1 IziKronike 26:1-32

26  Ezigabeni zabalindisango:+ KumaKhora,+ uMeshelemiya+ indodana kaKore wamadodana ka-Asafa.  UMeshelemiya waba namadodana: UZakariya izibulo, uJediyayeli eyesibili, uZebadiya eyesithathu, uJatiniyeli eyesine,  u-Elamu eyesihlanu, uJehohanani eyesithupha, u-Eliyeho-enayi eyesikhombisa.  U-Obede-edomi+ waba namadodana: UShemaya izibulo, uJehozabhadi eyesibili, uJowa eyesithathu noSakari eyesine noNethaneli eyesihlanu,  u-Amiyeli eyesithupha, u-Isakare eyesikhombisa, uPhewuletayi eyesishiyagalombili; ngoba uNkulunkulu wayembusisile.+  UShemaya indodana yakhe wazalelwa amadodana ayengababusi bendlu kayise, ngoba ayengamadoda anekhono, anamandla.  Amadodana kaShemaya, u-Othini noRefayeli no-Obede, u-Elizabadi, ababafowabo babengamadoda anekhono, u-Elihu noSemakhiya.  Bonke laba babengabamadodana ka-Obede-edomi, bona namadodana abo nabafowabo, amadoda anekhono anamandla okwenza inkonzo, bengamashumi ayisithupha nambili bengabaka-Obede-edomi.  UMeshelemiya+ waba namadodana nabafowabo, amadoda anekhono, ayishumi nesishiyagalombili. 10  UHosa wamadodana kaMerari waba namadodana. UShimri owayeyinhloko, ngoba wayengelona izibulo+ kodwa uyise wammisa njengenhloko;+ 11  uHilikiya eyesibili, uThebaliya eyesithathu, uZakariya eyesine. Wonke amadodana nabafowabo bakaHosa babeyishumi nantathu. 12  Kulezi zigaba zabalindisango, amadoda ayizinhloko ayenemisebenzi efana ncamashí neyabafowabo,+ ukukhonza endlini kaJehova. 13  Ngakho omncane ngokufanayo nomkhulu benzelwa inkatho+ ngokwezindlu zoyise,+ kwenzelwa amasango ahlukahlukene. 14  Khona-ke inkatho yasempumalanga yadla uShelemiya.+ UZakariya+ indodana yakhe, umeluleki+ onokuqonda, wenzelwa inkatho, futhi inkatho yakhe yaphumela enyakatho.+ 15  U-Obede-edomi eyakhe yaba seningizimu, futhi amadodana+ akhe athola izinqolobane.+ 16  UShuphimi noHosa+ eyabo yaba sentshonalanga eduze kweSango iShaleketi ngasemgwaqweni omkhulu onyukayo, iqembu labaqaphi+ limalungana neqembu labaqaphi;+ 17  empumalanga kwakukhona amaLevi ayisithupha; enyakatho ngosuku, ayemane; eningizimu ngosuku,+ ayemane; ezinqolobaneni,+ eba ngamabili ngamabili; 18  kuvulandi osentshonalanga, ayemane emgwaqweni omkhulu,+ emabili kuvulandi. 19  Lezi kwakuyizigaba zabalindisango zamadodana amaKhora+ nezamadodana kaMerari.+ 20  Ngokuqondene namaLevi, u-Ahiya wayengamele ingcebo+ yendlu kaNkulunkulu weqiniso futhi engamele nengcebo yezinto ezingcwelisiwe.+ 21  Amadodana kaLadani,+ amadodana omGereshoni angakaLadani; izinhloko zezindlu zoyise zikaLadani umGereshoni, uJehiyela.+ 22  Amadodana kaJehiyela, uZethamu noJoweli+ umfowabo, ayengamele ingcebo+ yendlu kaJehova. 23  Kuma-Amramu, ama-Izihari, amaHebroni, ama-Uziyeli,+ 24  uShebuweli+ indodana kaGereshomu indodana kaMose wayengumholi owengamele izindawo zokugcina izinto. 25  Ngokuphathelene nabafowabo, kwa-Eliyezeri+ kwakukhona uRehabhiya+ indodana yakhe noJeshaya indodana yakhe noJoramu indodana yakhe noZikiri indodana yakhe noShelomoti indodana yakhe. 26  Lo Shelomoti nabafowabo babengamele yonke ingcebo yezinto ezingcwelisiwe,+ uDavide+ inkosi nezinhloko zezindlu zoyise,+ nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu, nezinduna zebutho ababezenzé zaba ngcwele. 27  Kokuvela ezimpini+ nokuvela empangweni+ babenzé izinto zaba ngcwele ukuze indlu kaJehova ilondolozwe isesimweni esihle. 28  Nakho konke lokho uSamuweli umboni+ noSawule indodana kaKishi no-Abhineri+ indodana kaNeri noJowabe+ indodana kaZeruya+ ababekwenzé kwaba ngcwele. Noma yini umuntu ayeyenzé yaba ngcwele yayingaphansi kokulawula kukaShelomiti nabafowabo. 29  Kuma-Izihari,+ uKhenaniya namadodana akhe bababelwe umsebenzi wangaphandle+ njengezikhulu nanjengabahluleli+ phezu kuka-Israyeli. 30  KumaHebroni,+ uHashabiya nabafowabo, amadoda anekhono,+ ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa, babengamele ukuqondiswa kuka-Israyeli esifundeni saseJordani entshonalanga kuwo wonke umsebenzi kaJehova nasenkonzweni yenkosi. 31  KumaHebroni, uJerija+ wayeyinhloko yamaHebroni ngezizukulwane zawo ngokhokho bawo. Ngonyaka wamashumi amane+ wobukhosi bukaDavide afunwa, futhi kwatholakala phakathi kwawo amadoda angamaqhawe, anamandla eJazeri+ eGileyadi.+ 32  Futhi abafowabo, amadoda anekhono,+ ayeyizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa, izinhloko zezindlu zoyise.+ Ngakho uDavide inkosi wababela phezu kwabakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase,+ kuzo zonke izindaba zikaNkulunkulu weqiniso nezindaba+ zenkosi.

Imibhalo yaphansi