1 IziKronike 22:1-19

22  Khona-ke uDavide wathi: “Lena yindlu+ kaJehova uNkulunkulu weqiniso, futhi leli yi-altare+ lika-Israyeli lomnikelo wokushiswa.”  Ngakho uDavide manje wathi makuqoqwe abafokazi+ ababesezweni lakwa-Israyeli, khona-ke wabamisa njengabasiki bamatshe+ ukuba basike amatshe+ ayizikwele okwakha indlu kaNkulunkulu weqiniso.  UDavide walungisa nensimbi eningi ukuze kwenziwe ngayo izipikili zeminyango yamasango nezibopho, walungisa nethusi eliningi kangangokuba lalingenakukalwa,+  nezingodo zomsedari+ ezingenakubalwa; ngoba abaseSidoni+ nabaseThire+ baletha kuDavide izingodo zomsedari eziningi kakhulu.  Ngakho-ke uDavide wathi: “USolomoni indodana yami usemncane futhi usentekenteke,+ futhi indlu okumelwe yakhelwe uJehova kumelwe ibe yinhle ngokwedlulele+ futhi ihluke kakhulu ngobuhle+ kuwo wonke amazwe. Khona-ke mangimlungiselele.” Ngakho uDavide walungiselela izinto eziningi kakhulu ngaphambi kokuba afe.+  Ngaphezu kwalokho, wabiza uSolomoni indodana yakhe ukuze amyale ukuba akhele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu.  UDavide wathi kuSolomoni indodana yakhe: “Ngokuqondene nami, kwakuthandeka enhliziyweni yami+ ukwakhela igama+ likaJehova uNkulunkulu wami indlu.  Kodwa kwafika izwi likaJehova limelene nami, lithi, ‘Uchithé+ igazi eliningi kakhulu, futhi ulwé izimpi ezinkulu.+ Ngeke wakhele igama lami indlu,+ ngoba uchithé igazi eliningi kakhulu emhlabeni phambi kwami.  Bheka! Ikhona indodana+ ozalelwa yona. Yona iyoba umuntu wokuphumula, futhi ngiyoyinika ukuphumula kuzo zonke izitha zayo nxazonke;+ ngoba igama layo kuyoba uSolomoni,+ futhi ezinsukwini zayo ngiyopha u-Israyeli ukuthula+ nokuzola. 10  Yiyo eyokwakhela igama lami indlu,+ futhi yona ngokwayo iyoba indodana+ kimi, mina ngibe uyise+ kuyo. Futhi ngokuqinisekile ngiyosimisa siqine isihlalo sayo sobukhosi+ phezu kuka-Israyeli kuze kube nini nanini.’ 11  “Manje, ndodana yami, kwangathi uJehova angaba nawe, kumelwe uphumelele wakhe indlu kaJehova uNkulunkulu wakho, njengoba nje ekhulumile ngokuphathelene nawe.+ 12  Kuphela kwangathi uJehova angakunika ukukhalipha nokuqonda,+ futhi kwangathi angakunika umyalo ngokuphathelene no-Israyeli ukuba ugcine umthetho kaJehova uNkulunkulu wakho.+ 13  Uma kuba njalo uyophumelela+ uma uqaphela ukufeza iziqondiso+ nezinqumo zokwahlulela+ uJehova ayala+ uMose ngazo ngokuqondene no-Israyeli. Yiba nesibindi, uqine.+ Ungesabi+ noma wethuke.+ 14  Bheka, ngesikhathi sokuhlupheka+ kwami ngiye ngalungiselela indlu kaJehova amathalenta egolide+ ayizinkulungwane eziyikhulu namathalenta esiliva ayisigidi, kanti ithusi+ nensimbi+ ayikho indlela yokukukala ngoba kuye kwaba kuningi kakhulu; ngizilungiselele nezingodo namatshe, kodwa uzonezela kukho. 15  Futhi kukhona isibalo esikhulu sabenzi bomsebenzi esikanye nawe, abaqophi bamatshe+ nabasebenza ngetshe nangokhuni nabo bonke abanekhono kuzo zonke izinhlobo zomsebenzi.+ 16  Igolide, isiliva nethusi nensimbi ayikho indlela yokukubala.+ Sukuma uthathe isinyathelo,+ futhi kwangathi uJehova angaba nawe.”+ 17  UDavide waqhubeka eyala zonke izikhulu zakwa-Israyeli ukuba zisize uSolomoni indodana yakhe ethi: 18  “UJehova uNkulunkulu wenu akanani yini,+ futhi akaninikanga yini ukuphumula nxazonke?+ Ngoba unikele esandleni sami abakhileyo ezweni, futhi izwe linqotshiwe phambi kukaJehova+ naphambi kwabantu bakhe. 19  Manje zimiseleni enhliziyweni yenu nasemphefumulweni wenu+ ukuba nibuze uJehova uNkulunkulu wenu,+ futhi nisukume nakhe indlu engcwele+ kaJehova uNkulunkulu weqiniso,+ ukuba nilethe umphongolo+ wesivumelwano sikaJehova nezinto ezingcwele zikaNkulunkulu weqiniso endlini eyakhelwe igama+ likaJehova.”

Imibhalo yaphansi