1 IziKronike 7:1-40

7  Amadodana ka-Isakare kwakunguThola+ noPhuwa,+ uJashubi noShimroni,+ emane.  Amadodana kaThola kwakungu-Uzi noRefaya noJeriyeli noJahimayi no-Ibhisamu noShemuweli, izinhloko zendlu yokhokho bawo. KuThola kwakukhona amadoda angamaqhawe, anamandla ngokozalo lwawo. Isibalo sawo ezinsukwini zikaDavide+ sasiyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu ayisithupha.  Amadodana ka-Uzi kwakungu-Izrahiya; amadodana ka-Izrahiya kwakunguMikayeli no-Obadiya noJoweli, u-Ishiyahu,     , emahlanu, wonke eyizinhloko.  Kanye nawo ngokozalo lwawo, ngokwendlu yokhokho bawo, kwakukhona amaviyo ebutho lempi, izinkulungwane ezingamashumi amathathu nesithupha, ngoba ayenabafazi abaningi namadodana amaningi.+  Futhi abafowabo bayo yonke imindeni yakwa-Isakare babengamadoda angamaqhawe,+ anamandla, ayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngokokubhalwa kwawo wonke+ ngokwezinhlu zozalo.  Amadodana kaBhenjamini+ kwakunguBhela+ noBhekeri+ noJediyayeli,+ emathathu.  Amadodana kaBhela+ kwakungu-Eziboni no-Uzi no-Uziyeli noJerimoti no-Irayi, emahlanu, izinhloko zendlu yokhokho bawo, amadoda angamaqhawe, anamandla; futhi abhaliswa ohlwini lozalo+ lwawo aba yizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namashumi amathathu nane.  Amadodana kaBhekeri kwakunguZemira noJowashi no-Eliyezeri no-Eliyohenayi no-Omri noJeremoti no-Abhiya no-Anathoti no-Alemeti, wonke lawa kwakungamadodana kaBhekeri.  Futhi abhaliswa ezinhlwini zozalo ngokozalo+ lwawo ngokuphathelene nezinhloko zendlu yokhokho bawo, amadoda angamaqhawe, anamandla, aba yizinkulungwane ezingamashumi amabili namakhulu amabili. 10  Amadodana kaJediyayeli+ kwakunguBhilihani; amadodana kaBhilihani kwakunguJewushi noBhenjamini no-Ehudi noKhenahana noZethani noTharishishi no-Ahishahari. 11  Wonke lawa kwakungamadodana kaJediyayeli, ngokwezinhloko zokhokho bawo, amadoda angamaqhawe, anamandla,+ ayizinkulungwane eziyishumi nesikhombisa namakhulu amabili aphuma impi. 12  Futhi uShuphimi+ noHuphimi+ babengamadodana ka-Iri;+ amaHushimi ayengamadodana ka-Aheri. 13  Amadodana kaNafetali+ kwakunguJahiziyeli+ noGuni+ noJezeri noShalumi,+ amadodana kaBhiliha.+ 14  Amadodana kaManase+ kwakungu-Asiriyeli, amzalelwa isancinza sakhe esingumSiriya. (Sazala uMakiri+ uyise kaGileyadi. 15  UMakiri ngokwakhe wathathela oHuphimi noShuphimi abafazi, futhi igama likadadewabo kwakunguMahakha.) Igama leyesibili kwakunguZelofehadi,+ kodwa uZelofehadi waba namadodakazi.+ 16  Ngokuhamba kwesikhathi, uMahakha, umkaMakiri, wazala indodana futhi wayiqamba ngokuthi uPhereshi; igama lomfowabo kwakunguShereshi; amadodana akhe kwakungu-Ulamu noRekemi. 17  Amadodana ka-Ulamu kwakunguBedani. Lawa kwakungamadodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase. 18  Udadewabo kwakunguHamoleketi. Wazala u-Ishihodi no-Abhiyezeri+ noMahila. 19  Amadodana kaShemida kwaba u-Ahiyani noShekemi noLikihi no-Aniyamu. 20  Amadodana ka-Efrayimi+ kwakunguShuthela+ noBheredi indodana yakhe noThahati indodana yakhe no-Eleyada indodana yakhe noThahati indodana yakhe, 21  noZabhadi indodana yakhe noShuthela indodana yakhe no-Ezeri no-Eleyadi. Amadoda aseGati+ ayezalelwe kulelo zwe awabulala ngoba ehla ayothatha imfuyo yawo. 22  U-Efrayimi uyise wawalilela izinsuku eziningi,+ futhi abafowabo babelokhu beza bezomduduza. 23  Kamuva walala nomkakhe, wakhulelwa+ wazala indodana. Kodwa wayiqamba ngokuthi uBheriya, ngoba ukuba komkakhe sendlini yakhe kwaletha inhlekelele.+ 24  Indodakazi yakhe kwakunguSheyera, futhi yakha iBheti-horoni,+ elisezansi+ nelisenhla,+ ne-Uzeni-sheyera. 25  Futhi kwakukhona noRefa indodana yakhe, noReshefi, noThela indodana yakhe, noThahani indodana yakhe, 26  uLadani indodana yakhe, u-Amihudi indodana yakhe, u-Elishama indodana yakhe, 27  uNuni+ indodana yakhe, uJehoshuwa+ indodana yakhe. 28  Ifa lawo nezindawo zawo zokuhlala kwakuyiBhethele+ nemizana yalo engaphansi, ngasempumalanga kuyiNaharani,+ entshonalanga kuyiGezeri+ nemizana yalo engaphansi, neShekemi+ nemizana yalo engaphansi kuze kufike eGaza nemizana yalo engaphansi; 29  ngasohlangothini lwamadodana kaManase iBheti-sheyani+ nemizana yalo engaphansi, iThahanaki+ nemizana yalo engaphansi, iMegido+ nemizana yalo engaphansi, iDori+ nemizana yalo engaphansi. Amadodana kaJosefa+ indodana ka-Israyeli ahlala kule mizi. 30  Amadodana ka-Asheri+ kwakungu-Imna+ no-Ishiva no-Ishivi+ noBheriya;+ udadewabo kwakunguSera. 31  Amadodana kaBheriya kwakunguHebhere noMalikhiyeli, owayenguyise kaBhirizayiti. 32  UHebhere yena, wazala uJafeleti noShomeri noHothamu, noShuwa udadewabo. 33  Amadodana kaJafeleti kwakunguPhasaki noBhimihali no-Ashivati. Lawa kwakungamadodana kaJafeleti. 34  Amadodana kaShemeri kwakungu-Ahi noRohiga, uJehubha no-Aramu. 35  Amadodana kaHelemu umfowabo kwakunguZofa no-Imna noSheleshi no-Amali. 36  Amadodana kaZofa kwakunguSuwa noHarineferi noShuwali noBheri no-Imra, 37  uBhezeri noHodi noShama noShilisha no-Ithirani noBheyera. 38  Amadodana kaJetheri kwakunguJefune noPhisipa no-Ara. 39  Amadodana ka-Ula kwakungu-Ara noHaniyeli noRiziya. 40  Wonke lawa kwakungamadodana ka-Asheri, izinhloko+ zendlu yokhokho, amadoda akhethiwe, angamaqhawe,+ anamandla, izinhloko zezikhulu; futhi ngokokubhalwa kohlu lozalo+ lwawo ayesebuthweni lempi. Isibalo sawo sasingamadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha.+

Imibhalo yaphansi