1 IziKronike 4:1-43

4  Amadodana kaJuda kwakunguPherezi,+ uHezironi+ noKarmi+ noHure+ noShobali.+  URewaya+ indodana kaShobali wazala uJahati; uJahati yena wazala u-Ahumayi noLahadi. Lena kwakuyimindeni yamaZora.+  Lawa kwakungamadodana kayise ka-Etamu:+ UJizreyeli+ no-Ishima no-Idibashi, (igama likadadewabo kwakunguHazeleliponi,)  noPhenuweli uyise kaGedori+ no-Ezeri uyise kaHusha. Lawa kwakungamadodana kaHure+ izibulo lika-Efratha uyise kaBhetlehema.+  U-Ashihuri+ uyise kaThekhowa+ waba nabafazi ababili, uHela noNahara.  Ngokuhamba kwesikhathi uNahara wamzalela u-Ahuzamu noHeferi noThemeni noHawahashitari. Lawa kwakungamadodana kaNahara.  Amadodana kaHela kwakunguZerethi, uJisihari no-Ethinani.  UKhozi yena, wazala u-Anubi noZobeba nemindeni ka-Ahariheli indodana kaHarumi.  UJabezi+ waba onodumo+ kakhulu kunabafowabo; futhi ngunina owambiza ngokuthi uJabezi, ethi: “Ngimzele ngezinhlungu.”+ 10  UJabezi waqala ukubiza uNkulunkulu+ ka-Israyeli, ethi: “Uma nakanjani uyongibusisa+ empeleni wandise indawo yami+ futhi isandla sakho+ sibe nami ngempela, futhi ngempela ungilonde enhlekeleleni,+ ukuba ingangilimazi,+—” Khona-ke uNkulunkulu wenza ukuba kwenzeke+ lokho ayekucelile. 11  UKelubi umfowabo kaShuha yena, wazala uMehiri, owayenguyise ka-Eshitoni. 12  U-Eshitoni wazala uBheti-rafa noPhaseya noThehina uyise ka-Iri-nahashi. Lawa kwakungamadoda aseRekha. 13  Amadodana kaKhenazi+ kwakungu-Otheniyeli+ noSeraya, amadodana ka-Otheniyeli, kwakunguHathathi. 14  UMehonothayi wazala u-Ofira. USeraya yena, wazala uJowabe uyise wamaGe-harashimi; ngoba baba yizingcweti.+ 15  Amadodana kaKalebi+ indodana kaJefune+ kwakungu-Iru, u-Elahi noNahamu; amadodana ka-Elahi, uKhenazi. 16  Amadodana kaJehaleli kwakunguZifi noZifa, uThiriya no-Asareli. 17  Amadodana ka-Ezrahi kwakunguJetheri noMeredi no-Eferi noJaloni; wakhulelwa uMiriyamu noShamayi no-Ishiba uyise ka-Eshitemowa.+ 18  Umkakhe ongumJuda wazala uJeredi uyise kaGedori noHebhere uyise kaSoko noJekuthiyeli uyise kaZanowa. Lawa kwakungamadodana kaBhithiya indodakazi kaFaro, uMeredi amthatha. 19  Amadodana omkaHodiya, udadewabo kaNahamu, kwakunguyise kaKheyila+ umGarimi no-Eshitemowa waseMahakhati. 20  Amadodana kaShimoni kwakungu-Amnoni noRina, uBheni-hanani noThiloni. Amadodana ka-Ishi kwakunguZoheti noBheni-zoheti. 21  Amadodana kaShela+ indodana kaJuda kwakungu-Eri uyise kaLekha noLada uyise kaMareshahi nemindeni yendlu yabasebenza ngendwangu ecolekile+ bendlu ka-Ashibheya; 22  noJokimi namadoda aseKhozeba noJowashi noSarafi, ababa nabafazi bakwaMowabi,+ noJashubi-lehemi. La mazwi avela kokwakushiwo kudala.+ 23  Ayengababumbi+ nabakhileyo baseNethayimi naseGedera. Ayehlala lapho+ kanye nenkosi emsebenzini wayo. 24  Amadodana kaSimeyoni kwakunguNemuweli+ noJamini,+ uJaribi, uZera, uShawule,+ 25  uShalumi indodana yakhe, uMibisamu indodana yakhe, uMishima indodana yakhe. 26  Amadodana kaMishima kwakunguHamuweli indodana yakhe, uZakuri indodana yakhe, uShimeyi indodana yakhe. 27  UShimeyi wayenamadodana ayishumi nesithupha namadodakazi ayisithupha; kodwa abafowabo abazange babe namadodana amaningi, futhi akekho emikhayeni yabo owaba namaningi njengamadodana kaJuda.+ 28  Bahlala eBheri-sheba+ naseMolada+ naseHazari-shuwali+ 29  naseBhiliha+ nase-Ezemi+ naseTholadi+ 30  naseBhetuweli+ naseHorma+ naseZikilagi+ 31  naseBheti-marikabhoti naseHazari-susimi+ naseBheti-bhiri naseShaharayimi.+ Lena kwakuyimizi yabo kwaze kwaba yilapho kubusa uDavide. 32  Imizana yabo kwakuyi-Etamu ne-Ayini, iRimoni neThokheni ne-Ashani,+ imizi emihlanu. 33  Yonke imizana yabo eyayizungeze yonke le mizi yayifika eBhali.+ Lezi kwakuyizindawo zabo zokuhlala nokubhalwa kwabo ngokwezinhlu zozalo. 34  NoMeshobabi noJamuleki noJosha indodana ka-Amaziya, 35  noJoweli noJehu indodana kaJoshibiya indodana kaSeraya indodana ka-Asiyeli, 36  no-Eliyohenayi noJahakoba noJeshohaya no-Asaya no-Adiyeli noJesimiyeli noBhenaya, 37  noZiza indodana kaShifi indodana ka-Aloni indodana kaJedaya indodana kaShimri indodana kaShemaya. 38  Laba abangena ngamagama babeyizikhulu phakathi kwemindeni yabo,+ nendlu yokhokho babo yanda ngobuningi. 39  Futhi baya endleleni engena eGedori, ngasempumalanga yesigodi, beyofunela imihlambi yabo amadlelo. 40  Ekugcineni bathola amadlelo avundile namahle,+ futhi izwe lalibanzi impela lingenaziphazamiso+ likhululekile; ngoba labo ababehlala kulo ezikhathini zangaphambili kwakungabakaHamu.+ 41  Futhi laba ababhalwe phansi ngamagama abo beza ezinsukwini zikaHezekiya+ inkosi yakwaJuda bawisa+ amatende abakwaHamu nawamaMeyuni ayetholakala lapho, kangangokuba bawanikela ekubhujisweni+ kuze kube yilolu suku; baqala ukuhlala endaweni yabo, ngoba kwakukhona lapho amadlelo+ emihlambi yabo. 42  Futhi kubo kwakukhona amanye amadodana kaSimeyoni aya eNtabeni iSeyiri,+ amadoda angamakhulu amahlanu, kanye noPhelathiya noNeyariya noRefaya no-Uziyeli amadodana ka-Ishi ewahola. 43  Abulala insali ka-Amaleki+ eyayiphunyukile, futhi abelokhu ehlala lapho kuze kube yilolu suku.

Imibhalo yaphansi