1 IziKronike 20:1-8

20  Kwathi ngesikhathi sokuphenduka konyaka,+ ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi,+ uJowabe wahola ibutho elilwayo lempi+ wachitha izwe lamadodana ka-Amoni futhi weza wavimbezela iRaba,+ ngesikhathi uDavide ehlala eJerusalema; uJowabe waqhubeka walishaya+ iRaba walidiliza.  Kodwa uDavide wathatha umqhele kaMalikamu owawusekhanda lakhe,+ wathola ukuthi uyithalenta legolide ngesisindo, kwakukhona kuwo amatshe ayigugu; futhi waba sekhanda likaDavide. Impango yomuzi ayikhipha yayiningi kakhulu.+  Abantu ababekuwo wabakhipha wabasebenzisa+ ekusaheni amatshe nasemathuluzini abukhali ensimbi nasezimbazweni;+ uDavide wenza ngaleyo ndlela kuyo yonke imizi yabantwana bakwa-Amoni. Ekugcineni uDavide kanye nabo bonke abantu babuyela eJerusalema.  Kwathi ngemva kwalokhu kwagqashuka impi eGezeri+ namaFilisti.+ Yileso sikhathi lapho uSibhekayi+ umHusha abulala khona uSiphayi kulabo abazelwe amaRefa,+ anqotshwa.  Kwaphinda futhi kwaba nempi namaFilisti; futhi u-Elihanani+ indodana kaJayire wabulala uLahimi umfowabo kaGoliyati+ umGiti, omphini womkhonto wakhe wawunjengenduku yabasebenzisa uhlaka lokweluka indwangu.+  Kwaphinda futhi kwaba khona impi eGati,+ lapho kwakukhona umuntu owayemude ngaphezu kokuvamile+ ominwe yakhe nezinzwane zakhe kwakungasithupha, kungamashumi amabili nane;+ naye futhi wayezalwa amaRefa.+  Wayelokhu eklolodela+ u-Israyeli. Ekugcineni uJonathani indodana kaShimeya+ umfowabo kaDavide wambulala.  Laba yibo ababezalwa amaRefa+ eGati;+ bawa+ ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.

Imibhalo yaphansi