Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Korinte 1:1-31

1  UPawulu, owabizelwa ukuba ngumphostoli+ kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu,+ noSostene+ umzalwane  ebandleni likaNkulunkulu eliseKorinte,+ kini eniye nangcweliswa+ kuKristu Jesu, nabizelwa ukuba nibe ngabangcwele,+ kanye nabo bonke ababiza igama+ leNkosi yethu, uJesu Kristu, iNkosi yabo neyethu,+ yonke indawo:  Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe+ nokuthula+ okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.+  Ngimbonga ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ngenxa yenu ngomusa ongafanelwe+ kaNkulunkulu enawuphiwa kuKristu Jesu;+  ngokuthi ezintweni zonke niye nacetshiswa+ ngaye, ekhonweni lokukhuluma eligcwele nasolwazini olugcwele,+  njengoba nje ubufakazi mayelana noKristu+ buye baqina phakathi kwenu,  kangangokuthi anisilele nakancane kunoma yisiphi isipho,+ kuyilapho nilindele ngokulangazela ukwambulwa+ kweNkosi yethu uJesu Kristu.  Izoniqinisa+ kuze kube sekupheleni, ukuze nibe abangenakusolwa+ ngosuku+ lweNkosi yethu uJesu Kristu.+  UNkulunkulu uthembekile,+ owanibiza ukuba nihlanganyele+ kanye neNdodana yakhe uJesu Kristu iNkosi yethu. 10  Manje ngiyanikhuthaza,+ bazalwane, ngegama+ leNkosi yethu uJesu Kristu ukuba nonke nikhulume ngokuvumelana,+ nokuba kungabi nakuhlukana+ phakathi kwenu, kodwa ukuba nihlangane ngokufanele emqondweni ofanayo nasendleleni efanayo yokucabanga.+ 11  Ngoba ngabikelwa+ ngani, bazalwane, yilabo bendlu kaKlowe, ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwenu. 12  Engikushoyo yilokhu, ukuthi yilowo nalowo kini uthi: “Mina ngingokaPawulu,” “Mina ngingoka-Apholo,”+ “Mina ngingokaKhefase,” “Mina ngingokaKristu.” 13  UKristu uhlukene.+ UPawulu akazange abethelwe ngenxa yenu, akunjalo? Noma, ingabe nabhapathizwa+ egameni likaPawulu? 14  Ngiyabonga ngokuthi angibhapathizanga noyedwa wenu ngaphandle kukaKrispu+ noGayu,+ 15  ukuze kungabi namuntu ongase athi nabhapathizwa egameni lami. 16  Yebo, ngabhapathiza nendlu kaStefanu+ futhi. Mayelana nabo bonke abanye, angazi noma ukhona yini omunye engambhapathiza. 17  Ngoba uKristu akangithumanga+ ukuba ngiyobhapathiza, kodwa ukuba ngiyomemezela izindaba ezinhle, kungabi ngenkulumo+ yokuhlakanipha, ukuze isigxobo sokuhlushwa sikaKristu singenziwa into engenamsebenzi. 18  Ngoba inkulumo ephathelene nesigxobo sokuhlushwa iwubuwula+ kwababhubhayo,+ kodwa kithi esisindiswayo+ ingamandla kaNkulunkulu.+ 19  Ngoba kulotshiwe ukuthi: “Ngizokwenza ukuhlakanipha kwabantu abahlakaniphileyo kushabalale,+ nokukhalipha kongqondongqondo+ ngizokusunduzela eceleni.”+ 20  Uphi umuntu ohlakaniphileyo? Uphi umbhali?+ Uphi umphikisi+ walesi simiso sezinto?+ UNkulunkulu akazange yini akwenze ubuwula ukuhlakanipha kwezwe?+ 21  Ngoba, njengoba ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu, izwe ngokuhlakanipha+ kwalo lingazange limazi uNkulunkulu,+ uNkulunkulu wakubona kukuhle ukuba ngobuwula+ balokho okushunyayelwayo asindise abakholwayo. 22  Ngoba amaJuda acela izibonakaliso+ namaGreki afuna ukuhlakanipha;+ 23  kodwa thina sishumayela ngoKristu owabethelwa,+ oyimbangela yokukhubeka kumaJuda+ kodwa owubuwula ezizweni;+ 24  nokho, kwababiziweyo, kokubili amaJuda namaGreki, sishumayela ngoKristu ongamandla+ kaNkulunkulu nokuhlakanipha+ kukaNkulunkulu. 25  Ngoba into kaNkulunkulu ewubuwula ihlakaniphile kunabantu, nento kaNkulunkulu ebuthakathaka inamandla kunabantu.+ 26  Ukunibiza kwakhe niyakubona, bafowethu, ukuthi ababaningi abahlakaniphileyo+ ngendlela yenyama ababizwa,+ ababaningi abanamandla,+ ababaningi abazalwa yizicukuthwane; 27  kodwa uNkulunkulu wakhetha izinto eziwubuwula zezwe,+ ukuze ahlazise abantu abahlakaniphileyo; futhi uNkulunkulu wakhetha izinto ezibuthakathaka zezwe, ukuze ahlazise izinto ezinamandla;+ 28  uNkulunkulu wakhetha izinto ezingelutho zezwe nezinto ezibukelwa phansi, izinto ezingekho,+ ukuze enze izinto ezikhona zibe yize,+ 29  ukuze ingabi khona inyama engaziqhayisa+ emehlweni kaNkulunkulu. 30  Kodwa kungenxa yakhe ukuthi nimunye noKristu Jesu, kithi oseye waba ukuhlakanipha+ okuvela kuNkulunkulu, kanye nokulunga+ nokungcweliswa+ nokukhululwa ngesihlengo;+ 31  ukuze kube njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Oziqhayisayo, makaziqhayise ngoJehova.”+

Imibhalo yaphansi