1 IziKronike 13:1-14

13  UDavide wabonisana nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu nabo bonke abaholi;+  uDavide wathi kulo lonke ibandla lika-Israyeli: “Uma kubonakala kukuhle kini futhi kwamukeleka kuJehova uNkulunkulu wethu, masithumele kubafowethu abasele kuwo wonke amazwe akwa-Israyeli+ nakubapristi+ namaLevi+ emizini+ yabo enamadlelo, ukuba baqoqanele kithi.  Futhi masizungezise umphongolo+ kaNkulunkulu wethu uze kithi.” Ngoba babengazange bawunakekele ezinsukwini zikaSawule.+  Ngakho lonke ibandla lathi makwenziwe ngaleyo ndlela, ngoba le nto yabonakala iyinhle emehlweni abo bonke abantu.+  Ngakho-ke uDavide wabutha+ wonke u-Israyeli kusukela emfuleni waseGibhithe+ kwaze kwaba sekungeneni kweHamati,+ ukuba alethe umphongolo+ kaNkulunkulu weqiniso ubuye eKiriyati-jeyarimi.+  UDavide no-Israyeli wonke bakhuphukela eBhahala,+ eKiriyati-jeyarimi, elingelakwaJuda, ukuze bawuthathe lapho umphongolo kaNkulunkulu weqiniso, uJehova, ohlezi phezu kwamakherubi,+ lapho igama lakhe libizwa khona.  Nokho, balayisha umphongolo kaNkulunkulu weqiniso enqoleni entsha+ ukusuka endlini ka-Abhinadaba, futhi u-Uza no-Ahiyo+ babehola le nqola.  UDavide no-Israyeli wonke babegiya+ phambi kukaNkulunkulu weqiniso ngamandla onke nangezingoma+ nangamahabhu+ nangezinsimbi zomculo ezinezintambo+ nangamathamborini+ nangamasimbali nangamacilongo.+  Kancane kancane bafika ngasesibuyeni sikaKidoni,+ manje u-Uza welula isandla sakhe ukuze abambe uMphongolo,+ ngoba izinkunzi zacishe zawugumbuqela. 10  Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Uza, kangangokuba wambulala ngoba wayelulele isandla sakhe phezu koMphongolo,+ wafela khona lapho phambi kukaNkulunkulu.+ 11  UDavide wathukuthela+ ngenxa yokuthi uJehova wayemvuthele ngolaka u-Uza; leyo ndawo yabizwa ngokuthi iPherezi-uza kuze kube yilolu suku. 12  UDavide wamesaba uNkulunkulu weqiniso ngalolo suku,+ ethi: “Ngingawuletha kanjani kimi+ umphongolo kaNkulunkulu weqiniso?” 13  UDavide akazange awususe uMphongolo awulethe kuye eMzini KaDavide, kodwa wawuchezukisela endlini ka-Obede-edomi+ umGiti.+ 14  Umphongolo kaNkulunkulu weqiniso wahlala kanye nabendlu ka-Obede-edomi, endlini yakhe+ izinyanga ezintathu; uJehova wayelokhu eyibusisa+ indlu ka-Obede-edomi nakho konke okwakungokwakhe.

Imibhalo yaphansi