1 Johane 1:1-10

1  Lokho okwakukhona kusukela ekuqaleni,+ esikuzwile,+ esikubonile ngamehlo ethu,+ esikubhekisisile+ nezandla zethu ezikuthintile,+ okuphathelene nezwi lokuphila,+  (yebo, ukuphila kwenziwa kwabonakala,+ sibonile futhi siyafakaza+ futhi sinibikela ngokuphila okuphakade+ okwakunoYise futhi kwabonakaliswa kithi,)  lokho esikubonile nesikuzwile sinibikela kona nani,+ ukuze nani nibe nesabelo kanye nathi.+ Ngaphezu kwalokho, lesi sabelo+ sethu sikuBaba neNdodana yakhe uJesu Kristu.+  Ngakho siloba lezi zinto ukuze injabulo yethu ibe ngesilinganiso esigcwele.+  Yilesi isigijimi esisizwe kuye futhi esinazisa sona,+ ukuthi uNkulunkulu ungukukhanya+ futhi abukho nhlobo ubumnyama kuye.+  Uma sithi: “Sinesabelo kanye naye,” kodwa sibe siqhubeka sihamba ebumnyameni,+ siqamba amanga asikhulumi iqiniso.+  Nokho, uma sihamba ekukhanyeni njengoba naye ngokwakhe esekukhanyeni,+ sinaso isabelo esisihlanganyelayo,+ futhi igazi+ likaJesu iNdodana yakhe lisihlanza+ kuso sonke isono.+  Uma sithi: “Asinaso isono,”+ siyazidukisa+ futhi iqiniso alikho kithi.  Uma sizivuma izono zethu,+ yena uthembekile futhi ulungile ukuba asithethelele izono zethu futhi asihlanze kukho konke ukungalungi.+ 10  Uma sithi: “Asonanga,” simenza umqambimanga, futhi izwi lakhe alikho kithi.+

Imibhalo yaphansi