Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 3:1-23

3  Kanjalo-ke, bafowethu, angikwazanga ukukhuluma nani njengabantu abangokomoya,+ kodwa njengabantu abangokwenyama, njengezingane+ kuKristu.  Nganondla ngobisi, hhayi ngokudla okuqinile,+ ngoba naningakaqini ngokwanele. Eqinisweni, namanje anikaqini ngokwanele,+  ngoba nisengabangokwenyama.+ Ngoba njengoba kukhona umhawu nombango phakathi kwenu,+ anibona yini abangokwenyama futhi anihambi yini njengoba kuhamba abantu?+  Ngoba uma omunye ethi: “Mina ngingokaPawulu,” kodwa omunye athi: “Mina ngingoka-Apholo,”+ akukhona yini ukuthi nimane nje ningabantu?  Uyini-ke u-Apholo?+ Yebo, uyini uPawulu? Yizikhonzi+ enaba ngamakholwa ngazo, njengoba nje iNkosi yanikeza umuntu ngamunye.  Mina ngatshala,+ u-Apholo wanisela,+ kodwa uNkulunkulu waqhubeka ekhulisa;+  kangangokuthi lowo otshalayo akalutho+ nalowo oniselayo akalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo nguye owutho.+  Lowo otshalayo nalowo oniselayo bamunye,+ kodwa umuntu ngamunye uyokwamukela umvuzo wakhe ngokomshikashika wakhe.+  Ngoba siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu.+ Nina niyinsimu kaNkulunkulu elinywayo,+ isakhiwo sikaNkulunkulu.+ 10  Ngokomusa ongafanelwe+ kaNkulunkulu engaphiwa wona, njengomqondisi ohlakaniphile wemisebenzi ngabeka isisekelo,+ kodwa omunye umuntu wakhela phezu kwaso. Kodwa yilowo nalowo makaqhubeke eqaphela indlela akhela ngayo phezu kwaso.+ 11  Ngoba akukho muntu ongabeka esinye isisekelo+ ngaphandle kwaleso esibekiwe, esinguJesu Kristu.+ 12  Uma umuntu akhela phezu kwalesi sisekelo igolide, isiliva, amatshe ayigugu, izinto zokhuni, utshani obomisiwe, izinhlanga, 13  umsebenzi walowo nalowo muntu uyobonakala, ngoba usuku luyowuveza, ngoba uyokwambulwa ngomlilo;+ futhi umlilo uyobonisa ukuthi umsebenzi walowo nalowo muntu uluhlobo luni. 14  Uma umsebenzi womuntu awakhele kuso usala,+ uyothola umvuzo;+ 15  uma umsebenzi womuntu usha, uyolahlekelwa, kodwa yena ngokwakhe uyosindiswa;+ nokho, uma kunjalo, kuyoba njengokungathi udabulé emlilweni.+ 16  Anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu,+ nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini?+ 17  Uma umuntu ebhubhisa ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyombhubhisa;+ ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele,+ okuyithempeli+ eniyilo nina.+ 18  Makungabikho muntu oziyengayo: Uma umuntu phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile+ kulesi simiso sezinto, makabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe.+ 19  Ngoba ukuhlakanipha kwaleli zwe kungubuwula kuNkulunkulu;+ ngoba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo.”+ 20  Nokuthi futhi: “UJehova uyazi ukuthi imicabango yabantu abahlakaniphile iyize.”+ 21  Ngakho makungabikho muntu oziqhayisa ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu,+ 22  kungakhathaliseki ukuthi uPawulu noma u-Apholo+ noma uKhefase noma yizwe noma ukuphila noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezizayo,+ zonke izinto zingezenu; 23  nina ningabakaKristu;+ uKristu, yena, ungokaNkulunkulu.+

Imibhalo yaphansi