1 Johane 4:1-21

4  Bathandekayo, ningakholwa yizo zonke izinkulumo eziphefumulelwe,+ kodwa zivivinyeni izinkulumo eziphefumulelwe ukuze nibone ukuthi zivela kuNkulunkulu yini,+ ngoba sekukhona abaprofethi abaningi bamanga ezweni.+  Inkulumo ephefumulelwe evela kuNkulunkulu+ niyazi ngalokhu: Zonke izinkulumo eziphefumulelwe ezivuma uJesu Kristu njengowafika enyameni zivela kuNkulunkulu,+  kodwa zonke izinkulumo eziphefumulelwe ezingamvumi uJesu aziveli kuNkulunkulu.+ Ngaphezu kwalokho, yiyo le inkulumo ephefumulelwe yomphik’ ukristu enezwa ukuthi iyeza,+ futhi manje isisezweni kakade.+  Bantwanyana, nivela kuNkulunkulu, futhi nibanqobile labo bantu,+ ngoba lowo onobunye+ nani mkhulu+ kunalowo onobunye nezwe.+  Bavela ezweni;+ kungakho bekhuluma okuphuma ezweni futhi izwe libalalela.+  Thina sivela kuNkulunkulu.+ Lowo ozuza ulwazi ngoNkulunkulu uyasilalela;+ lowo ongaveli kuNkulunkulu akasilaleli.+ Yile ndlela esiyiqaphela ngayo inkulumo ephefumulelwe yeqiniso nenkulumo ephefumulelwe yesiphambeko.+  Bathandekayo, masiqhubeke sithandana,+ ngoba uthando+ luvela kuNkulunkulu, futhi wonke umuntu onothando uzelwe uNkulunkulu+ futhi uzuza ulwazi ngoNkulunkulu.+  Lowo ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando.+  Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwaboniswa kithi,+ ngoba uNkulunkulu wathumela iNdodana+ yakhe ezelwe yodwa ezweni ukuze sizuze ukuphila ngayo.+ 10  Uthando lukulesi sici, akukhona ukuthi thina siye samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda futhi wathumela iNdodana yakhe njengomhlatshelo+ oyisihlawulelo+ wezono zethu.+ 11  Bathandekayo, uma kuyile ndlela uNkulunkulu asithanda ngayo, khona-ke nathi ngokwethu singaphansi kwesibopho sokuthandana.+ 12  Akekho umuntu owake wabona uNkulunkulu.+ Uma siqhubeka sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe lwenziwa luphelele kithi.+ 13  Ngalokhu siyazi ukuthi sihlezi simunye+ naye futhi naye emunye nathi,+ ngoba udlulisele umoya wakhe kithi.+ 14  Ngaphezu kwalokho, nathi ngokwethu sibonile+ futhi siyafakaza+ ukuthi uBaba uthumele iNdodana yakhe njengoMsindisi wezwe.+ 15  Noma ubani ovumayo ukuthi uJesu Kristu uyiNdodana kaNkulunkulu,+ uNkulunkulu uhlala emunye nomuntu onjalo naye abe munye noNkulunkulu.+ 16  Nathi ngokwethu siye salwazi futhi salukholelwa uthando+ uNkulunkulu analo ngathi. UNkulunkulu uluthando,+ futhi lowo ohlala othandweni+ uhlala emunye noNkulunkulu noNkulunkulu uhlala emunye+ naye. 17  Yile ndlela uthando olwenziwe lwaphelela ngayo kithi, ukuze sibe nenkululeko yokukhuluma+ ngosuku lokwahlulela,+ ngoba, njengoba nje lowo enjalo, sinjalo nathi kuleli zwe.+ 18  Akukho ukwesaba othandweni,+ kodwa uthando oluphelele luphonsa ukwesaba ngaphandle,+ ngoba ukwesaba kuyavimbela. Ngempela, lowo ongaphansi kokwesaba akazange enziwe aphelele othandweni.+ 19  Kepha thina, sinothando, ngoba yena wasithanda kuqala.+ 20  Uma umuntu ethi: “Ngiyamthanda uNkulunkulu,” kodwa abe ezonda umfowabo, ungumqambimanga.+ Ngoba ongamthandi umfowabo,+ ambonileyo, akunakwenzeka ukuthi uyamthanda uNkulunkulu, angambonanga.+ 21  Futhi lo myalo sinawo uvela kuye,+ wokuthi othanda uNkulunkulu kufanele athande nomfowabo.+

Imibhalo yaphansi