1 IziKronike 16:1-43

16  Ngakho bawungenisa+ umphongolo kaNkulunkulu weqiniso bawubeka ngaphakathi etendeni uDavide ayeligxumekele wona;+ babe sebeletha iminikelo yokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo phambi kukaNkulunkulu weqiniso.+  Lapho uDavide eqeda ukunikela umnikelo wokushiswa+ nemihlatshelo yenhlanganyelo,+ waqhubeka wabusisa+ abantu egameni likaJehova.+  Ngaphezu kwalokho, wahlukanisela+ wonke ama-Israyeli, indoda nowesifazane ngokufanayo, ngamunye isinkwa esiyindilinga neqebelengwane lamasundu neqebelengwane elenziwe ngamagilebhisi omisiwe.  Khona-ke wabeka phambi komphongolo kaJehova abanye kumaLevi+ baba yizikhonzi,+ kokubili ukuze benze ukuba kukhunjulwe+ futhi kubongwe+ kudunyiswe+ uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,  u-Asafa+ inhloko, elandelwa uZakariya, noJeheyeli noShemiramoti noJehiyeli+ noMatithiya no-Eliyabe noBhenaya no-Obede-edomi noJeheyeli, ngezinsimbi zomculo zohlobo olunezintambo nangamahabhu,+ no-Asafa+ ngamasimbali abethwa ngokuzwakalayo,+  noBhenaya noJahaziyeli abapristi ngamacilongo+ njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu weqiniso.  Kungaleso sikhathi ngalolo suku lapho uDavide enza khona umnikelo+ ngokokuqala ngqá ebonga+ uJehova esebenzisa u-Asafa+ nabafowabo:   “Mbongeni uJehova;+ nibize igama lakhe,+Yazisani izenzo zakhe phakathi kwezizwe!+  Mhlabeleleleni,+ nimhubele,+Zikhathazeni ngazo zonke izenzo zakhe ezimangalisayo.+ 10  Ziqhayiseni ngegama+ lakhe elingcwele,+Mayijabule inhliziyo yalabo abafuna uJehova.+ 11  Funani uJehova namandla akhe,+Bufuneni njalo ubuso bakhe.+ 12  Khumbulani izenzo zakhe ezimangalisayo azenzile,+Izimangaliso zakhe nezinqumo zokwahlulela zomlomo wakhe,+ 13  O nzalo ka-Israyeli inceku yakhe,+Nina bantwana bakaJakobe, abakhethiweyo bakhe.+ 14  UnguJehova uNkulunkulu wethu;+ izinqumo zakhe zokwahlulela+ zisemhlabeni wonke. 15  Khumbulani isivumelwano sakhe kuze kube nini nanini,+Izwi aliyala, ezizukulwaneni eziyinkulungwane,+ 16  Okuyisivumelwano asenza no-Abrahama,+Nesifungo sakhe ku-Isaka.+ 17  Futhi okungamazwi awagcina emile njengesiqondiso ngisho nakuJakobe,+Njengesivumelwano esimi kuze kube nini nanini ngisho naku-Israyeli,+ 18  Ethi, ‘Ngiyolinika wena izwe laseKhanani,+Njengesabelo sefa lakho.’+ 19  Nanimbalwa lapho lokhu kushiwo,+Yebo, nimbalwa kakhulu, futhi ningabafokazi kulo.+ 20  Babelokhu behamba besuka kwesinye isizwe beya kwesinye,+Besuka komunye umbuso beya kwesinye isizwe.+ 21  Akavumelanga muntu ukuba abaphambe,+Kodwa wasola amakhosi+ ngenxa yabo, 22  Ethi, ‘Ningabathinti abagcotshiweyo bami,Ningenzi lutho olubi+ kubaprofethi bami.’ 23  Hlabelelelani uJehova, nina nonke enisemhlabeni!+Yazisani usuku nosuku ngensindiso ayinikezayo!+ 24  Landisani inkazimulo yakhe phakathi kwezizwe,Phakathi kwazo zonke izizwe izenzo zakhe ezimangalisayo. 25  Ngoba uJehova mkhulu futhi kumelwe adunyiswe kakhulu,+Kumelwe esatshwe ngaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu.+ 26  Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bangonkulunkulu abangasizi ngalutho.+Kepha uJehova, wenza amazulu.+ 27  Isithunzi nobukhazikhazi kuphambi kwakhe,+Amandla nenjabulo kusendaweni yakhe.+ 28  Mnikeni uJehova, nina mindeni yamaqembu abantu,Mnikeni uJehova inkazimulo namandla.+ 29  Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe,+Phathani isipho ningene phambi kwakhe.+Khothamani kuJehova nihlobé ngobungcwele.+ 30  Yibani sezinhlungwini ezinzima ngenxa yakhe, nonke nina bantu bomhlaba!Futhi izwe elikhiqizayo limi ngokuqinile:Ngeke neze lintengantengiswe.+ 31  Amazulu mawathokoze, nomhlaba mawujabule,+Mabathi phakathi kwezizwe, ‘UJehova usebé yinkosi!’+ 32  Ulwandle maludume nalokho okulugcwalisayo,+Malwethabe ukhalo nakho konke okukulo.+ 33  Ngesikhathi esifanayo imithi yehlathi mayiqhumuke ngenjabulo ngenxa kaJehova,+Ngoba uzile ukuzokwahlulela umhlaba.+ 34  Mbongeni uJehova, ngoba muhle,+Ngoba umusa wakhe wothando+ umi kuze kube nini nanini. 35  Nithi, ‘Sisindise, Nkulunkulu wensindiso yethu,+Usiqoqe futhi usikhulule ezizweni,+Ukuze sibonge igama lakho elingcwele,+ sikhulume ngokwethaba sikudumisa.+ 36  Makatuswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kusukela nini nanini kuze kube nini nanini.’”+ Bonke abantu bathi, “Amen!” basho nendumiso kuJehova.+ 37  Khona-ke washiya lapho phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova u-Asafa+ nabafowabo ukuba bakhonze+ phambi koMphongolo njalo, ngokwemfuneko yosuku nosuku;+ 38  no-Obede-edomi nabafowabo, bengamashumi ayisithupha nesishiyagalombili, no-Obede-edomi indodana kaJeduthuni noHosa njengabalindisango; 39  noZadoki+ umpristi nabafowabo abapristi phambi kwetabernakele likaJehova endaweni ephakemeyo eyayiseGibheyoni,+ 40  ukuba banikele iminikelo yokushiswa eya kuJehova e-altare lomnikelo wokushiswa njalo ekuseni nakusihlwa nangenjongo yakho konke okwakulotshwe emthethweni kaJehova awubeka njengomyalo phezu kuka-Israyeli;+ 41  washiya kanye nabo uHemani+ noJeduthuni, nawo wonke amanye amadoda akhethiwe ayeshiwo+ ngamagama ukuba abonge uJehova,+ ngoba “umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini”;+ 42  futhi washiya kanye nabo uHemani+ noJeduthuni+ ukuba babethe amacilongo+ namasimbali nezinsimbi zengoma kaNkulunkulu weqiniso; namadodana+ kaJeduthuni esangweni. 43  Bonke abantu bahamba yilowo nalowo waya endlini yakhe.+ Ngakho-ke noDavide wazungeza ebusisa indlu yakhe.

Imibhalo yaphansi