1 IziKronike 8:1-40

8  UBhenjamini+ yena, wazala uBhela+ izibulo lakhe, u-Ashibheli+ owesibili no-Ahara+ owesithathu,  uNoha+ owesine noRafa owesihlanu.  UBhela waba namadodana, u-Adari noGera+ no-Abhihudi,  no-Abhishuwa noNahamani no-Ahowa,  noGera noShefufani+ noHuramu.+  Lawa kwakungamadodana ka-Ehudi. Lawa ayeyizinhloko zezindlu zokhokho babakhileyo eGeba,+ futhi ayiswa ekudingisweni eManahati.  NoNahamani no-Ahiya; uGera—nguye owawayisa ekudingisweni, wazala u-Uziza no-Ahihudi.  UShaharayimi yena, wazala abantwana okhalweni+ lwakwaMowabi ngemva kokuba esebamukisile. Abafazi bakhe kwakunguHushimi noBhahara.  Futhi ngoHodeshi umkakhe wazala uJobabi noZibhiya noMesha noMalikamu, 10  noJewuzi noSakhiya noMirima. Lawa kwakungamadodana akhe, izinhloko zezindlu zokhokho. 11  NgoHushimi wazala u-Abhithubi no-Eliphahali. 12  Amadodana ka-Eliphahali kwakungu-Ebhere noMishamu noShemedi, owakha i-Ono+ neLodi+ nemizana yalo engaphansi, 13  noBheriya noShema. Lawa ayeyizinhloko zezindlu zokhokho, zabakhileyo e-Ajaloni.+ Yiwo lawa axosha abakhileyo baseGati. 14  Futhi kwakukhona u-Ahiyo, uShashaki noJeremoti, 15  noZebadiya no-Aradi no-Edere, 16  noMikayeli no-Ishipha noJoha, amadodana kaBheriya,+ 17  noZebadiya noMeshulami noHiziki noHebhere, 18  no-Ishimerayi no-Iziliya noJobabi, amadodana ka-Eliphahali, 19  noJakimi noZikiri noZabidi, 20  no-Eliyenayi noZilethayi no-Eliyeli, 21  no-Adaya noBheraya noShimrati, amadodana kaShimeyi,+ 22  noJishipani no-Ebhere no-Eliyeli, 23  no-Abhidoni noZikiri noHanani, 24  noHananiya no-Elamu no-Anithothiya, 25  no-Ifideya noPhenuweli, amadodana kaShashaki, 26  noShamusherayi noShehariya no-Athaliya, 27  noJahareshiya no-Eliya noZikiri, amadodana kaJerohamu. 28  Lawa ayeyizinhloko zezindlu zokhokho ngokozalo lwawo, amadoda ayizinhloko. Lawa yiwo ahlala eJerusalema.+ 29  Uyise kaGibheyoni,+ uJeheyeli, wahlala eGibheyoni, futhi igama lomkakhe kwakunguMahakha.+ 30  Indodana yakhe, izibulo, kwakungu-Abhidoni, noZuri noKishi noBhali noNadabi,+ 31  noGedori no-Ahiyo noZekeri.+ 32  UMikiloti wazala uShimeya.+ Laba empeleni yibo abahlala phambi kwabafowabo eJerusalema kanye nabafowabo. 33  UNeri+ wazala uKishi;+ uKishi yena, wazala uSawule;+ uSawule wazala uJonathani+ noMaliki-shuwa+ no-Abhinadaba+ no-Eshibhali.+ 34  Indodana kaJonathani kwakunguMeribi-bhali.+ UMeribi-bhali wazala uMika.+ 35  Amadodana kaMika kwakunguPhithoni noMeleki noThareya+ no-Ahazi. 36  U-Ahazi wazala uJehohada; uJehohada, wazala u-Alemeti no-Azimaveti noZimri. UZimri yena, wazala uMoza; 37  UMoza wazala uBhineya, uRafai+ indodana yakhe, u-Eleyasa indodana yakhe, u-Azeli indodana yakhe. 38  U-Azeli wayenamadodana ayisithupha, futhi yilawa amagama awo: U-Azirikamu, uBhokeru, no-Ishmayeli noShehariya no-Obadiya noHanani. Wonke lawa kwakungamadodana ka-Azeli. 39  Amadodana ka-Esheki umfowabo kwakungu-Ulamu izibulo lakhe, uJewushi eyesibili no-Elifeleti eyesithathu. 40  Amadodana ka-Ulamu aba amadoda angamaqhawe,+ anamandla, ansala umnsalo,+ futhi ayenamadodana+ amaningi nabazukulu, ikhulu namashumi amahlanu. Wonke lawa ayevela emadodaneni kaBhenjamini.

Imibhalo yaphansi