1 IziKronike 21:1-30

21  USathane wamelana no-Israyeli wavusa+ uDavide ukuba abale u-Israyeli.  Ngakho uDavide wathi kuJowabe+ nasezinduneni zabantu: “Hamba, ubale+ u-Israyeli kusukela eBheri-sheba+ kuya kwaDani+ ungilethele isibalo+ sakhe ukuze ngisazi.”  Kodwa uJowabe wathi: “Kwangathi uJehova anganezela abantu bakhe babe baningi ngokuphindwe kayikhulu kunalokhu abayikho.+ O nkosi yami, nkosi, ababona yini bonke abenkosi yami njengezinceku? Kungani inkosi yami ifuna ukwenza lokhu?+ Kungani kufanele ibe imbangela yecala ku-Israyeli?”  Nokho, izwi+ lenkosi lamnqoba uJowabe, kangangokuba uJowabe waphuma+ wadabula wonke u-Israyeli, okwathi ngemva kwalokho wafika eJerusalema.+  Manje uJowabe wanika uDavide isibalo sokubhaliswa kwabantu; futhi wonke u-Israyeli wayeyisigidi nezinkulungwane eziyikhulu zamadoda ahosha inkemba,+ uJuda eyizinkulungwane ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa zamadoda ahosha inkemba.  ULevi+ noBhenjamini akazange ababale phakathi kwabo,+ ngoba izwi lenkosi lalinengeka kuJowabe.  Manje le nto yayiyimbi emehlweni kaNkulunkulu+ weqiniso, ngakho wamshaya u-Israyeli.  Ngenxa yalokho uDavide wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Ngoné+ kakhulu ngokuba ngenze le nto. Manje, ngicela usidlulise+ isiphambeko senceku yakho; ngoba ngenze ubuwula+ obukhulu.”  UJehova wakhuluma noGadi,+ umboni kaDavide wemibono,+ wathi: 10  “Hamba, ukhulume noDavide, uthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Kunezinto ezintathu engiziqondisa kuwe.+ Zikhethele eyodwa kuzo, ukuba ngiyenze kuwe.”’”+ 11  Ngakho-ke uGadi wangena kuDavide+ wathi kuye: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Khetha, 12  ukuba kube khona indlala+ iminyaka emithathu; noma ukuba kube khona ukukhukhulwa phambi kwabaphikisana+ nawe futhi inkemba yezitha zakho ikufice izinyanga ezintathu, noma ukuba kube khona inkemba kaJehova+ izinsuku ezintathu, yebo isifo esiwumshayabhuqe,+ ezweni, ingelosi kaJehova iletha incithakalo+ kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli.’ Manje bona ukuthi kufanele ngimphendule ngithini Lowo ongithumile.” 13  Ngakho uDavide wathi kuGadi: “Kubuhlungu kakhulu kimi. Ngiyacela, mangiwele esandleni sikaJehova,+ ngoba sikhulu kakhulu isihe+ sakhe; kodwa mangingaweli esandleni somuntu.”+ 14  Khona-ke uJehova waletha isifo esiwumshayabhuqe+ kwa-Israyeli, kangangokuthi kwawa+ abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa kwa-Israyeli. 15  Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu weqiniso wathumela ingelosi eJerusalema ukuba ilethe incithakalo kulo;+ ngokushesha nje lapho iqala ukuletha incithakalo, uJehova wayibona waqala ukudabuka ngenxa yenhlekelele;+ ngakho wathi engelosini eyayiletha incithakalo: “Kwanele!+ Manje yehlisa isandla sakho.” Ingelosi kaJehova yayimi eduze kwesibuya sika-Orinani+ umJebusi.+ 16  Lapho uDavide ephakamisa amehlo akhe, wayibona ingelosi+ kaJehova imi phakathi komhlaba namazulu inkemba yayo+ ehoshiwe esandleni sayo yelulelwe ngaseJerusalema; uDavide namadoda amadala, bezimboze ngendwangu yesaka,+ masinyane bawa ngobuso babo.+ 17  UDavide wathi kuNkulunkulu weqiniso: “Akumina yini owathi makubalwe abantu, futhi akumina yini owonile futhi ngokungangabazeki owenze okubi?+ Kepha lezi zimvu,+ zona zenzeni? O Jehova Nkulunkulu wami, ngiyacela, isandla sakho masibe phezu kwami naphezu kwendlu kababa; hhayi phezu kwabantu bakho,+ ukuba ubashaye.” 18  Ingelosi kaJehova yona yatshela uGadi+ ukuba atshele uDavide ukuthi uDavide kufanele ahambe ayomisela uJehova i-altare esibuyeni sika-Orinani umJebusi.+ 19  Ngakho-ke uDavide wenyuka ngezwi likaGadi ayelikhulumé egameni likaJehova.+ 20  Phakathi naleso sikhathi, u-Orinani+ waphenduka futhi wayibona ingelosi; amadodana akhe amane ayekanye naye ayecashile. Manje u-Orinani wayekade ebhula ukolweni. 21  Ngakho uDavide wafika lapho u-Orinani ayekhona. Lapho u-Orinani ebheka futhi ebona uDavide,+ masinyane waphuma esibuyeni wakhothamela uDavide ubuso bakhe bubheke phansi. 22  Khona-ke uDavide wathi ku-Orinani: “Nginike indawo yalesi sibuya, ukuze ngakhele uJehova i-altare kuyo. Nginike+ yona ngemali+ egcwele, ukuze isishayo+ sinqamuke kubantu.” 23  Kodwa u-Orinani wathi kuDavide: “Zithathele yona,+ futhi inkosi yami inkosi mayenze okuhle emehlweni ayo. Bheka, nginikela ngezinkomo+ zeminikelo yokushiswa nangesihlibhi+ sokubhula ukuba sibe izinkuni+ nangokolweni ukuba ube umnikelo wokusanhlamvu. Konke ngiyakunikela.”+ 24  Nokho, iNkosi uDavide yathi ku-Orinani: “Cha, ngizoyithenga nakanjani ngemali egcwele,+ ngoba angiyikuthwala okungokwakho ngikuyise kuJehova ukuze nginikele imihlatshelo yokushiswa ngaphandle kwezindleko.” 25  Ngakho uDavide wanika u-Orinani amashekeli egolide esisindo esifinyelela emakhulwini ayisithupha+ ngaleyo ndawo. 26  Khona-ke uDavide wamakhela lapho uJehova i-altare+ wanikela imihlatshelo yokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo, futhi wabiza uJehova,+ owabe esemphendula ngomlilo+ ovela emazulwini phezu kwe-altare lomnikelo wokushiswa. 27  Ngaphezu kwalokho, uJehova wakhuluma lelo zwi engelosini,+ leyo ngokuvumelana nalo eyabuyisela inkemba yayo emgodleni wayo. 28  Ngaleso sikhathi, lapho uDavide ebona ukuthi uJehova wayemphendulile esibuyeni sika-Orinani umJebusi, waqhubeka enza imihlatshelo lapho.+ 29  Kodwa itabernakele likaJehova uMose ayelenzile ehlane ne-altare lomnikelo wokushiswa ngaleso sikhathi kwakusendaweni ephakeme eGibheyoni.+ 30  Futhi uDavide wayengakwazanga ukuya phambi kwalo ukuyobuza uNkulunkulu, ngoba wayesabe kakhulu+ ngenxa yenkemba yengelosi kaJehova.

Imibhalo yaphansi