1 Johane 2:1-29

2  Bantwanyana bami, nginilobela lezi zinto ukuze ningasenzi isono.+ Kodwa nokho, uma-ke umuntu enza isono, sinomsizi+ kuBaba, uJesu Kristu, olungileyo.+  Ungumhlatshelo+ oyisihlawulelo+ wezono zethu,+ nokho kungezona ezethu+ kuphela kodwa nezalo lonke izwe.+  Sazi ngalokhu ukuthi sesiyamazi, okungukuthi, uma siqhubeka sigcina imiyalo yakhe.+  Lowo othi: “Sengiyamazi,”+ kodwa engayigcini imiyalo yakhe,+ ungumqambimanga, iqiniso alikho kulowo muntu.+  Kodwa umuntu oligcinayo izwi lakhe,+ ngempela uthando lukaNkulunkulu lwenziwe lwaphelela+ kulowo muntu. Sazi ngalokhu ukuthi simunye naye.+  Lowo othi uhlala emunye+ naye ungaphansi kwesibopho ngokwakhe sokuqhubeka ehamba njengoba nje lowo ahamba.+  Bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha, kodwa umyalo omdala+ ebenilokhu ninawo kusukela ekuqaleni.+ Lo myalo omdala uyizwi enalizwa.  Ngakolunye uhlangothi, nginilobela umyalo omusha, iphuzu eliyiqiniso ngokuqondene naye nangokuqondene nani, ngoba ubumnyama+ buyadlula futhi ukukhanya kweqiniso+ sekuyakhanya kakade.  Lowo othi usekukhanyeni kodwa abe ezonda+ umfowabo usebumnyameni kuze kube njengamanje.+ 10  Lowo othanda umfowabo uhlala esekukhanyeni,+ futhi ayikho imbangela yokukhubeka ngaye.+ 11  Kodwa lowo ozonda umfowabo usebumnyameni futhi uhamba ebumnyameni,+ akazi nokuthi uyaphi,+ ngoba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. 12  Ngilobela nina, bantwanyana, ngoba nithethelelwe izono zenu ngenxa yegama lakhe.+ 13  Ngilobela nina, bobaba, ngoba seniyamazi lowo obekhona kusukela ekuqaleni.+ Ngilobela nina, zinsizwa,+ ngoba nimnqobile omubi.+ Ngilobela nina, bantwana,+ ngoba seniyamazi uBaba.+ 14  Ngilobela nina, bobaba,+ ngoba seniyamazi lowo obekhona kusukela ekuqaleni.+ Ngilobela nina, zinsizwa, ngoba ninamandla+ futhi izwi likaNkulunkulu lihlala kini+ futhi nimnqobile omubi.+ 15  Ningalithandi izwe noma izinto ezisezweni.+ Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba alukho kuye;+ 16  ngoba konke okusezweni+—isifiso senyama+ nesifiso samehlo+ nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho+—akuveli kuBaba, kodwa kuvela ezweni.+ 17  Ngaphezu kwalokho, izwe liyadlula, kanjalo nesifiso salo,+ kodwa lowo owenza intando+ kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.+ 18  Bantwana, yihora lokugcina,+ futhi, njengoba nje nizwile ukuthi umphik’ ukristu uyeza,+ ngisho namanje sekunabaphik’ ukristu abaningi;+ okuyiqiniso esizuza kulo ulwazi lokuthi yihora lokugcina. 19  Baphuma kithi, kodwa babengebona abohlobo lwethu;+ ngoba uma babengabohlobo lwethu, babeyohlala nathi.+ Kodwa baphuma ukuze kuboniswe ukuthi akubona bonke abangabohlobo lwethu.+ 20  Nina ninokugcotshwa okuvela kongcwele;+ nonke ninolwazi.+ 21  Anginilobeli ngoba ningalazi iqiniso,+ kodwa ngoba nilazi,+ nangenxa yokuba kungekho manga avela eqinisweni.+ 22  Ngubani ongumqambimanga uma kungeyena lowo ophika ukuthi uJesu unguKristu?+ Lowo nguye umphik’ ukristu,+ lowo ophika uBaba neNdodana.+ 23  Wonke umuntu ophika iNdodana akanaye noBaba.+ Lowo ovuma+ iNdodana unoBaba futhi.+ 24  Kepha nina, lokho enakuzwa kusukela ekuqaleni makuhlale kini.+ Uma lokho enakuzwa kusukela ekuqaleni kuhlala kini, nani niyohlala nimunye+ neNdodana futhi nimunye noBaba.+ 25  Ngaphezu kwalokho, nansi into ethenjisiwe asithembisa yona, ukuphila okuphakade.+ 26  Nginilobela lezi zinto ngokuphathelene nalabo abazama ukunidukisa.+ 27  Kepha nina, ukugcotshwa+ enakwamukela kuye kuhlala kini, futhi anidingi muntu ukuba anifundise;+ kodwa, njengoba ukugcotshwa okuvela kuye kunifundisa zonke izinto,+ futhi kuyiqiniso+ kungewona amanga, njengoba nje kunifundisile, hlalani nimunye+ naye. 28  Ngakho-ke manje, bantwanyana,+ hlalani nimunye+ naye, ukuze kuthi lapho ebonakaliswa+ sibe nenkululeko yokukhuluma+ futhi singamshalazeli ekubeni khona kwakhe.+ 29  Uma nazi ukuthi ulungile,+ nizuza ulwazi lokuthi wonke umuntu owenza ukulunga uzelwe nguye.+

Imibhalo yaphansi