1 IziKronike 29:1-30

29  Manje uDavide inkosi wathi kulo lonke ibandla:+ “USolomoni indodana yami, lowo uNkulunkulu amkhethileyo,+ usemncane+ futhi usentekenteke, kodwa umsebenzi mkhulu; ngoba le nqaba akuyona eyomuntu+ kodwa ngekaJehova uNkulunkulu.  Ngakho ngokwamandla+ ami wonke ngiye ngalungiselela+ indlu kaNkulunkulu wami igolide+ lezinto zegolide, isiliva lezinto zesiliva, ithusi lezinto zethusi, insimbi+ yezinto zensimbi, nezingodo+ zezinto zezingodo; amatshe e-onikisi, + namatshe okumelwe afakwe odakeni oluqinile, namatshana amibalabala omhlobiso, nawo wonke amatshe ayigugu, namatshe e-alabhaste amaningi kakhulu.  Futhi njengoba ngijabula+ ngendlu kaNkulunkulu wami, kusekhona impahla yami+ ekhethekile, igolide nesiliva; ngiyakunikela endlini kaNkulunkulu wami ngaphezu kwakho konke engiye ngakulungiselela indlu engcwele:+  amathalenta egolide ayizinkulungwane ezintathu egolide lase-Ofiri,+ namathalenta ayizinkulungwane eziyisikhombisa esiliva elicwengekile, lokunameka izindonga zezindlu;  egolide lezinto zegolide, nawesiliva lezinto zesiliva nawo wonke umsebenzi ngesandla sezingcweti. Ubani ozinikela ngokuzithandela ukuba agcwalise isandla sakhe namuhla ngesipho sikaJehova?”+  Izikhulu+ zezindlu zoyise+ nezikhulu+ zezizwe zakwa-Israyeli nezinduna zezinkulungwane+ nezamakhulu+ nezinduna zomsebenzi+ wenkosi bazinikela ngokuzithandela.  Ngokuvumelana nalokho banikelela inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso igolide elibiza amathalenta ayizinkulungwane ezinhlanu namadarike ayizinkulungwane eziyishumi nesiliva elibiza amathalenta ayizinkulungwane eziyishumi nethusi elibiza amathalenta ayizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili nensimbi ebiza amathalenta+ ayizinkulungwane eziyikhulu.  Futhi noma yimaphi amatshe atholakala kunoma ubani bawanikela engcebweni yendlu kaJehova ngaphansi kokulawula kukaJehiyeli+ umGereshoni.+  Abantu bajabula ngokunikela ngokuzithandela, ngoba benza iminikelo yokuzithandela kuJehova+ ngenhliziyo epheleleyo; ngisho noDavide inkosi naye wajabula ngokujabula+ okukhulu. 10  Ngenxa yalokho uDavide watusa+ uJehova phambi kwamehlo alo lonke ibandla+ futhi uDavide wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli+ baba wethu, mawutuswe,+ kusukela nini nanini kuze kube nini nanini. 11  Ngobakho, Jehova, ubukhulu+ namandla+ nobuhle+ nokuhlonipheka+ nesithunzi;+ ngoba konke okusemazulwini nokusemhlabeni kungokwakho.+ O Jehova, ngowakho umbuso,+ Wena oziphakamisayo njengenhloko phezu kwakho konke.+ 12  Ingcebo+ nenkazimulo+ kukhona ngenxa yakho, futhi ubusa+ konke; esandleni sakho kukhona amandla+ nobukhulu,+ esandleni sakho kukhona ikhono lokukhulisa+ nelokunika amandla kubo bonke.+ 13  Manje, Nkulunkulu wethu, siyakubonga+ futhi sidumisa+ igama lakho elihle.+ 14  “Noma kunjalo, ngingubani mina+ futhi bangobani abantu bami, ukuba sibe namandla okwenza iminikelo yokuzithandela ngale ndlela?+ Ngoba konke kuvela kuwe,+ sikuniké esikuthathe esandleni sakho siqu. 15  Ngoba singabafokazi phambi kwakho nezifiki+ njengabo bonke okhokho bethu. Izinsuku zethu emhlabeni+ zinjengethunzi futhi alikho ithemba. 16  O Jehova Nkulunkulu wethu, yonke le nsada esiye sayilungiselela ukukwakhela indlu yegama lakho elingcwele, ivela esandleni sakho, futhi yonke ingeyakho.+ 17  Futhi ngazi kahle, Nkulunkulu wami, ukuthi wena ungumhloli wenhliziyo,+ nokuthi ujabulela+ inhliziyo eqondile. Mina ngokwami, ngobuqotho benhliziyo yami ngiye nganikela zonke lezi zinto, futhi manje ngijabulelé ukubona abantu bakho abalapha benikela kuwe ngokuzithandela. 18  O Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli okhokho bethu,+ kugcine lokhu kuze kube nini nanini njengokuthambekela kwemicabango yenhliziyo yabantu bakho,+ futhi uqondise inhliziyo yabo kuwe.+ 19  Futhi mnike uSolomoni indodana yami inhliziyo ephelele+ ukuze agcine imiyalo yakho,+ ubufakazi+ bakho neziqondiso+ zakho, futhi enze konke, ayakhe le nqaba+ engiye ngayilungiselela.”+ 20  UDavide wathi kulo lonke ibandla:+ “Manje, mtuseni+ uJehova uNkulunkulu wenu.” Lonke ibandla labe selimtusa uJehova uNkulunkulu wokhokho balo lakhothama+ lawa ngobuso+ kuJehova nasenkosini. 21  Lahlabela+ uJehova imihlatshelo futhi lanikela iminikelo yokushiswa+ eya kuJehova ngosuku olulandela lolo suku, amaduna ezinkomo eziyinkulungwane, izinqama eziyinkulungwane, amawundlu angamaduna ayinkulungwane neminikelo yako yokuphuzwayo,+ ngisho neminikelo eyisibalo esikhulu ka-Israyeli wonke.+ 22  Ladla futhi laphuza phambi kukaJehova ngalolo suku ngokujabula+ okukhulu; futhi ngokwesibili labeka uSolomoni indodana kaDavide waba inkosi+ lamgcoba kuJehova njengomholi+ noZadoki+ njengompristi. 23  USolomoni wahlala esihlalweni sobukhosi+ sikaJehova njengenkosi esikhundleni sikaDavide uyise futhi waphumelela kuso,+ wonke ama-Israyeli ayemlalela. 24  Ngokuqondene nazo zonke izikhulu+ namadoda anamandla+ nawo wonke amadodana eNkosi uDavide,+ azithoba kuSolomoni inkosi. 25  UJehova wayelokhu enza uSolomoni eba mkhulu+ ngokudlulele phambi kwamehlo ka-Israyeli wonke futhi emnika isithunzi sobukhosi esingakaze sibe khona esinjengaso phezu kwanoma iyiphi inkosi yangaphambi kwakhe phezu kuka-Israyeli.+ 26  Kepha uDavide indodana kaJese, wabusa phezu kuka-Israyeli wonke;+ 27  izinsuku abusa ngazo phezu kuka-Israyeli zaziyiminyaka engamashumi amane.+ EHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa,+ eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu.+ 28  Ekugcineni wafa eguge kahle,+ anelisekile yizinsuku, ingcebo+ nenkazimulo;+ uSolomoni indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.+ 29  Ngokuqondene nezindaba zikaDavide inkosi, ezokuqala nezokugcina, bheka zilotshwé phakathi kwamazwi kaSamuweli umboni+ naphakathi kwamazwi kaNathani+ umprofethi naphakathi kwamazwi kaGadi+ umboni wemibono, 30  kanye nabo bonke ubukhosi bakhe namandla akhe nezikhathi+ adlula kuzo yena no-Israyeli nayo yonke imibuso yamazwe.+

Imibhalo yaphansi