Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 10:1-33

10  Angifuni nibe abangenalwazi, bazalwane, lokuthi okhokho bethu bonke babengaphansi kwefu+ futhi bonke badabula olwandle+  futhi bonke babhapathizelwa kuMose+ ngefu nangolwandle;  bonke badla ukudla+ okufanayo okungokomoya  futhi bonke baphuza isiphuzo esifanayo esingokomoya.+ Ngoba babephuza edwaleni+ elingokomoya elalibalandela, futhi lelo dwala+ lalisho uKristu.+  Noma kunjalo, abaningi babo uNkulunkulu akazange abamukele,+ ngoba bacekwa+ ehlane.  Lezi zinto zaba yizibonelo zethu, ukuze singabi abantu abafisa izinto ezilimazayo,+ njengoba nje bazifisa.  Futhi ningabi abakhonza izithombe, njengoba abanye kubo benza;+ njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze, futhi basukuma ukuba bazijabulise.”+  Futhi masingafebi, njengoba abanye kubo bafeba,+ kwamane kwaphumela ekuweni kwabo, abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nantathu kubo ngosuku olulodwa.+  Futhi masingamvivinyi uJehova,+ njengoba abanye kubo bamvivinya,+ kwamane kwaphumela ekubhujisweni kwabo ngezinyoka.+ 10  Ningabubuli, njengoba abanye babo babubula,+ kwamane kwaphumela ekubhujisweni kwabo ngumbhubhisi.+ 11  Lezi zinto zaqhubeka zibehlela njengezibonelo, futhi zalotshelwa ukuba zibe yisixwayiso+ kithi esesifikelwe ukuphela kwezimiso zezinto.+ 12  Ngenxa yalokho, lowo ocabanga ukuthi umile makaqaphele angawi.+ 13  Asikho isilingo esinificile ngaphandle kwalokho okuvamile kubantu.+ Kodwa uNkulunkulu uthembekile,+ futhi ngeke akuvumele ukuba nilingwe ngokungaphezu kwalokho eningakuthwala,+ kodwa kanye naleso silingo uyokwenza nendlela yokuphuma+ ukuze nikwazi ukusikhuthazelela. 14  Ngakho-ke, bathandekayo bami, kubalekeleni+ ukukhonza izithombe.+ 15  Ngikhuluma nani njengabantu abanekhono lokwahlukanisa;+ zahluleleleni nina lokho engikushoyo. 16  Indebe+ yesibusiso esiyibusisayo, ayikona yini ukuhlanganyela egazini likaKristu? Isinkwa esisihlephulayo,+ asikona yini ukuhlanganyela emzimbeni kaKristu?+ 17  Ngenxa yokuthi isinkwa sinye, nathi, nakuba sibaningi,+ siwumzimba owodwa,+ ngoba sonke sidla leso sinkwa esisodwa.+ 18  Bhekani lokho okungu-Israyeli ngendlela+ engokwenyama: Labo abadla imihlatshelo ababona yini abahlanganyeli kanye ne-altare?+ 19  Khona-ke, ngizothini? Ngithi lokho okuhlatshelwe isithombe kuwutho, noma ngithi isithombe siwutho?+ 20  Cha; kodwa ngithi izinto izizwe ezizenza umhlatshelo zizihlabela amademoni,+ hhayi uNkulunkulu; futhi angifuni ukuba nibe abahlanganyeli namademoni.+ 21  Anikwazi ukuphuza indebe kaJehova+ nibe niphuza indebe yamademoni; anikwazi ukudla “etafuleni likaJehova”+ nibe nidla etafuleni lamademoni. 22  Noma “ingabe sivusela uJehova umhawu”?+ Asinamandla+ kunaye, akunjalo? 23  Zonke izinto zingokomthetho; kodwa akuzona zonke izinto ezinosizo.+ Zonke izinto zingokomthetho;+ kodwa akuzona zonke izinto ezakhayo.+ 24  Yilowo nalowo makangazifuneli inzuzo+ yakhe siqu, kodwa eyomunye umuntu.+ 25  Konke okuthengiswa emakethe yenyama qhubekani nikudla,+ ningabuzi ngenxa kanembeza wenu;+ 26  ngoba “umhlaba nalokho okuwugcwalisile+ kungokukaJehova.”+ 27  Uma nimenywa umuntu kwabangewona amakholwa futhi nithanda ukuya, yidlani konke okubekwa phambi kwenu,+ ningabuzi ngenxa kanembeza wenu.+ 28  Kodwa uma kungase kube khona othi kini: “Lokhu kwenziwe umhlatshelo,” ningadli ngenxa yalowo okwambulile nangenxa kanembeza.+ 29  Ngithi, “unembeza,” hhayi owakho, kodwa owalowo omunye umuntu. Ngoba kungani kufanele inkululeko yami yahlulelwe unembeza womunye umuntu?+ 30  Uma ngidla ngokubonga, kungani kumelwe ngihlanjalazwe ngalokho engibongayo ngakho?+ 31  Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi niyadla noma niyaphuza noma nenza noma yini enye, zonke izinto zenzeleni inkazimulo+ kaNkulunkulu. 32  Gwemani ukuba yizimbangela zokukhubeka+ kumaJuda nakumaGreki nasebandleni likaNkulunkulu, 33  njengoba nje nami ngijabulisa bonke abantu ezintweni zonke,+ ngingafuni inzuzo+ yami kodwa eyabaningi, ukuze basindiswe.+

Imibhalo yaphansi