1 Johane 3:1-24

3  Bonani ukuthi luhlobo luni lothando+ uBaba asinike lona, ukuba sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu;+ futhi siyibo. Kungakho izwe+ lingenalo ulwazi ngathi, ngoba alimazanga yena.+  Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu,+ kodwa okwamanje akukabonakaliswa lokho esiyoba yikho.+ Siyazi ukuthi noma nini lapho ebonakaliswa+ siyoba njengaye,+ ngoba siyombona enjengoba nje enjalo.+  Wonke umuntu onaleli themba kuye uyazihlanza+ njengoba nje nalowo ehlanzekile.+  Wonke umuntu owenza isono+ weqa umthetho,+ ngakho isono+ siwukweqa umthetho.  Niyazi futhi ukuthi lowo wabonakaliswa ukuze asuse izono zethu,+ futhi asikho isono+ kuye.  Wonke umuntu ohlala emunye+ naye akasenzi isono;+ akekho owenza isono ombonile noma omaziyo.+  Bantwanyana, maningadukiswa muntu; lowo oqhubeka enza ukulunga ulungile, njengoba nje nalowo elungile.+  Lowo oqhubeka enza isono uvela kuDeveli, ngoba uDeveli ubelokhu ona kusukela ekuqaleni.+ INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngenxa yale njongo,+ okungukuthi, ukuzobhidliza imisebenzi kaDeveli.+  Wonke umuntu ozelwe uNkulunkulu akaqhubeki enza isono,+ ngoba imbewu yaKhe ihlala kulowo muntu, futhi akakwazi ukwenza isono, ngoba uzelwe uNkulunkulu.+ 10  Abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaDeveli babonakala ngalokhu: Wonke umuntu ongaqhubeki enza ukulunga+ akaveli kuNkulunkulu nalowo ongamthandi umfowabo.+ 11  Ngoba yilesi isigijimi enisizwile kusukela ekuqaleni,+ ukuthi kufanele sithandane;+ 12  singafani noKhayini, owayevela komubi futhi wabulala+ umfowabo. Wambulalelani? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi,+ kodwa eyomfowabo ilungile.+ 13  Bafowethu, kunganimangazi ukuthi izwe liyanizonda.+ 14  Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni saya ekuphileni,+ ngoba siyabathanda abafowethu.+ Lowo ongenalo uthando uhlala esekufeni.+ 15  Wonke umuntu ozonda+ umfowabo ungumbulali,+ futhi niyazi ukuthi akukho mbulali+ onokuphila okuphakade okuhlezi kuye.+ 16  Siye salwazi ngalokhu uthando,+ ngoba lowo wanikela umphefumulo wakhe ngenxa yethu;+ futhi singaphansi kwesibopho sokunikela imiphefumulo yethu ngenxa yabafowethu.+ 17  Kodwa noma ubani onezinto zaleli zwe zokusekela ukuphila+ futhi abone umfowabo eswele+ nokho amvalele umnyango wobubele bakhe besisa,+ uthando lukaNkulunkulu luhlala ngayiphi indlela kuye?+ 18  Bantwanyana, masibe nothando,+ hhayi ngezwi noma ngomlomo,+ kodwa ngesenzo+ nangeqiniso.+ 19  Ngalokhu siyokwazi ukuthi sivela eqinisweni,+ futhi siyoqinisekisa izinhliziyo zethu phambi kwakhe 20  ngokuqondene nanoma yini inhliziyo yethu engase isilahle kuyo,+ ngoba uNkulunkulu mkhulu kunezinhliziyo zethu futhi wazi zonke izinto.+ 21  Bathandekayo, uma izinhliziyo zethu zingasilahli, kuNkulunkulu sinenkululeko yokukhuluma;+ 22  futhi noma yini esiyicelayo siyayamukela kuye,+ ngoba sigcina imiyalo yakhe futhi senza izinto ezijabulisayo emehlweni akhe.+ 23  Ngempela, yilo umyalo wakhe, ukuba sibe nokholo egameni leNdodana yakhe uJesu Kristu+ futhi sithandane,+ njengoba nje asinika umyalo. 24  Ngaphezu kwalokho, lowo ogcina imiyalo yakhe uhlala emunye naye, naye emunye nalowo muntu;+ futhi ngalokhu siyazi ukuthi uhlezi emunye nathi,+ ngenxa yomoya+ asinika wona.

Imibhalo yaphansi