1 Johane 5:1-21

5  Wonke umuntu okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe uNkulunkulu,+ futhi wonke umuntu othanda lowo owabangela ukuba kuzalwe uyamthanda ozelwe yilowo.+  Ngalokhu siyazi ukuthi sithanda+ abantwana bakaNkulunkulu,+ uma sithanda uNkulunkulu futhi senza imiyalo yakhe.+  Ngoba yilokhu okushiwo uthando+ ngoNkulunkulu, ukuba sigcine imiyalo yakhe;+ futhi imiyalo yakhe ayiwona umthwalo,+  ngoba konke okuzelwe+ nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe.+ Futhi lokhu kungukunqoba+ okunqobe+ izwe, ukholo lwethu.+  Ubani onqoba+ izwe+ ngaphandle kwalowo onokholo+ lokuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu?+  Lona nguye oweza ngamanzi nangegazi, uJesu Kristu; hhayi ngamanzi+ kuphela kodwa ngamanzi nangegazi.+ Futhi ngumoya+ ofakazayo, ngoba umoya uyiqiniso.  Ngoba kukhona ofakazi abathathu,  umoya+ namanzi+ negazi,+ futhi laba abathathu bayavumelana.+  Uma sibamukela ubufakazi obunikezwa abantu,+ ubufakazi obunikezwa nguNkulunkulu bukhulu kunabo, ngoba yilobu ubufakazi uNkulunkulu abunikezayo, iqiniso lokuthi uye wafakaza+ ngokuphathelene neNdodana yakhe. 10  Umuntu oba nokholo eNdodaneni kaNkulunkulu unobufakazi+ obunikezwayo kuye. Umuntu ongabi nalo ukholo kuNkulunkulu umenze umqambimanga,+ ngoba akazange abe nokholo ebufakazini obunikezwayo,+ lobo uNkulunkulu njengofakazi+ abunikezile ngokuphathelene neNdodana yakhe. 11  Yilobu ubufakazi obunikezwayo, ukuthi uNkulunkulu usinike ukuphila okuphakade,+ futhi lokhu kuphila kuseNdodaneni yakhe.+ 12  Lowo oneNdodana unakho lokhu kuphila; ongenayo iNdodana kaNkulunkulu akanakho lokhu kuphila.+ 13  Nginilobela lezi zinto ukuze nazi ukuthi ninokuphila okuphakade,+ nina eniba nokholo egameni leNdodana kaNkulunkulu.+ 14  Futhi yilokhu ukuqiniseka esinakho kuye,+ ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi yini esiyicelayo ngokwentando yakhe, uyasizwa.+ 15  Futhi, uma sazi ukuthi uyasizwa nganoma yini esiyicelayo,+ siyazi ukuthi siyozithola izinto esizicelile ngoba sizicele kuye.+ 16  Uma umuntu ebona umfowabo ona ngesono esingalethi ukufa,+ uyocela, futhi uyomnika ukuphila,+ yebo, labo abangoni ngokona okuletha ukufa.+ Sikhona isono esiletha ukufa. Yileso sono engingamtsheli ukuba acele ngaso.+ 17  Konke ukungalungi kuyisono;+ kodwa nokho sikhona isono esingakulethi ukufa. 18  Siyazi ukuthi wonke umuntu ozelwe uNkulunkulu+ akasenzi umkhuba isono, kodwa Lowo+ ozelwe uNkulunkulu uyambheka, futhi omubi akambambi amqinise.+ 19  Siyazi ukuthi singabakaNkulunkulu,+ kodwa lonke izwe lisemandleni omubi.+ 20  Kodwa siyazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu ifikile,+ futhi isiniké amandla engqondo+ ukuze sizuze ulwazi ngalowo weqiniso.+ Simunye+ nalowo weqiniso, ngeNdodana yakhe uJesu Kristu. Lo unguNkulunkulu weqiniso+ nokuphila okuphakade.+ 21  Bantwanyana, ziqapheni ezithombeni.+

Imibhalo yaphansi