1 IziKronike 5:1-26

5  Amadodana kaRubeni+ izibulo lika-Israyeli—ngoba nguye owayeyizibulo;+ kodwa ngenxa yokungcolisa kwakhe umbhede kayise+ ilungelo lakhe lobuzibulo lanikezwa amadodana kaJosefa+ indodana ka-Israyeli, kangangokuba kwakungamelwe abhalwe ohlwini lozalo njengofanelwe yilungelo lobuzibulo.  UJuda+ yena waba mkhulu phakathi kwabafowabo, futhi owayezoba umholi wavela kuye;+ kodwa ilungelo lobuzibulo lalingelikaJosefa+  amadodana kaRubeni izibulo lika-Israyeli kwakunguHanoki+ noPhalu,+ uHezironi noKarmi.+  Amadodana kaJoweli kwakunguShemaya indodana yakhe, uGogi indodana yakhe, uShimeyi indodana yakhe,  uMika indodana yakhe, uRewaya indodana yakhe, uBhali indodana yakhe,  uBhera indodana yakhe, lowo uThiligati-philineseri+ inkosi yase-Asiriya amyisa ekudingisweni, yena eyisikhulu sabakwaRubeni.  Futhi abafowabo ngemindeni yabo ekubhalweni ohlwini lozalo+ ngokozalo lwabo, kwakunguJeheyeli, njengenhloko, noZakariya,  noBhela indodana ka-Azazi indodana kaShema indodana kaJoweli+—wayehlala e-Aroweri+ kuze kufike eNebo+ naseBhali-mehoni.+  Ngisho nangasempumalanga wayehlala kuze kufike lapho umuntu ayengenela khona ihlane emfuleni i-Ewufrathe,+ ngoba imfuyo yabo ngokwayo yayibe ningi ezweni lakwaGileyadi.+ 10  Futhi ezinsukwini zikaSawule balwa namaHagiri,+ awa ngesandla sabo; kanjalo bahlala ematendeni abo kulo lonke izwe elisempumalanga yeGileyadi. 11  Ngokuqondene namadodana kaGadi+ ayephambi kwawo, ahlala ezweni laseBhashani+ kuze kuyofika eSaleka.+ 12  UJoweli wayeyinhloko, uShafamu engowesibili, noJanayi noShafati eBhashani. 13  Abafowabo ababengabendlu yokhokho babo kwakunguMikayeli noMeshulamu noSheba noJorayi noJakani noZiya no-Ebhere, beyisikhombisa. 14  Lawa kwakungamadodana ka-Abhihayili indodana kaHuri, indodana kaJarowa, indodana kaGileyadi, indodana kaMikayeli, indodana kaJeshishayi, indodana kaJahido, indodana kaBuzi; 15  u-Ahi indodana ka-Abhidiyeli, indodana kaGuni, inhloko yendlu yokhokho babo. 16  Baqhubeka behlala eGileyadi,+ eBhashani+ nasemizaneni engaphansi+ kwalo nakuwo wonke amadlelo aseSharoni kuze kufike ekupheleni kwawo. 17  Wonke ayebhaliswe ngokohlu lozalo ezinsukwini zikaJothamu+ inkosi yakwaJuda nasezinsukwini zikaJerobowamu+ inkosi yakwa-Israyeli. 18  Ngokuqondene namadodana kaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase; kulabo ababengabafo abangamaqhawe,+ amadoda aphatha isihlangu nenkemba nansala umnsalo futhi aqeqeshiwe empini, kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amane nane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha ayephuma impi.+ 19  Balwa namaHagiri,+ noJethuri+ noNafishi+ noNodabi. 20  Futhi basizwa ukuba balwe nabo, kangangokuba amaHagiri nabo bonke labo ababenawo banikelwa esandleni sabo, ngoba babecele kuNkulunkulu usizo+ kule mpi, futhi wavuma ukuba ancengeke ababonise umusa ngoba bathembela kuye.+ 21  Bathumba imfuyo yabo,+ amakamela abo ayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu, nezimvu eziyizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu, nezimbongolo eziyizinkulungwane ezimbili, nemiphefumulo engabantu eyizinkulungwane eziyikhulu.+ 22  Ngoba baningi ababebulewe, ngoba nguNkulunkulu weqiniso owayelwa.+ Bahlala endaweni yabo kwaze kwaba sesikhathini sokudingiswa.+ 23  Ngokuqondene nabantwana bengxenye yesizwe sakwaManase,+ bona bahlala ezweni kusukela eBhashani+ kuya eBhali-hermoni+ naseSeniri+ naseNtabeni iHermoni.+ Bona baba baningi. 24  Yilaba ababeyizinhloko zendlu yokhokho babo: U-Eferi no-Ishi no-Eliyeli no-Aziriyeli noJeremiya noHodaviya noJahidiyeli, amadoda ayengamaqhawe, abafo abanamandla, amadoda odumo, izinhloko zendlu yokhokho babo. 25  Baqala ukwenza ngokungathembeki kuNkulunkulu wokhokho babo baziphatha kabi ngokobulili+ nonkulunkulu+ bezizwe zakulelo zwe, uNkulunkulu ayezibhuqile phambi kwabo. 26  Ngenxa yalokho uNkulunkulu ka-Israyeli wavusa umoya+ kaPhuli+ inkosi yase-Asiriya+ yebo umoya kaThiligati-philineseri+ inkosi yase-Asiriya, wayisa ekudingisweni+ labo ababengabakwaRubeni nababengabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase wabaletha eHala+ naseHabori naseHara nasemfuleni iGozani ukuba bahlale khona kuze kube yilolu suku.

Imibhalo yaphansi