwa+ umusa ongafanelwe nokuthula.  Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu,+ ngoba ngokwesihe sakhe esikhulu wasipha ukuzalwa okusha+ ethembeni eliphilayo+ ngokuvuka+ kukaJesu Kristu kwabafileyo,  efeni+ elingenakonakala nelingangcolile nelingabuni. Ligcinelwe nina+ ezulwini,  nina enilondwa ngamandla kaNkulunkulu ngokholo+ ngenjongo yensindiso+ elungele ukwambulwa+ enkathini yokugcina yesikhathi.+  Nijabula kakhulu ngaleli phuzu, nakuba manje, uma kumelwe kube njalo, niye nenziwa lusizi yizilingo+ ezihlukahlukene okwesikhashana,  ukuze isimo esivivinyiwe sokholo lwenu,+ senani elikhulu kakhulu kunegolide elishabalalayo naphezu kokuvivinywa kwalo ngomlilo,+ sitholakale siyisizathu sendumiso nenkazimulo nodumo ekwambulweni+ kukaJesu Kristu.  Nakuba ningakaze nimbone, niyamthanda.+ Nakuba ningambhekile manje, kodwa nibonisa ukholo kuye futhi nijabula kakhulu ngenjabulo engakhulumeki nekhazinyulisiwe,  njengoba namukela isiphetho sokholo lwenu, insindiso yemiphefumulo yenu.+ 10  Abaprofethi abaprofetha+ ngomusa ongafanelwe ohloselwe nina+ baphenya ngenkuthalo ngokuqondene nale nsindiso futhi bahlola+ ngokucophelela. 11  Baqhubeka behlola ukuthi umoya+ okubo ukhomba kuyiphi inkathi+ ngokukhethekile noma kuluphi uhlobo lwenkathi ngokuphathelene noKristu+ lapho ufakaza kusengaphambili ngezinhlupheko zikaKristu+ nangezinkazimulo+ ezazizozilandela. 12  Bambulelwa ukuthi babengazikhonzi bona,+ kodwa babekhonza nina ngezinto manje eniye nazaziswa kusetshenziswa labo abaye bamemezela+ kini izindaba ezinhle ngomoya ongcwele+ othunywe uvela ezulwini. Izingelosi zifisa ukubona+ zona lezi zinto. 13  Ngakho bhukulani izingqondo zenu ngenjongo yokusebenza,+ hlalani nisanguluké ngokuphelele;+ bekani ithemba lenu emseni ongafanelwe+ oyolethwa kini ekwambulweni+ kukaJesu Kristu. 14  Njengabantwana abalalelayo, yekani ukulolongwa+ ngokuvumelana nezifiso enaninazo ngaphambili ekungazini kwenu, 15  kodwa, ngokuvumelana noNgcwele owanibiza, nani yibani ngcwele ngokwenu kukho konke ukuziphatha kwenu,+ 16  ngoba kulotshiwe ukuthi: “Kumelwe nibe ngcwele, ngoba mina ngingcwele.”+ 17  Ngaphezu kwalokho, uma nibiza uBaba owahlulela umsebenzi womuntu ngamunye ngokungakhethi,+ ziphatheni ngokwesaba+ phakathi nesikhathi sobufokazi.+ 18  Ngoba niyazi ukuthi anikhululwanga+ ngezinto+ ezonakalayo, ngesiliva noma ngegolide, ohlotsheni lwenu lokuziphatha olungenazithelo enalwamukela ngesiko kokhokho benu. 19  Kodwa kwakungegazi eliyigugu,+ njengalelo lewundlu+ elingenasici nelingenabala, yebo likaKristu.+ 20  Yiqiniso, waziwa kusengaphambili ngaphambi kokusungulwa+ kwezwe, kodwa wabonakaliswa ekupheleni kwezikhathi ngenxa yenu+ 21  enikholwa kuNkulunkulu+ ngaye, yena owamvusa kwabafileyo+ futhi wamnika inkazimulo;+ ukuze ukholo lwenu nethemba kube kuNkulunkulu.+ 22  Njengoba seniye nahlanza+ imiphefumulo yenu ngokulalela kwenu iqiniso umphumela waba uthando lobuzalwane+ lokungazenzisi, thandanani kakhulu ngokusuka enhliziyweni.+ 23  Ngoba niye nazalwa kabusha,+ hhayi ngembewu+ enokonakala,+ kodwa ngembewu engenakonakala,+ ngezwi+ likaNkulunkulu ophilayo nohlala njalo.+ 24  Ngoba “yonke inyama injengotshani, futhi yonke inkazimulo yayo injengembali yotshani;+ utshani buyabuna, imbali iwe,+ 25  kodwa izwi likaJehova lihlala phakade.”+ Yilo-ke leli ‘zwi,’+ lokhu okumenyezelwe+ kini njengezindaba ezinhle.

Imibhalo yaphansi