1 IziKronike 14:1-17

14  UHiramu+ inkosi yaseThire+ wathumela izithunywa kuDavide nezingodo+ zomsedari nabakhi bezindonga nabasebenza ngokhuni ukuba bayomakhela indlu.+  UDavide wazi ukuthi uJehova wayemmise ngokuqinile+ njengenkosi phezu kuka-Israyeli, ngoba ubukhosi bakhe babuphakanyiswe kakhulu ngenxa yabantu bakhe u-Israyeli.+  UDavide waqhubeka ethatha abafazi+ abengeziwe eJerusalema, uDavide wazala amadodana namadodakazi engeziwe.+  Yilawa amagama abantwana ababa ngabakhe eJerusalema: UShamuwa+ noShobabi,+ noNathani+ noSolomoni,+  no-Ibhari+ no-Elishuwa no-Elipheleti,+  noNoga noNefegi+ noJafiya,  no-Elishama+ noBeyeliyada no-Elifeleti.+  AmaFilisti ezwa ukuthi uDavide ugcotshwe njengenkosi phezu kuka-Israyeli wonke.+ Kulokho wonke amaFilisti akhuphuka ezofuna uDavide.+ Lapho uDavide ezwa ngakho, waphuma wayokulwa nawo.  AmaFilisti eza alokhu ethelekela ithafa eliphansi lamaRefa.+ 10  UDavide wabuza uNkulunkulu,+ ethi: “Ngikhuphuke yini ngiyokulwa namaFilisti, futhi ingabe ngokuqinisekile uzowanikela esandleni sami?” UJehova wathi kuye: “Khuphuka, ngokuqinisekile ngizowanikela esandleni sakho.” 11  Ngakho uDavide wakhuphukela eBhali-pherazimi+ wawabulala lapho. UDavide wathi: “UNkulunkulu weqiniso ufohlé ezitheni zami ngesandla sami ngokungathi ngesikhala esivulwe amanzi.” Yingakho baqamba leyo ndawo+ ngokuthi iBhali-pherazimi. 12  Ngenxa yalokho abashiya lapho+ onkulunkulu bawo. Khona-ke uDavide wakhipha izwi, babashisa ngomlilo.+ 13  Kamuva amaFilisti aphinda futhi athelekela ithafa eliphansi.+ 14  UDavide waphinda futhi wabuza+ uNkulunkulu, uNkulunkulu weqiniso manje wathi kuye: “Akumelwe ukhuphuke uwalandele. Zungeza ungaqondani nawo, uwaqhamukele phambi kwezihlahla zamabhakha.+ 15  Kuyothi lapho uzwa umsindo wokumasha ezihlokweni zezihlahla zamabhakha,+ khona-ke uphume uyolwa,+ ngoba uNkulunkulu weqiniso uyobe ephumé phambi kwakho+ ukuba alishaye ikamu lamaFilisti.” 16  Ngakho uDavide wenza njengoba nje uNkulunkulu weqiniso ayemyalile,+ futhi balibulala ikamu lamaFilisti ukusuka eGibheyoni+ kuya eGezeri.+ 17  Udumo+ lukaDavide lwaqala ukuphumela kuwo wonke amazwe, futhi uJehova ngokwakhe wafaka ingebhe ngaye phezu kwazo zonke izizwe.+

Imibhalo yaphansi