1 IziKronike 18:1-17

18  Kwathi kamuva uDavide wabulala amaFilisti+ wawanqoba wathatha iGati+ nemizana yalo engaphansi esandleni samaFilisti.  Khona-ke wabulala uMowabi,+ abakwaMowabi baba yizinceku zikaDavide ezikhokha inkokhiso.+  UDavide wabulala uHadadezeri+ inkosi yaseZoba+ eHamati+ njengoba ayesendleleni eyomisa ukulawula kwakhe emfuleni i-Ewufrathe.+  Ngaphezu kwalokho, uDavide wathumba kuye izinqola eziyinkulungwane nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa namadoda ayimigundatshani+ ayizinkulungwane ezingamashumi amabili. Khona-ke uDavide wawanquma imisipha+ wonke amahhashi ezinqola,+ kodwa washiya kuwo amahhashi ezinqola ayikhulu.  Lapho iSiriya laseDamaseku liza lizosiza uHadadezeri inkosi yaseZoba,+ uDavide wabulala phakathi kwamaSiriya amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili.  Ngemva kwalokho uDavide wabeka izikaniso zamabutho eSiriya laseDamaseku,+ futhi amaSiriya aba izinceku zikaDavide ezikhokha inkokhiso.+ UJehova waqhubeka enika uDavide insindiso nomaphi lapho ayeya khona.+  Ngaphezu kwalokho, uDavide wathatha izihlangu+ zegolide eziyiziyingelezi ezazisezincekwini zikaHadadezeri waziletha eJerusalema.+  EThibhati+ naseKhuni, imizi kaHadadezeri, uDavide wathatha ithusi eliningi. USolomoni wenza ngalo ulwandle lwethusi+ nezinsika+ nezinto zethusi.+  Lapho uThowu inkosi yaseHamati+ ezwa ukuthi uDavide wayelibulale lonke ibutho lempi likaHadadezeri+ inkosi yaseZoba, 10  ngokushesha wathumela uHadoramu+ indodana yakhe eNkosini uDavide ukuba ayibuze ngenhlalakahle yayo futhi ayihalalisele ngokuthi yayilwe noHadadezeri yaze yambulala, (ngoba uHadadezeri wayeqeqeshelwe ukulwa noThowu,) enezinhlobo zonke zezinto zegolide nezesiliva+ nezethusi. 11  Nalezi futhi iNkosi uDavide yazingcwelisela+ uJehova kanye nesiliva negolide eyayilithathe kuzo zonke izizwe,+ kwa-Edomi nakwaMowabi+ nakubantwana bakwa-Amoni+ nakumaFilisti+ naku-Amaleki.+ 12  U-Abhishayi+ indodana kaZeruya,+ wabulala abakwa-Edomi eSigodini Sikasawoti,+ izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili. 13  Ngakho wabeka izikaniso zamabutho kwa-Edomi, bonke abakwa-Edomi baba yizinceku+ zikaDavide. UJehova wayelokhu emsindisa uDavide nomaphi lapho eya khona.+ 14  UDavide wabusa phezu kuka-Israyeli wonke,+ futhi wayekhipha izinqumo zokwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe.+ 15  UJowabe indodana kaZeruya wayephezu kwebutho,+ uJehoshafati+ indodana ka-Ahiludi engumgcini-mibhalo. 16  UZadoki+ indodana ka-Ahithubi no-Ahimeleki+ indodana ka-Abhiyathara babengabapristi, uShavisha+ engunobhala. 17  UBhenaya+ indodana kaJehoyada+ wayephezu kwamaKhereti+ namaPheleti;+ amadodana kaDavide ayesesikhundleni sokuqala ohlangothini lwenkosi.+

Imibhalo yaphansi