1 IziKronike 17:1-27

17  Kwathi ngokushesha nje lapho uDavide eseqale ukuhlala endlini+ yakhe, uDavide wathi kuNathani+ umprofethi: “Bheka, mina ngihlala endlini yemisedari,+ kodwa umphongolo+ wesivumelwano sikaJehova ungaphansi kwezindwangu zamatende.”+  UNathani wathi kuDavide: “Konke okusenhliziyweni yakho kwenze,+ ngoba uNkulunkulu weqiniso unawe.”+  Kwathi ngalobo busuku izwi+ likaNkulunkulu lafika kuNathani, lathi:  “Hamba, uthi kuDavide inceku yami, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Akuwena ozongakhela indlu engizohlala kuyo.+  Ngoba angizange ngihlale endlini kusukela osukwini engamkhuphula ngalo u-Israyeli kuze kube yilolu suku,+ kodwa ngahlala etendeni ngisuka kwelinye itende nasetabernakele+ ngisuka kwelinye.+  Phakathi naso sonke isikhathi engangihambahamba+ ngaso phakathi kuka-Israyeli wonke, ngake ngalikhuluma yini izwi elilodwa nomunye wabahluleli bakwa-Israyeli engabayala ukuba beluse abantu bami, ngathi, ‘Kungani nina madoda ningangakhelanga indlu yemisedari?’”’+  “Manje yilokhu ozokusho encekwini yami uDavide, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Mina ngokwami ngakuthatha edlelweni ulandela umhlambi wezimvu+ ukuze ube umholi+ phezu kwabantu bami u-Israyeli.  Ngizoba nawe nomaphi lapho uhamba khona,+ futhi ngizozinquma ziphele zonke izitha+ zakho phambi kwakho, ngokuqinisekile ngizokwenzela igama+ njengegama labantu abakhulu abaphezu komhlaba.+  Ngokuqinisekile ngizomisela abantu bami u-Israyeli indawo ngibatshale,+ futhi impela bayohlala lapho bekhona bangaphinde baphazanyiswe; abantwana bokungalungi+ ngeke besabahlupha, njengoba benza ekuqaleni,+ 10  yebo kusukela ezinsukwini engabeka ngazo abahluleli+ ukuba babe negunya phezu kwabantu bami u-Israyeli. Ngokuqinisekile ngizozithobisa zonke izitha zakho.+ Futhi ngiyakutshela, ‘UJehova uyokwakhela nendlu.’+ 11  “‘“Kuyothi lapho izinsuku zakho seziphelele zokuba uhambe uyoba kanye nokhokho bakho,+ ngokuqinisekile ngiyovusa inzalo yakho ngemva kwakho eyoba ngenye yamadodana akho,+ futhi impela ngiyobumisa buqine ubukhosi+ bayo. 12  Yiyo eyongakhela indlu,+ futhi ngokuqinisekile ngiyosimisa siqine isihlalo sayo sobukhosi kuze kube nini nanini.+ 13  Mina ngokwami ngiyoba uyise,+ yona ibe yindodana yami;+ umusa wami wothando ngeke ngiwususe kuyo+ ngendlela engawususa ngayo kulowo owayephambi kwakho.+ 14  Ngiyoyenza ukuba ime endlini yami+ nasebukhosini+ bami kuze kube nini nanini, futhi isihlalo sayo sobukhosi+ siyoba ngesimi kuze kube nini nanini.”’” 15  UNathani wakhuluma noDavide+ ngokwawo wonke la mazwi nangokwawo wonke lo mbono. 16  Ngemva kwalokho iNkosi uDavide yangena yahlala phansi phambi kukaJehova+ yathi: “Ngingubani mina,+ Jehova Nkulunkulu, futhi iyini indlu yami+ ukuba uze ungilethe kuleli zinga?+ 17  Njengokungathi lokhu kuyinto encane emehlweni akho,+ Nkulunkulu,+ ubuye futhi ukhuluma ngokuqondene nendlu yenceku yakho esikhathini esizayo esikude,+ futhi ungibheké njengomuntu osethubeni lokuba sesikhundleni esiphakeme,+ Jehova Nkulunkulu. 18  Yini enye uDavide angase ayisho kuwe ngokuphathelene nokudumisa inceku yakho,+ njengoba wena ngokwakho uyazi kahle+ inceku yakho? 19  O Jehova, ngenxa yenceku yakho nangokuvumelana nenhliziyo yakho+ uye wenza zonke lezi zinto ezinkulu ngokwenza ukuba yonke imisebenzi emikhulu yaziwe.+ 20  O Jehova, akekho onjengawe,+ futhi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho+ ngokuqondene nakho konke esesikuzwe ngezindlebe zethu. 21  Futhi yisiphi esinye isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho u-Israyeli,+ uNkulunkulu weqiniso azikhululela bona njengesizwe,+ ukuze uzenzele igama lemisebenzi emikhulu+ nezinto ezesabekayo ngokuxosha izizwe+ phambi kwabantu bakho owabakhulula eGibhithe? 22  Wenza abantu bakho u-Israyeli ukuba babe yisizwe sakho+ kuze kube nini nanini, futhi wena, Jehova, waba uNkulunkulu wabo.+ 23  Manje, Jehova, izwi olikhulumile ngokuphathelene nenceku yakho nangokuphathelene nendlu yayo malibe elithembekileyo kuze kube nini nanini, futhi wenze njengoba nje ukhulumile. 24  Igama+ lakho malibe elithembekileyo futhi libe likhulu+ kuze kube nini nanini, kuthiwe, ‘UJehova wamabutho,+ uNkulunkulu ka-Israyeli,+ unguNkulunkulu ku-Israyeli,’+ futhi indlu kaDavide inceku yakho mayibe emileyo phambi kwakho.+ 25  Ngoba wena ngokwakho, Nkulunkulu wami, uye wambulela inceku yakho injongo yokuyakhela indlu.+ Yingakho inceku yakho ithole isizathu sokuthandaza phambi kwakho. 26  Manje, Jehova, wena unguNkulunkulu weqiniso,+ futhi uthembisa lobu buhle ngokuphathelene nenceku yakho.+ 27  Manje, kumelwe ukwenze kube umsebenzi wakho ukubusisa indlu yenceku yakho ukuba iqhubeke kuze kube nini nanini phambi kwakho;+ ngoba wena, Jehova, uyibusisile, futhi ibusisekile kuze kube nini nanini.”+

Imibhalo yaphansi