1 IziKronike 3:1-24

3  Lawa ngamadodana kaDavide+ azalelwa eHebroni:+ izibulo u-Amnoni,+ ku-Ahinowami+ umJizreyelikazi,+ eyesibili, uDaniyeli, ku-Abhigayili+ umKarmelikazi,+  eyesithathu, u-Absalomu+ indodana kaMahakha+ indodakazi kaTalimayi+ inkosi yaseGeshuri,+ eyesine, u-Adoniya+ indodana kaHagiti,+  eyesihlanu, uShefathiya, ku-Abhithali,+ eyesithupha, u-Itereyamu, ku-Egila+ umkakhe.  Ayeyisithupha azalelwa eHebroni; waqhubeka ebusa lapho iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha, wabusa eJerusalema+ iminyaka engamashumi amathathu nantathu.  Kwaba khona nalawa azalelwa eJerusalema:+ uShimeya+ noShobabi+ noNathani+ noSolomoni,+ amane kuBhati-sheba+ indodakazi ka-Amiyeli,+  no-Ibhari+ no-Elishama+ no-Elifeleti,+  noNoga noNefegi noJafiya,+  no-Elishama+ no-Eliyada no-Elifeleti,+ eyisishiyagalolunye,  wonke amadodana kaDavide ngaphandle kwamadodana ezancinza, noThamari+ udadewabo. 10  Indodana kaSolomoni kwakunguRehobowamu,+ u-Abhiya+ indodana yakhe, u-Asa+ indodana yakhe, noJehoshafati+ indodana yakhe, 11  uJehoramu indodana yakhe+ no-Ahaziya+ indodana yakhe, uJehowashi+ indodana yakhe, 12  u-Amaziya+ indodana yakhe, u-Azariya+ indodana yakhe, uJothamu+ indodana yakhe, 13  u-Ahazi+ indodana yakhe, uHezekiya+ indodana yakhe, uManase+ indodana yakhe, 14  u-Amoni+ indodana yakhe, uJosiya+ indodana yakhe. 15  Amadodana kaJosiya kwakuyizibulo uJohanani, eyesibili, uJehoyakimi,+ eyesithathu, uZedekiya,+ eyesine, uShalumi. 16  Amadodana kaJehoyakimi kwakunguJekoniya+ indodana yakhe, uZedekiya indodana yakhe. 17  Amadodana kaJekoniya njengesiboshwa kwakunguSheyalitiyeli+ indodana yakhe 18  noMalikiramu noPhedaya noShenazari, uJekamiya, uHoshama noNedabhiya. 19  Amadodana kaPhedaya kwakunguZerubhabhele+ noShimeyi; amadodana kaZerubhabhele kwakunguMeshulamu noHananiya (udadewabo kwakunguShelomiti); 20  noHashuba no-Oheli noBherekiya noHasadiya, uJushabi-hesedi, emahlanu. 21  Amadodana kaHananiya kwakunguPhelathiya+ noJeshaya, amadodana kaJeshaya uRefaya, amadodana kaRefaya u-Arinani, amadodana ka-Arinani u-Obadiya, amadodana ka-Obadiya uShekaniya; 22  amadodana kaShekaniya, uShemaya, namadodana kaShemaya, uHathushi no-Igali noBhariya noNeyariya noShafati, eyisithupha. 23  Amadodana kaNeyariya kwakungu-Eliyohenayi noHizikiya no-Azirikamu, emathathu. 24  Amadodana ka-Eliyohenayi kwakunguHodaviya no-Eliyashibi noPhelaya no-Akhubi noJohanani noDelaya no-Anani, eyisikhombisa.

Imibhalo yaphansi