1 IziKronike 27:1-34

27  Abantwana bakwa-Israyeli ngesibalo sabo, izinhloko zezindlu zoyise+ nezinduna+ zezinkulungwane nezamakhulu+ nezikhulu zabo ezazikhonza+ inkosi kuzo zonke izindaba zezigaba zalabo ababengena futhi bephuma inyanga nenyanga ngazo zonke izinyanga zonyaka, isigaba ngasinye sasinabayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Phezu kwesigaba sokuqala senyanga yokuqala kwakukhona uJashobeyamu+ indodana kaZabidiyeli, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Amanye amadodana kaPherezi+ inhloko yazo zonke izinduna zamaqembu enkonzo ayengawenyanga yokuqala.  Phezu kwesigaba senyanga yesibili kwakukhona uDodayi+ umAhohi+ kanye nesigaba sakhe, uMikiloti wayengumholi, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Induna yeqembu lenkonzo lesithathu lenyanga yesithathu kwakunguBhenaya+ indodana kaJehoyada+ umpristi omkhulu, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Lo Bhenaya+ wayeyindoda enamandla kwabangamashumi amathathu+ futhi engaphezu kwabangamashumi amathathu; phezu kwesigaba sakhe kwakukhona u-Amizabadi indodana yakhe.  Eyesine yenyanga yesine kwakungu-Asaheli,+ umfowabo+ kaJowabe, elandelwa uZebadiya indodana yakhe, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Induna yesihlanu yenyanga yesihlanu kwakunguShamihuti+ umIzrahiya, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane.  Eyesithupha yenyanga yesithupha kwakungu-Ira+ indodana ka-Ikheshi+ waseThekhowa,+ esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 10  Eyesikhombisa yenyanga yesikhombisa kwakunguHelezi+ umPheloni+ wabantwana bakwa-Efrayimi, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 11  Eyesishiyagalombili yenyanga yesishiyagalombili kwakunguSibhekayi+ umHusha wamaZera,+ esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 12  Eyesishiyagalolunye yenyanga yesishiyagalolunye kwakungu-Abhiyezeri+ umAnathoti+ wabakwaBhenjamini, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 13  Eyeshumi yenyanga yeshumi kwakunguMaharayi+ umNethofa wamaZera,+ esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 14  Eyeshumi nanye yenyanga yeshumi nanye kwakunguBhenaya+ umPirathoni wabantwana bakwa-Efrayimi,+ esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 15  Eyeshumi nambili yenyanga yeshumi nambili kwakunguHelidayi+ umNethofa, ka-Otheniyeli, esigabeni sakhe kukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. 16  Kwababephethe izizwe zakwa-Israyeli,+ kwabakwaRubeni, u-Eliyezeri indodana kaZikiri owayengumholi; kwabakwaSimeyoni, uShefathiya indodana kaMahakha; 17  kwaLevi, uHashabiya indodana kaKhemuweli; ku-Aroni uZadoki;+ 18  KwaJuda, u-Elihu,+ omunye wabafowabo+ bakaDavide; kwa-Isakare, u-Omri indodana kaMikayeli; 19  kwaZebhuloni, u-Ishimaya indodana ka-Obadiya; kwaNafetali, uJerimoti indodana ka-Aziriyeli; 20  kubantwana bakwa-Efrayimi, uHosheya indodana ka-Azaziya; engxenyeni yesizwe sakwaManase, uJoweli indodana kaPhedaya; 21  engxenyeni yesizwe sakwaManase esiseGileyadi, u-Ido indodana kaZakariya; kwaBhenjamini, uJahasiyeli indodana ka-Abhineri;+ 22  kwaDani, u-Azareli indodana kaJerohamu. Lezi kwakuyizikhulu+ zezizwe zakwa-Israyeli. 23  UDavide akasithathanga isibalo salabo ababenamashumi amabili ubudala nangaphansi, ngoba uJehova wayethembisé ukwenza u-Israyeli abe mningi ngangezinkanyezi zamazulu.+ 24  UJowabe+ indodana kaZeruya wayeseqalile ukubala, kodwa akazange aqede;+ ngenxa yalokhu kwaba khona intukuthelo+ ngokumelene no-Israyeli, futhi isibalo asizange sivele emlandweni wezindaba zezinsuku zeNkosi uDavide. 25  Owayephethe ingcebo yenkosi+ kwakungu-Azimaveti indodana ka-Adiyeli. Owayephethe ingcebo yasensimini,+ emizini+ nasemizaneni nasemibhoshongweni kwakunguJonathani indodana ka-Uziya. 26  Owayephethe ababesebenza ensimini,+ abalimayo, kwakungu-Eziri indodana kaKelubi. 27  Owayephethe izivini+ kwakunguShimeyi waseRama; futhi owayephethe okwakusezivinini kwemikhiqizo yewayini kwakunguZabidi umShifamu. 28  Owayephethe izixhobo zeminqumo nemisikhamori+ okwakuseShefela+ kwakunguBhali-hanani waseGederi; owayephethe imikhiqizo yamafutha+ kwakunguJowashi. 29  Owayephethe imihlambi yezinkomo eyayelukela eSharoni+ kwakunguShitirayi umSharoni; futhi owayephethe imihlambi yezinkomo eyayisemathafeni aphansi kwakunguShafati indodana ka-Adilayi. 30  Owayephethe amakamela+ kwakungu-Obhili umIshmayeli;+ owayephethe izimbongolokazi kwakunguJehideya umMeronoti. 31  Owayephethe imihlambi yezimvu nezimbuzi kwakunguJazizi umHagiri. Bonke laba babeyizinduna zempahla yeNkosi uDavide. 32  UJonathani,+ indodana yomfowabo kaDavide wayengumeluleki, engumuntu owayenokuqonda,+ futhi engunobhala; noJehiyeli indodana kaHakimoni+ wayekanye namadodana+ enkosi. 33  U-Ahithofeli+ wayengumeluleki+ wenkosi; futhi uHushayi+ umArikhi+ wayengumngane+ wenkosi. 34  Ngemva kuka-Ahithofeli kwakukhona uJehoyada indodana kaBhenaya+ no-Abhiyathara;+ futhi uJowabe+ wayeyinduna yempi yenkosi.

Imibhalo yaphansi