1 IziKronike 12:1-40

12  Laba yilabo abeza kuDavide eZikilagi+ ngesikhathi esavinjelwe ngenxa kaSawule+ indodana kaKhishi; futhi babephakathi kwamadoda anamandla,+ abasizi empini,  behlome ngomnsalo, besebenzisa isandla sokunene nesandla sobunxele+ ngamatshe+ noma ngemicibisholo+ emnsalweni.+ Babengababafowabo bakaSawule, wakwaBhenjamini.  Kwakukhona inhloko u-Ahiyezeri noJowashi amadodana kaShemaha waseGibheya,+ noJeziyeli noPhelethi amadodana ka-Azimaveti,+ noBherakha noJehu umAnathoti,+  no-Ishimaya waseGibheyoni,+ indoda enamandla eyayiphakathi kwabangamashumi amathathu+ futhi yengamele abangamashumi amathathu; noJeremiya noJahaziyeli noJohanani noJozabhadi waseGedera,+  u-Eluzayi noJerimoti noBehaliya noShemariya noShefathiya umHarifi,  u-Elkana no-Ishiyahu no-Azareli noJowezeri noJashobeyamu, amaKhora,+  noJowela noZebadiya amadodana kaJerohamu waseGedori.  Futhi kwakukhona abanye bakwaGadi abazihlukanisela ohlangothini lukaDavide endaweni okunzima ukuyifinyelela ehlane,+ amadoda angamaqhawe, anamandla, amadoda empi alungele impi, ayegcina isihlangu esikhulu nesijula kumi ngomumo,+ ayebuso bawo babuwubuso bezingonyama,+ futhi ayenjengezinsephe ezintabeni ngejubane.+  U-Ezeri wayeyinhloko, u-Obadiya engowesibili, u-Eliyabe engowesithathu, 10  uMishimana engowesine, uJeremiya engowesihlanu, 11  u-Athayi engowesithupha, u-Eliyeli engowesikhombisa, 12  uJohanani engowesishiyagalombili, u-Elizabadi engowesishiyagalolunye, 13  uJeremiya engoweshumi, uMakibhanayi engoweshumi nanye. 14  Lawa kwakungamadodana kaGadi,+ izinhloko zempi. Omncane kunabo bonke wayelingana nekhulu, nomkhulu kunabo bonke wayelingana nenkulungwane.+ 15  Laba yibo abawela iJordani+ ngenyanga yokuqala lapho lidla izindwani,+ futhi babaxosha bonke abasemathafeni aphansi, empumalanga nasentshonalanga. 16  Abanye babantwana bakwaBhenjamini nabakwaJuda bafika qathatha endaweni okunzima ukuyifinyelela,+ kuDavide. 17  Khona-ke uDavide waphuma waya phambi kwabo wabaphendula wathi: “Uma kuwukuthi nize kimi ngokuthula+ ukuzongisiza, inhliziyo yami iyoba munye nani.+ Kodwa uma kuwukuthi nizele ukuzongikhaphela kulabo abaphikisana nami kuyilapho kungekho bubi ezintendeni zezandla+ zami, uNkulunkulu+ wokhokho bethu makakubone futhi akulungise.”+ 18  Umoya+ wagubuzela u-Amasayi, inhloko yabangamashumi amathathu, wathi: “Singabakho, Davide, futhi sikanye nawe,+ ndodana kaJese.Ukuthula, ukuthula makube ngokwakho, kube ngukuthula nakulowo okusizayo,Ngoba uNkulunkulu wakho ukusizile.”+ Ngakho uDavide wabemukela futhi wabafaka phakathi kwezinhloko zamaviyo.+ 19  Futhi kukhona nabanye bakwaManase abahlamukela kuDavide lapho eza kanye namaFilisti+ ezomelana noSawule empini; kodwa akazange awasize, ngoba ngemva kokucebisana amakhosi amaFilisti ahlangene+ ammukisa, ethi: “Uzohlamukela enkosini yakhe uSawule+ futhi afake amakhanda ethu engozini.” 20  Lapho efika eZikilagi+ kwaba khona abakwaManase abahlamukela kuye okungu-Adina noJozabhadi noJediyayeli noMikayeli noJozabhadi no-Elihu noZilethayi, izinhloko+ zezinkulungwane zakwaManase. 21  Futhi bona, baba usizo kuDavide ekulweni neviyo labaphangi,+ ngoba bonke babengamadoda anamandla+ anobuqhawe, futhi baba yizinduna empini; 22  ngoba usuku nosuku abantu babelokhu beza+ kuDavide bezomsiza, kwaze kwaba yikamu elikhulu,+ njengekamu likaNkulunkulu.+ 23  Futhi yilezi izibalo zezinhloko zalabo ababehlomele impi abeza kuDavide eHebroni+ ukuzonikela ubukhosi+ bukaSawule kuye ngokuvumelana nomyalo kaJehova.+ 24  Amadodana kaJuda aphatha isihlangu esikhulu nesijula ayeyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisishiyagalombili, ahlomele impi. 25  Emadodaneni kaSimeyoni amadoda anamandla obuqhawe bempi ayeyizinkulungwane eziyisikhombisa nekhulu. 26  Kubantwana bakwaLevi ayeyizinkulungwane ezine namakhulu ayisithupha. 27  Futhi uJehoyada wayengumholi+ wamadodana ka-Aroni,+ kanye naye kwakukhona izinkulungwane ezintathu namakhulu ayisikhombisa. 28  NoZadoki,+ insizwa enamandla ngobuqhawe, nendlu yokhokho bakhe, izinduna ezingamashumi amabili nambili. 29  Kubantwana bakwaBhenjamini,+ abafowabo bakaSawule,+ kwakukhona izinkulungwane ezintathu, futhi kuze kube yileso sikhathi isibalo esikhulu sabo sasilindisisa indlu kaSawule. 30  Kubantwana bakwa-Efrayimi kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amabili namakhulu ayisishiyagalombili, amadoda anamandla+ obuqhawe, amadoda odumo, ngokwendlu yokhokho bawo. 31  Engxenyeni yesizwe sakwaManase+ kwakukhona izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili ezazishiwo ngamagama ukuba zizobeka uDavide inkosi. 32  Kubantwana bakwa-Isakare+ abanolwazi lokuqonda izikhathi+ ukuze kwaziwe ukuthi yini u-Israyeli okwakufanele ayenze,+ kwakukhona amakhulu amabili ezinhloko zabo, futhi bonke abafowabo babefeza imiyalo yabo. 33  KwaZebhuloni+ labo abaphuma impi, abahlelekela impi benazo zonke izikhali zempi, kwakukhona abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu, futhi ukubutheleka kwabo kuDavide abakwenzanga ngenhliziyo embaxa-mbili. 34  KwaNafetali+ kwakukhona izinduna eziyinkulungwane, futhi kanye nazo kwakukhona abaphatha isihlangu esikhulu nomkhonto abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesikhombisa. 35  KwabakwaDani labo abahlelekela impi babeyizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili namakhulu ayisithupha. 36  Kwa-Asheri+ labo abaphuma impi ngenjongo yokuyohlelekela impi babeyizinkulungwane ezingamashumi amane. 37  Futhi abavela ngaphesheya kweJordani+ kwabakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakwaManase ababenazo zonke izikhali zebutho lempi kwakukhona abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili. 38  Bonke laba babengamadoda empi, ababutheleka ndawonye ngezinhlu zempi; beza ngenhliziyo ephelele+ eHebroni bezokwenza uDavide inkosi phezu kuka-Israyeli wonke; futhi u-Israyeli wonke owayesele wayenhliziyo-nye ekubekeni uDavide inkosi.+ 39  Bahlala lapho noDavide izinsuku ezintathu, bedla bephuza,+ ngoba abafowabo babebalungiselele. 40  Futhi nalabo ababeseduze kwabo, kuze kufike kwa-Isakare+ nakwaZebhuloni+ nakwaNafetali,+ babeletha ukudla bekulayishe ezimbongolweni+ nasemakameleni naseminyuzini nasezinkabini, izinto ezidliwayo ezenziwe ngofulawa,+ amaqebelengwane amakhiwane agxishiwe,+ namaqebelengwane amagilebhisi omisiwe+ newayini+ namafutha+ nezinkomo+ nezimvu+ ngesibalo esikhulu, ngoba kwakukhona ukujabula+ kwa-Israyeli.

Imibhalo yaphansi