1 IziKronike 6:1-81

6  Amadodana kaLevi+ kwakunguGereshoni,+ uKohati+ noMerari.+  Amadodana kaKohati kwakungu-Amramu,+ uJisihari+ noHebroni+ no-Uziyeli.+  Amadodana ka-Amramu+ kwakungu-Aroni+ noMose,+ futhi kwakukhona noMiriyamu.+ Amadodana ka-Aroni kwakunguNadabi+ no-Abhihu,+ u-Eleyazare+ no-Itamari.+  U-Eleyazare+ yena, wazala uFinehasi,+ uFinehasi wazala u-Abhishuwa.+  U-Abhishuwa wazala uBhuki; uBhuki wazala u-Uzi.+  U-Uzi wazala uZeraya, uZeraya wazala uMerayoti.+  UMerayoti yena wazala u-Amariya; u-Amariya wazala u-Ahithubi;+  U-Ahithubi wazala uZadoki;+ uZadoki wazala u-Ahimahazi.+  U-Ahimahazi yena, wazala u-Azariya. U-Azariya wazala uJohanani. 10  UJohanani wazala u-Azariya.+ Nguye owaba umpristi endlini eyakhiwa uSolomoni eJerusalema. 11  U-Azariya wazala u-Amariya.+ U-Amariya wazala u-Ahithubi.+ 12  U-Ahithubi yena, wazala uZadoki. UZadoki+ wazala uShalumi. 13  UShalumi wazala uHilikiya. UHilikiya+ wazala u-Azariya. 14  U-Azariya yena, wazala uSeraya.+ USeraya wazala uJehozadaki.+ 15  UJehozadaki nguye owahamba ngesikhathi uJehova evumela uJuda neJerusalema ukuba bathunjwe nguNebukhadinezari. 16  Amadodana kaLevi+ kwakunguGereshomu, uKohati noMerari. 17  Yilawa amagama amadodana kaGereshomu: ULibhini+ noShimeyi.+ 18  Amadodana kaKohati+ kwakungu-Amramu+ no-Jisihari noHebroni no-Uziyeli.+ 19  Amadodana kaMerari kwakunguMaheli noMushi.+ Nansi imindeni yamaLevi ngokokhokho bawo:+ 20  KuGereshomu, uLibhini+ indodana yakhe, uJahati indodana yakhe, uZima indodana yakhe, 21  UJowa+ indodana yakhe, u-Ido indodana yakhe, uZera indodana yakhe, uJewatherayi indodana yakhe. 22  Amadodana kaKohati kwakungu-Aminadaba indodana yakhe, uKhora+ indodana yakhe, u-Asiri indodana yakhe, 23  u-Elkana indodana yakhe no-Ebhiyasafa+ indodana yakhe no-Asiri indodana yakhe; 24  uThahati indodana yakhe, u-Uriyeli indodana yakhe, u-Uziya indodana yakhe, noShawule indodana yakhe. 25  Amadodana ka-Elkana+ kwakungu-Amasayi no-Ahimoti. 26  Ngokuqondene no-Elkana, amadodana ka-Elkana kwakunguZofayi+ indodana yakhe noNahati indodana yakhe, 27  u-Eliyabe+ indodana yakhe, uJerohamu indodana yakhe, u-Elkana+ indodana yakhe. 28  Amadodana kaSamuweli+ kwakuyizibulo uJoweli eyesibili kungu-Abhiya.+ 29  Amadodana kaMerari kwakunguMaheli,+ uLibhini indodana yakhe, uShimeyi indodana yakhe, u-Uza indodana yakhe, 30  uShimeya indodana yakhe, uHagiya indodana yakhe, u-Asaya indodana yakhe. 31  Laba yibo uDavide+ abanika izikhundla zokuqondisa ukuhlabelela endlini kaJehova ngemva kokuba uMphongolo usutholé indawo yokuphumula.+ 32  Futhi bakhonza+ ekuhlabeleleni+ phambi kwetabernakele letende lokuhlangana kwaze kwaba yilapho uSolomoni akha indlu kaJehova eJerusalema;+ futhi baqhubeka benakekela inkonzo yabo ngokuvumelana nokuthunywa kwabo.+ 33  Futhi laba yibo ababekhonza kanye namadodana abo: Emadodaneni amaKohati uHemani+ umhlabeleli, indodana kaJoweli,+ indodana kaSamuweli,+ 34  indodana ka-Elkana,+ indodana kaJerohamu, indodana ka-Eliyeli,+ indodana kaThowa, 35  indodana kaZufi,+ indodana ka-Elkana, indodana kaMahati, indodana ka-Amasayi, 36  indodana ka-Elkana, indodana kaJoweli, indodana ka-Azariya, indodana kaZefaniya, 37  indodana kaThahati, indodana ka-Asiri, indodana ka-Ebhiyasafa,+ indodana kaKhora,+ 38  indodana kaJisihari,+ indodana kaKohati, indodana kaLevi, indodana ka-Israyeli. 39  Ngokuqondene nomfowabo u-Asafa,+ owayekhonza ngakwesokunene sakhe, u-Asafa wayeyindodana kaBherekiya,+ indodana kaShimeya, 40  indodana kaMikayeli, indodana kaBhahaseya, indodana kaMalikhiya, 41  indodana ka-Ethini, indodana kaZera, indodana ka-Adaya, 42  indodana ka-Ethani, indodana kaZima, indodana kaShimeyi, 43  indodana kaJahati,+ indodana kaGereshomu,+ indodana kaLevi. 44  Ngokuphathelene namadodana kaMerari+ abafowabo abangasesandleni sobunxele, kwakukhona u-Ethani+ indodana kaKishayi,+ indodana ka-Abhidi, indodana kaMaluki, 45  indodana kaHashabiya, indodana ka-Amaziya, indodana kaHilikiya, 46  indodana ka-Amizi, indodana kaBhani, indodana kaShemeri, 47  indodana kaMaheli, indodana kaMushi,+ indodana kaMerari,+ indodana kaLevi. 48  Abafowabo, amaLevi+ yibo ababenikelwe ukuba benze yonke inkonzo+ yetabernakele lendlu kaNkulunkulu weqiniso. 49  U-Aroni+ namadodana akhe bebeshunqisa umusi womhlatshelo+ phezu kwe-altare lomnikelo wokushiswa+ naphezu kwe-altare lempepho+ lawo wonke umsebenzi wezinto ezingcwelengcwele futhi benzela u-Israyeli+ isihlawulelo,+ ngokuvumelana nakho konke uMose inceku kaNkulunkulu weqiniso ayekuyalile. 50  Yilawa amadodana ka-Aroni:+ U-Eleyazare+ indodana yakhe, uFinehasi+ indodana yakhe, u-Abhishuwa+ indodana yakhe, 51  uBhuki indodana yakhe, u-Uzi indodana yakhe, uZeraya+ indodana yakhe, 52  uMerayoti+ indodana yakhe, u-Amariya indodana yakhe, u-Ahithubi+ indodana yakhe, 53  uZadoki+ indodana yakhe, u-Ahimahazi+ indodana yakhe. 54  Futhi nazi izindawo zawo zokuhlala ngokwamakamu awo abiyelwe ngodonga endaweni+ yawo, izindawo zamadodana ka-Aroni omndeni wamaKohati,+ ngoba inkatho yadla wona. 55  Ngakho-ke anikwa iHebroni+ ezweni lakwaJuda, kanye namadlelo alo ayelizungezile. 56  Futhi uKalebi+ indodana kaJefune+ wanikwa insimu yomuzi nemizana yawo.+ 57  Amadodana ka-Aroni anikwa imizi yesiphephelo,+ iHebroni,+ iLibhina+ kanye namadlelo alo neJatiri+ ne-Eshitemowa+ namadlelo alo, 58  neHileni+ namadlelo alo, iDebhiri+ namadlelo alo, 59  ne-Ashani+ namadlelo alo neBheti-shemeshi+ namadlelo alo; 60  esizweni sakwaBhenjamini, iGeba+ namadlelo alo ne-Alemeti+ namadlelo alo ne-Anathoti+ namadlelo alo. Yonke imizi yawo yayiyimizi eyishumi nantathu+ phakathi kwemindeni yawo. 61  Amadodana kaKohati ayesele anikwa emndenini wesizwe, engxenyeni yesizwe, ingxenye kaManase, imizi eyishumi+ ngenkatho. 62  Amadodana kaGereshomu+ ngemindeni yawo anikwa esizweni sakwa-Isakare+ nasesizweni sakwa-Asheri+ nasesizweni sakwaNafetali+ nasesizweni sakwaManase+ eBhashani, imizi eyishumi nantathu. 63  Amadodana kaMerari+ ngemindeni yawo anikwa esizweni sakwaRubeni+ nasesizweni sakwaGadi+ nasesizweni sakwaZebhuloni+ imizi eyishumi nambili ngenkatho. 64  Kanjalo abantwana bakwa-Israyeli bawanika amaLevi+ le mizi kanye namadlelo ayo.+ 65  Ngaphezu kwalokho, bawanika le mizi ngenkatho esizweni sabantwana bakwaJuda+ nasesizweni sabantwana bakwaSimeyoni+ nasesizweni sabantwana bakwaBhenjamini,+ leyo ayibiza ngamagama. 66  Eminye yemindeni yamadodana kaKohati yaba nemizi yendawo yawo esizweni sakwa-Efrayimi.+ 67  Ngakho anikwa imizi yesiphephelo, iShekemi+ namadlelo alo esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi, neGezeri+ namadlelo alo, 68  neJokimeyamu+ namadlelo alo neBheti-horoni+ namadlelo alo, 69  ne-Ajaloni+ namadlelo alo neGati-rimoni+ namadlelo alo; 70  nasengxenyeni yesizwe sakwaManase, i-Aneri+ namadlelo alo neBhileyamu+ namadlelo alo, kwanikwa umndeni wamadodana kaKohati ayesele.+ 71  Amadodana kaGereshomu+ anikwa emndenini wengxenye yesizwe sakwaManase iGolani+ eBhashani namadlelo alo ne-Ashitaroti+ namadlelo alo; 72  futhi esizweni sakwa-Isakare, iKedeshi+ namadlelo alo neDaberati+ namadlelo alo, 73  neRamoti+ namadlelo alo ne-Anemi+ namadlelo alo; 74  nasesizweni sakwa-Asheri, iMashali namadlelo alo ne-Abhidoni+ namadlelo alo, 75  neHukoki+ namadlelo alo neRehobe+ namadlelo alo; 76  esizweni sakwaNafetali,+ iKedeshi+ eGalile+ namadlelo alo neHamoni namadlelo alo neKiriyatayimi+ namadlelo alo. 77  Amadodana kaMerari ayesele anikwa esizweni sakwaZebhuloni+ iRimono+ namadlelo alo, iThabori namadlelo alo, 78  futhi esifundeni saseJordani eJeriko okuya empumalanga yeJordani, anikwa esizweni sakwaRubeni,+ iBhezeri+ ehlane namadlelo alo neJahazi+ namadlelo alo, 79  neKedemoti+ namadlelo alo neMefahati+ namadlelo alo; 80  esizweni sakwaGadi,+ iRamoti+ eGileyadi namadlelo alo neMahanayimi+ namadlelo alo, 81  neHeshibhoni+ namadlelo alo neJazeri+ namadlelo alo.

Imibhalo yaphansi