1 IziKronike 25:1-31

25  Ngaphezu kwalokho, uDavide nezinduna+ zamaqembu enkonzo+ bawahlukanisela inkonzo amanye amadodana ka-Asafa, uHemani+ noJeduthuni+ ababeprofetha ngamahabhu,+ ngezinsimbi zomculo ezinezintambo+ nangamasimbali.+ Futhi esibalweni sawo kwavela amadoda ayizikhulu enkonzo yawo.  Emadodaneni ka-Asafa, uZakuri noJosefa+ noNethaniya no-Asharela,+ amadodana ka-Asafa ngaphansi kokulawula kuka-Asafa+ owayeprofetha ngaphansi kokulawula kwenkosi.  KuJeduthuni:+ amadodana kaJeduthuni, uGedaliya+ noZeri+ noJeshaya,+ noShimeyi, uHashabiya noMatithiya,+ ayisithupha, engaphansi kokulawula kukayise uJeduthuni, owayeprofetha ngehabhu ngenjongo yokubonga nokudumisa uJehova.+  KuHemani:+ amadodana kaHemani, uBhukiya,+ uMathaniya,+ u-Uziyeli,+ uShebuweli noJerimoti, uHananiya,+ uHanana, u-Eliyatha,+ uGidaliti+ noRomamiti-ezeri,+ uJoshibhekasha,+ uMaloti,+ uHothiri,+ uMahaziyoti.  Wonke lawa kwakungamadodana kaHemani, umboni wemibono+ wenkosi ezintweni zikaNkulunkulu weqiniso ukuze aphakamise uphondo lwakhe; ngakho uNkulunkulu weqiniso wanika uHemani amadodana ayishumi nane namadodakazi amathathu.+  Wonke lawa ayengaphansi kokulawula kukayise ekuculeni endlini kaJehova, ebetha amasimbali,+ izinsimbi zomculo ezinezintambo+ namahabhu+ okwenzelwa inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. Ngaphansi kokulawula kwenkosi kwakukhona u-Asafa noJeduthuni noHemani.+  Isibalo sabo bebonke kanye nabafowabo abaqeqeshelwé ukuculela uJehova,+ bonke bengochwepheshe,+ saba amakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili.  Ngakho benza inkatho+ ngokuphathelene nezinto okwakufanele zinakekelwe, omncane efana nje nomkhulu,+ uchwepheshe+ kanye nofundayo.  Inkatho yaphuma: eyokuqala engeka-Asafa yaba ngekaJosefa,+ ekaGedaliya+ kwaba eyesibili (yena nabafowabo namadodana akhe babeyishumi nambili); 10  eyesithathu kwaba ekaZakuri,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 11  eyesine kwaba eka-Iziri,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 12  eyesihlanu kwaba ekaNethaniya,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 13  eyesithupha kwaba ekaBhukiya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 14  eyesikhombisa kwaba ekaJesharela,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 15  eyesishiyagalombili kwaba ekaJeshaya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 16  eyesishiyagalolunye kwaba ekaMathaniya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 17  eyeshumi kwaba ekaShimeyi, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 18  eyeshumi nanye kwaba eka-Azareli,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 19  eyeshumi nambili kwaba ekaHashabiya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 20  eyeshumi nantathu, uShubayeli,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 21  eyeshumi nane, uMatithiya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 22  eyeshumi nanhlanu, kwaba ekaJeremoti, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 23  eyeshumi nesithupha, kwaba ekaHananiya, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 24  eyeshumi nesikhombisa, kwaba ekaJoshibhekasha, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 25  eyeshumi nesishiyagalombili, kwaba ekaHanana, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 26  eyeshumi nesishiyagalolunye, kwaba ekaMaloti, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 27  eyamashumi amabili, kwaba eka-Eliyatha, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 28  eyamashumi amabili nanye, kwaba ekaHothiri, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 29  eyamashumi amabili nambili, kwaba ekaGidaliti, amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 30  eyamashumi amabili nantathu, kwaba ekaMahaziyoti,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili; 31  eyamashumi amabili nane, kwaba ekaRomamiti-ezeri,+ amadodana akhe nabafowabo, beyishumi nambili.

Imibhalo yaphansi