1 IziKronike 23:1-32

23  UDavide ngokwakhe wayesegugile+ futhi anelisekile yizinsuku,+ ngakho wabeka uSolomoni indodana yakhe ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli.  Wabutha zonke izikhulu+ zakwa-Israyeli nabapristi+ namaLevi.+  Khona-ke amaLevi abalwa kusukela eminyakeni engamashumi amathathu ubudala kuya phezulu;+ futhi isibalo sawo, ikhanda nekhanda, indoda enamandla nendoda enamandla, saba yizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesishiyagalombili.  Kulawa, ayezosebenza njengabaqondisi abengamele umsebenzi wendlu kaJehova ayeyizinkulungwane ezingamashumi amabili nane; futhi ayezoba yizikhulu+ nabahluleli+ ayeyizinkulungwane eziyisithupha;  nabalindisango+ abayizinkulungwane ezine futhi beyizinkulungwane ezine abadumisa+ uJehova ngezinsimbi+ uDavide athi ngazo “Ngizenzele ukudumisa.”  Khona-ke uDavide wawabela amadodana kaLevi+ ngezigaba,+ uGereshoni, uKohati noMerari.  KumaGereshoni, uLadani noShimeyi.  Amadodana kaLadani kwakunguJehiyeli+ indoda eyinhloko noZethamu noJoweli,+ emathathu.  Amadodana kaShimeyi kwakunguShelomoti noHaziyeli noHarana, emathathu. Lawa ayeyizinhloko zoyise zikaLadani. 10  Amadodana kaShimeyi kwakunguJahati, uZina noJewushi noBeriya. Lawa amane ayengamadodana kaShimeyi. 11  UJahati waba yinhloko, uZizahi waba ngowesibili. Kepha uJewushi noBeriya, abazange babe namadodana amaningi; ngakho baba yindlu yoyise+ yesigaba esisodwa sezikhulu. 12  Amadodana kaKohati+ kwakungu-Amramu, uJisihari,+ uHebroni+ no-Uziyeli,+ emane. 13  Amadodana ka-Amramu kwakungu-Aroni+ noMose.+ Kodwa u-Aroni wahlukaniselwa+ ukuba angcwelise iNgcwelengcwele,+ yena namadodana akhe kuze kube nini nanini, ukuba ashunqise umusi womhlatshelo+ phambi kukaJehova, ukuba amkhonze+ nokuba asho isibusiso+ egameni lakhe kuze kube nini nanini. 14  Ngokuqondene noMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso,+ amadodana akhe aqhubeka ebizwa phakathi kwesizwe samaLevi.+ 15  Amadodana kaMose kwakunguGereshomu+ no-Eliyezeri.+ 16  Amadodana kaGereshomu kwakunguShebuweli+ inhloko. 17  Amadodana ka-Eliyezeri kwaba uRehabhiya+ inhloko; u-Eliyezeri akazange abe nawo amanye amadodana, kodwa amadodana kaRehabhiya wona aba maningi ngokudlulele. 18  Amadodana ka-Jisihari+ kwakunguShelomoti+ indoda eyinhloko. 19  Amadodana kaHebroni kwakunguJeriya inhloko, u-Amariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu noJekameyamu+ owesine. 20  Amadodana ka-Uziyeli+ kwakunguMika inhloko noIshiyahu owesibili. 21  Amadodana kaMerari+ kwakunguMaheli noMushi.+ Amadodana kaMaheli kwakungu-Eleyazare+ noKishi. 22  Kodwa u-Eleyazare wafa; futhi wayengazange abe nawo amadodana, kodwa wayenamadodakazi. Ngakho amadodana kaKishi abafowabo awathatha ukuba abe omkawo.+ 23  Amadodana kaMushi kwakunguMaheli no-Edere noJeremoti,+ emathathu. 24  Lawa kwakungamadodana kaLevi ngokwendlu yoyise,+ izinhloko zoyise, ngokwabathunyiweyo bawo, ngokwesibalo samagama, ikhanda nekhanda kubo, abenzi bomsebenzi wenkonzo+ yendlu kaJehova, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili ubudala kuya phezulu.+ 25  Ngoba uDavide wayethé: “UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uniké abantu+ bakhe ukuphumula, futhi uyohlala eJerusalema kuze kube nini nanini.+ 26  AmaLevi ngeke kusadingeka athwale itabernakele noma yiziphi zezinto zalo zenkonzo yalo.”+ 27  Ngoba ngokwamazwi+ okugcina kaDavide yilawa ayeyisibalo samadodana kaLevi kusukela eminyakeni engamashumi amabili ubudala kuya phezulu. 28  Ngoba umsebenzi wawo wawusezandleni zamadodana ka-Aroni+ ukuba enze inkonzo yendlu kaJehova engamele amagceke+ futhi engamele namakamelo okudlela+ engamele nokuhlanzwa kwazo zonke izinto ezingcwele+ nomsebenzi wenkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso, 29  ngisho nokuba alungise isinkwa+ esibekwa ngezinhla nofulawa ocolekile+ womnikelo wokusanhlamvu nezingcwecwana+ zesinkwa esingenamvubelo+ namaqebelengwane agazingiwe+ nenhlama exoviwe+ nazo zonke izilinganiso zenani nobukhulu;+ 30  nokuba eme+ njalo ekuseni+ ukuze abonge+ futhi adumise+ uJehova, nakusihlwa ngokufanayo; 31  nokuba alungise yonke iminikelo yemihlatshelo yokushiswa eya kuJehova ngamasabatha,+ ngokwethwasa kwenyanga+ nangezinkathi zemikhosi,+ ngesibalo ngokomthetho ophathelene na-wo, njalo phambi kukaJehova. 32  Futhi anakekela inkonzo yokuqapha+ itende lokuhlangana nokuqapha indawo engcwele+ nokuqapha amadodana ka-Aroni abafowabo abenza inkonzo yendlu kaJehova.+

Imibhalo yaphansi