1 IziKronike 24:1-31

24  Manje amadodana ka-Aroni ayenezigaba zawo. Amadodana ka-Aroni kwakunguNadabi+ no-Abhihu,+ u-Eleyazare+ no-Itamari.+  Nokho, uNadabi no-Abhihu+ bafa ngaphambi kukayise,+ futhi abazange babe nawo amadodana, kodwa u-Eleyazare+ no-Itamari baqhubeka bengabapristi.  UDavide, noZadoki+ emadodaneni ka-Eleyazare, no-Ahimeleki+ emadodaneni ka-Itamari bawahlukanisa ngezigaba zesikhundla sawo enkonzweni yawo.+  Kodwa amadodana ka-Eleyazare atholakala enamadoda ayizinhloko amaningi kakhulu kunamadodana ka-Itamari. Ngakho bawabela amadodana ka-Eleyazare, njengezinhloko zezindlu zoyise, ayishumi nesithupha, babela namadodana ka-Itamari, izinhloko zezindlu zoyise, eziyisishiyagalombili.  Ngaphezu kwalokho, bawaba ngenkatho,+ lawa kanye nalawo, ngoba kwakudingeka kube khona izinduna zendawo engcwele+ nezinduna zikaNkulunkulu weqiniso ezivela emadodaneni ka-Eleyazare nasemadodaneni ka-Itamari.  Khona-ke uShemaya indodana kaNethaneli unobhala+ wamaLevi wawaloba phansi phambi kwenkosi nezikhulu noZadoki+ umpristi no-Ahimeleki+ indodana ka-Abhiyathara+ nezinhloko zoyise zabapristi nezamaLevi,+ u-Eleyazare+ wakhethelwa indlu kayise eyodwa no-Itamari+ wakhethelwa eyodwa.  Khona-ke inkatho yaphuma: eyokuqala kwaba ekaJehoyaribi;+ eyesibili kwaba ekaJedaya,  ekaHarimi yaba eyesithathu, ekaSeyorimi yaba eyesine,  ekaMalikhiya yaba eyesihlanu, ekaMijamini yaba eyesithupha, 10  ekaHakozi yaba eyesikhombisa, eka-Abhiya+ yaba eyesishiyagalombili, 11  ekaJeshuwa yaba eyesishiyagalolunye, ekaShekaniya yaba eyeshumi, 12  eka-Eliyashibi yaba eyeshumi nanye, ekaJakimi yaba eyeshumi nambili, 13  ekaHupha yaba eyeshumi nantathu, ekaJeshebheyabhu yaba eyeshumi nane, 14  ekaBhiliga yaba eyeshumi nanhlanu, eka-Imeri yaba eyeshumi nesithupha, 15  ekaHeziri yaba eyeshumi nesikhombisa, ekaHaphizezi yaba eyeshumi nesishiyagalombili, 16  ekaPhethahiya yaba eyeshumi nesishiyagalolunye, ekaJehezikeli yaba eyamashumi amabili, 17  ekaJakini yaba eyamashumi amabili nanye, ekaGamuli yaba eyamashumi amabili nambili, 18  ekaDelaya yaba eyamashumi amabili nantathu, ekaMahaziya yaba eyamashumi amabili nane. 19  Lezi kwakuyizikhundla+ zenkonzo yawo,+ ukuba angene endlini kaJehova ngokwelungelo+ lawo eliwafanele ngesandla sika-Aroni ukhokho wawo, njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ayemyalile. 20  Emadodaneni kaLevi ayesele, emadodaneni ka-Amra-mu+ kwakukhona uShubayeli;+ emadodaneni kaShubayeli, uJehideya; 21  kuRehabhiya:+ emadodaneni kaRehabhiya, u-Ishiyahu inhloko; 22  kuma-Izihari,+ uShelomoti;+ emadodaneni kaShelomoti, uJahati; 23  emadodaneni kaHebroni,+ uJeriya+ inhloko, u-Amariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine. 24  Amadodana ka-Uziyeli, uMika; emadodaneni kaMika,+ uShamiri. 25  Umfowabo kaMika kwakungu-Ishiyahu; emadodaneni ka-Ishiyahu, uZakariya. 26  Amadodana kaMerari+ kwakunguMaheli+ noMushi;+ amadodana kaJahaziya, uBheno. 27  Amadodana kaMerari: KuJahaziya, uBheno noShohamu noZakuri no-Ibhiri. 28  KuMaheli, u-Eleyazare, ongazange abe nabantwana.+ 29  KuKishi: amadodana kaKishi kwakunguJerameli. 30  Amadodana kaMushi kwakunguMaheli+ no-Edere noJerimoti.+ Lawa kwakungamadodana amaLevi ngokwezindlu zawo zoyise.+ 31  Futhi nawo enza inkatho+ njengoba nje kwenza abafowabo amadodana ka-Aroni phambi kukaDavide inkosi noZadoki no-Ahimeleki nezinhloko zezindlu zoyise zabapristi nezamaLevi. Ngokuqondene nezindlu+ zoyise, oyinhloko wayelingana ncamashí nomfowabo omncane.

Imibhalo yaphansi