Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 11:1-34

11  Yibani abalingisi bami, njengoba nje nami ngingumlingisi kaKristu.+  Ngiyanitusa ngoba ezintweni zonke niyangikhumbula futhi nibambelele ngokuqinile ezimfundisweni+ njengoba nje ngazidlulisela kini.  Kodwa ngifuna ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu;+ nenhloko yowesifazane yindoda;+ nenhloko kaKristu nguNkulunkulu.+  Yileyo naleyo ndoda ethandaza noma iprofethe inokuthile enhloko ihlazisa inhloko yayo;+  kodwa yilowo nalowo wesifazane othandaza noma aprofethe+ inhloko yakhe ingamboziwe uhlazisa inhloko+ yakhe, ngoba kuyafana nokuthi ungowesifazane ophuce inhloko.+  Ngoba uma owesifazane engazimbozi, makagunde; kodwa uma kuyichilo ngowesifazane ukuba agunde noma aphuce,+ makamboze.+  Ngoba indoda akufanele imboze inhloko, njengoba ingumfanekiso+ nenkazimulo kaNkulunkulu;+ kodwa owesifazane uyinkazimulo yendoda.+  Ngoba indoda ayiveli kowesifazane, kodwa owesifazane uvela endodeni;+  futhi, ngaphezu kwalokho, indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane, kodwa owesifazane wadalwa ngenxa yendoda.+ 10  Kungakho owesifazane kufanele abe nophawu lwegunya ekhanda+ lakhe ngenxa yezingelosi.+ 11  Ngaphandle kwalokho, eNkosini, owesifazane akekho ngaphandle kwendoda nendoda ayikho ngaphandle kowesifazane.+ 12  Ngoba njengoba nje owesifazane evela endodeni,+ kanjalo nendoda ikhona ngowesifazane;+ kodwa zonke izinto zivela kuNkulunkulu.+ 13  Zahluleleleni nina ngokwenu: Ingabe kufanele ngowesifazane ukuba athandaze kuNkulunkulu engambozile? 14  Ingabe imvelo ngokwayo ayinifundisi ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuyo; 15  kodwa uma owesifazane enezinwele ezinde, kuyinkazimulo+ kuye? Ngenxa yokuthi unikwe izinwele zakhe esikhundleni sesembozo.+ 16  Nokho, uma noma ubani ebonakala sengathi uyaphikisa+ ngenxa yenye inkambiso,+ asinayo enye, namabandla kaNkulunkulu awanayo. 17  Kodwa, nakuba nginikeza lezi ziyalo, anginitusi ngoba nihlangana+ ndawonye ngenjongo yokubi, hhayi ngenjongo yokuhle. 18  Ngoba okokuqala, lapho nibuthana ebandleni, ngizwa kuthiwa kuba nokuhlukana phakathi kwenu;+ futhi ngesilinganiso esithile ngiyakukholwa lokho. 19  Ngoba kumelwe abe khona futhi amahlelo+ phakathi kwenu, ukuze babonakale abantu abamukelekayo phakathi kwenu.+ 20  Ngakho-ke, lapho nibuthana ndawonye, akunakwenzeka ukuba kudliwe isidlo seNkosi sakusihlwa.+ 21  Ngoba, uma nisidla, yilowo nalowo uzidlela esakhe siqu isidlo sakusihlwa kusengaphambili, kangangokuthi omunye ulambile kodwa omunye udakiwe. 22  Ngokuqinisekile, ninazo izindlu zokudlela nokuphuza, akunjalo?+ Noma ingabe niyalidelela ibandla likaNkulunkulu futhi nenze labo abangenalutho+ bahlazeke? Ngizothini kini? Ingabe kufanele nginituse? Kulokhu anginitusi. 23  Ngoba ngakwamukela eNkosini lokho engakudlulisela nakini, ukuthi iNkosi uJesu ngobusuku+ eyayizonikelwa ngabo yathatha isinkwa, 24  futhi ngemva kokubonga, yasihlephula+ yathi: “Lokhu kusho umzimba+ wami ngenxa yenu. Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.”+ 25  Yenza okufanayo nangokuqondene nendebe,+ ngemva kokudla isidlo sakusihlwa, yathi: “Le ndebe isho isivumelwano esisha+ esenziwa ngegazi+ lami. Qhubekani nikwenza lokhu, njalo uma niyiphuza, njengesikhumbuzo+ sami.” 26  Ngoba njalo+ uma nidla lesi sinkwa futhi niphuza le ndebe, nimemezela ukufa+ kweNkosi, ize ifike.+ 27  Ngenxa yalokho noma ubani odla isinkwa noma aphuze indebe yeNkosi ngokungafanele uyoba necala+ ngokuqondene nomzimba negazi+ leNkosi. 28  Okokuqala, umuntu makazivumele yena ngemva kokuhlolisisa,+ kanjalo makasidle isinkwa futhi ayiphuze indebe. 29  Ngoba lowo odlayo futhi aphuze udla futhi aphuze isahlulelo+ ngokumelene naye uma engawuqondi umzimba. 30  Kungakho abaningi phakathi kwenu bebuthakathaka futhi bexhwalile, futhi abaningana befile.+ 31  Kodwa uma besingakuqonda lokho thina ngokwethu esiyikho, besingeke sahlulelwe.+ 32  Nokho, lapho sahlulelwa,+ siyalwa uJehova,+ ukuze singalahlwa+ kanye nezwe.+ 33  Ngenxa yalokho, bazalwane, lapho nibuthana ndawonye ukuba nisidle,+ lindanani. 34  Uma umuntu elambile, makadle ekhaya,+ ukuze ningabuthaneli ukwahlulelwa.+ Kodwa izindaba ezisele ngizozihlela uma ngifika lapho.

Imibhalo yaphansi