1 IziKronike 15:1-29

15  Waqhubeka ezakhela izindlu+ eMzini KaDavide; waqhubeka walungisa nendawo+ yomphongolo kaNkulunkulu weqiniso futhi wagxumeka itende lawo.  Kungaleso sikhathi lapho uDavide athi khona: “Akekho okumelwe athwale umphongolo kaNkulunkulu weqiniso ngaphandle kwamaLevi, ngoba yiwo uJehova awakhethile ukuba athwale umphongolo kaJehova+ nokuba amkhonze+ kuze kube nini nanini.”  Khona-ke uDavide wabuthela wonke u-Israyeli eJerusalema+ ukuba alethe umphongolo+ kaJehova endaweni yawo ayewulungiselele yona.  UDavide wabutha amadodana ka-Aroni+ namaLevi;  emadodaneni kaKohati, u-Uriyeli+ induna nabafowabo, ikhulu namashumi amabili;  emadodaneni kaMerari,+ u-Asaya+ induna nabafowabo, amakhulu amabili namashumi amabili;  emadodaneni kaGereshomu,+ uJoweli+ induna nabafowabo, ikhulu namashumi amathathu;  emadodaneni ka-Elizafani,+ uShemaya+ induna nabafowabo, amakhulu amabili;  emadodaneni kaHebroni, u-Eliyeli induna nabafowabo, amashumi ayisishiyagalombili; 10  emadodaneni ka-Uziyeli,+ u-Aminadaba induna nabafowabo, ikhulu neshumi nambili. 11  Ngaphezu kwalokho, uDavide wabiza uZadoki+ no-Abhiyathara+ abapristi, namaLevi u-Uriyeli,+ u-Asaya+ noJoweli,+ uShemaya+ no-Eliyeli+ no-Aminadaba, 12  wathi kubo: “Niyizinhloko+ zoyise bamaLevi. Zingcweliseni,+ nina nabafowenu, futhi kumelwe nikhuphule umphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli niwulethe endaweni engiwulungisele yona. 13  Ngoba, ngenxa yokuthi anikwenzanga+ ekuqaleni, uJehova uNkulunkulu wethu wafohla ngokumelene nathi,+ ngoba singazange simfune ngokuvumelana nenkambiso.”+ 14  Ngakho abapristi namaLevi bazingcwelisa+ ukuze bakhuphule umphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. 15  Khona-ke amadodana amaLevi aqala ukuwuthwala+ umphongolo kaNkulunkulu weqiniso, njengoba nje uMose ayeyalile ngezwi likaJehova, phezu kwamahlombe awo ngezinduku ayezitshethe.+ 16  Manje uDavide wathi ezinduneni zamaLevi mazimise abafowabo abahlabeleli+ nezinsimbi zomculo,+ izinsimbi zomculo ezinezintambo+ namahabhu+ namasimbali,+ zibethwa ngokuzwakalayo ukuze zenze ukuba kunyuke umsindo wokujabula. 17  Ngalokho amaLevi amisa uHemani+ indodana kaJoweli, no-Asafa+ indodana kaBherekiya kubafowabo; no-Ethani+ indodana kaKhushaya, emadodaneni kaMerari abafowabo; 18  futhi kanye nabo amisa abafowabo besigaba sesibili,+ uZakariya,+ uBheni noJaziyeli noShemiramoti noJehiyeli no-Uni, u-Eliyabe noBhenaya noMahaseya noMatithiya no-Elifelehu noMikineya, no-Obede-edomi+ noJeheyeli abalindisango, 19  nabahlabeleli uHemani,+ u-Asafa+ no-Ethani, namasimbali ethusi ukuze babethe ngokuzwakalayo;+ 20  noZakariya no-Aziyeli+ noShemiramoti noJehiyeli no-Uni no-Eliyabe noMahaseya noBhenaya nezinsimbi zomculo ezinezintambo ezifakwe enothini le-Alamoti,+ 21  noMatithiya+ no-Elifelehu noMikineya no-Obede-edomi noJeheyeli no-Azaziya namahabhu+ adlala ngenothi leSheminiti,+ ukuze basebenze njengabaqondisi; 22  noKhenaniya+ induna yamaLevi ekuthwaleni, enikeza iziyalo ekuthwaleni, ngoba wayenguchwepheshe;+ 23  noBherekiya no-Elkana abalindisango+ boMphongolo; 24  noShebaniya noJoshafati noNethaneli no-Amasayi noZakariya noBhenaya no-Eliyezeri abapristi beshaya amacilongo+ kakhulu phambi komphongolo kaNkulunkulu weqiniso, no-Obede-edomi noJehiya abalindisango boMphongolo. 25  UDavide+ namadoda amadala akwa-Israyeli+ nezinduna+ zezinkulungwane kwaba yibo ababehamba ukuze bakhuphule umphongolo wesivumelwano sikaJehova endlini ka-Obede-edomi+ ngokujabula.+ 26  Kwathi lapho uNkulunkulu esiza+ amaLevi, ethwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova, enza umhlatshelo ngamaduna ezinkomo ayisikhombisa nezinqama+ eziyisikhombisa. 27  UDavide wayegqoké ijazi elingenamikhono lendwangu ecolekile, nawo wonke amaLevi ayethwele uMphongolo nabahlabeleli noKhenaniya+ induna yomsebenzi wokuthwala wabahlabeleli;+ kodwa uDavide wayembethe ne-efodi+ lelineni. 28  Futhi wonke ama-Israyeli ayekhuphula umphongolo wesivumelwano sikaJehova ngokuhlokoma kwenjabulo+ nangokushaywa kophondo+ nangamacilongo+ nangamasimbali,+ ebetha ngokuzwakalayo ngezinsimbi zomculo ezinezintambo nangamahabhu.+ 29  Kwathi lapho umphongolo wesivumelwano+ sikaJehova ufika eMzini KaDavide, uMikhali,+ indodakazi kaSawule, walunguza phansi ngefasitela wabona iNkosi uDavide itshakadula igiya;+ waqala ukuyidelela+ enhliziyweni yakhe.

Imibhalo yaphansi