1 IziKronike 9:1-44

9  Wonke ama-Israyeli, ayebhalwe ngokohlu lozalo;+ futhi bheka alotshwé eNcwadini yamaKhosi akwa-Israyeli. UJuda wayiswa ekuthunjweni+ eBhabhiloni ngenxa yokungathembeki kwakhe.  Abakhileyo bokuqala ababesefeni labo emizini yabo kwakungama-Israyeli,+ abapristi,+ amaLevi+ namaNethini.+  EJerusalema+ kwakuhlala abanye emadodaneni kaJuda+ nabanye emadodaneni kaBhenjamini+ nabanye emadodaneni ka-Efrayimi nakaManase:  U-Uthayi indodana ka-Amihudi indodana ka-Omri indodana ka-Imri indodana kaBhani, emadodaneni kaPherezi+ indodana kaJuda.+  KwabaseShilo,+ u-Asaya izibulo namadodana akhe.  Emadodaneni kaZera,+ uJewuweli, nabafowabo abangamakhulu ayisithupha namashumi ayisishiyagalolunye.  Emadodaneni kaBhenjamini, uSalu indodana kaMeshulamu indodana kaHodaviya indodana kaHasenuwa,  no-Ibhineya indodana kaJerohamu, no-Elahi indodana ka-Uzi indodana kaMikiri, noMeshulamu indodana kaShefathiya indodana kaRehuweli indodana ka-Ibhiniya.  Abafowabo ngokozalo lwabo babengamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amahlanu nesithupha. Bonke laba kwakungamadoda ayeyizinhloko zoyise ngokwendlu yokhokho bawo. 10  Kubapristi kwakukhona uJedaya noJehoyaribi noJakini,+ 11  no-Azariya+ indodana kaHilikiya indodana kaMeshulamu indodana kaZadoki indodana kaMerayoti indodana ka-Ahithubi, umholi wendlu kaNkulunkulu weqiniso, 12  no-Adaya indodana kaJerohamu indodana kaPhashuri indodana kaMalikhiya, noMahasayi indodana ka-Adiyeli indodana kaJahizera indodana kaMeshulamu indodana kaMeshilemiti+ indodana ka-Imeri, 13  nabafowabo, izinhloko zendlu yokhokho babo, amadoda anamandla anekhono+ lokwenza umsebenzi wenkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha. 14  KumaLevi kwakukhona uShemaya indodana kaHashubi indodana ka-Azirikamu indodana kaHashabiya+ emadodaneni kaMerari; 15  noBhakibhakari, uHereshi noGalali, noMathaniya+ indodana kaMikha+ indodana kaZikiri+ indodana ka-Asafa,+ 16  no-Obadiya indodana kaShemaya+ indodana kaGalali indodana kaJeduthuni,+ noBherekiya indodana ka-Asa indodana ka-Elkana, owayehlala emizaneni yamaNethofa.+ 17  Abalindisango+ kwakunguShalumi+ no-Akhubi noThalimoni no-Ahimani nomfowabo uShalumi inhloko, 18  futhi kuze kube ngaleso sikhathi wayesesangweni+ lenkosi elingasempumalanga. Laba babengabalindisango bamakamu amadodana kaLevi.+ 19  UShalumi indodana kaKore indodana ka-Ebhiyasafa+ indodana+ kaKhora+ nabafowabo bendlu kayise amaKhora,+ babengamele umsebenzi wenkonzo, abalindimnyango+ betende, noyise bengamele ikamu likaJehova, abalindi bendlela engenayo. 20  NguFinehasi+ indodana ka-Eleyazare+ owabe engumholi phezu kwabo esikhathini esidlule. UJehova wayenaye.+ 21  UZakariya+ indodana kaMeshelemiya wayengumlindisango womnyango wetende lokuhlangana. 22  Bonke ababekhethwe njengabalindisango emibundwini babengamakhulu amabili neshumi nambili. Babesemizaneni+ yabo ngokokubhalwa kwabo ngokohlu lozalo.+ Laba uDavide+ noSamuweli umboni+ babamisa esikhundleni sabo sokwethenjelwa.+ 23  Futhi bona namadodana abo babengamele amasango endlu kaJehova, ngisho nendlu yetende, ngenjongo yenkonzo yokuqapha.+ 24  Abalindisango baba sezinhlangothini ezine, empumalanga,+ entshonalanga,+ enyakatho+ naseningizimu.+ 25  Futhi abafowabo emizaneni yabo kwakufanele beze kanye nalaba izinsuku eziyisikhombisa+ njalo ngezikhathi ezithile. 26  Ngoba kubalindisango mane amadoda anamandla ayesesikhundleni sokwethenjelwa. AyengamaLevi, futhi ayephethe amakamelo okudlela+ nawengcebo+ yendlu kaNkulunkulu weqiniso. 27  Ayezungeza indlu kaNkulunkulu weqiniso ubusuku bonke; ngoba inkonzo yokuqapha+ yayiphezu kwawo, futhi ayephathiswe isihluthulelo, ngisho nokuvula njalo ekuseni.+ 28  Amanye kuwo ayephethe izinto+ zenkonzo, ngoba ayezingenisa ngesibalo futhi ezikhipha ngaso isibalo. 29  Amanye kuwo kwakungamadoda amiswe phezu kwalezi zinto naphezu kwazo zonke izinto zokusetshenziswa ezingcwele+ naphezu kukafulawa ocolekileyo+ newayini+ namafutha+ nenhlaka yempepho+ namafutha ebhalsamu.+ 30  Amanye amadodana abapristi ayengabathaki benhlanganisela yamafutha okugcoba+ eyenziwe ngamafutha ebhalsamu. 31  UMatithiya kumaLevi, owayeyizibulo likaShalumi+ umKhora, wayesesikhundleni sokwethenjelwa engamele izinto ezibhakwa emapanini.+ 32  Amanye emadodaneni amaKohati, abafowabo, ayephatha isinkwa+ esibekwa ngezinhla, ukuba asilungise isabatha nesabatha.+ 33  Laba babengabahlabeleli,+ izinhloko zoyise bamaLevi emakamelweni okudlela,+ labo ababekhululiwe emsebenzini;+ ngoba ubusuku nemini kwakuwumthwalo wabo wemfanelo ukuba semsebenzini.+ 34  Laba babeyizinhloko zoyise bamaLevi ngokozalo lwabo, amadoda ayizinhloko. Yibo laba ababehlala eJerusalema.+ 35  UJeheyeli, uyise kaGibheyoni, wayehlala eGibheyoni.+ Igama lomkakhe kwakunguMahakha. 36  Futhi indodana yakhe, izibulo, kwakungu-Abhidoni, noZuri noKishi noBhali noNeri noNadabi, 37  noGedori no-Ahiyo noZakariya+ noMikiloti. 38  UMikiloti wazala uShimeyami. Empeleni yibo ababehlala phambi kwabafowabo eJerusalema kanye nabafowabo. 39  UNeri+ wazala uKishi;+ uKishi wazala uSawule;+ uSawule yena, wazala uJonathani+ noMaliki-shuwa+ no-Abhinadaba+ no-Eshibhali.+ 40  Indodana kaJonathani kwakunguMeribi-bhali.+ UMeribi-bhali wazala uMika.+ 41  Amadodana kaMika kwakunguPhithoni noMeleki noThareya no-Ahazi.+ 42  U-Ahazi, wazala uJara; uJara yena, wazala u-Alemeti no-Azimaveti noZimri. UZimri wazala uMoza. 43  UMoza yena, wazala uBhineya noRefaya+ indodana yakhe, u-Eleyasa indodana yakhe, u-Azeli indodana yakhe. 44  U-Azeli wayenamadodana ayisithupha, futhi yilawa amagama awo: U-Azirikamu, uBhokeru no-Ishmayeli noShehariya no-Obadiya noHanani. Lawa kwakungamadodana ka-Azeli.+

Imibhalo yaphansi