1 IziKronike 11:1-47

11  Ngokuhamba kwesikhathi wonke ama-Israyeli+ aqoqana kuDavide eHebroni,+ athi: “Bheka! Siyithambo lakho nenyama yakho.+  Izolo nangaphambili, ngisho nalapho uSawule eseyinkosi, nguwe owawuhola u-Israyeli umkhipha futhi umngenisa;+ futhi uJehova uNkulunkulu wakho wathi kuwe, ‘Wena uqobo uyokwelusa+ abantu bami u-Israyeli, futhi wena uqobo uyoba umholi+ phezu kwabantu bami u-Israyeli.’”  Ngakho wonke amadoda amadala akwa-Israyeli eza enkosini eHebroni futhi uDavide wenza isivumelwano nawo eHebroni phambi kukaJehova; okwathi ngemva kwalokho amgcoba+ uDavide njengenkosi phezu kuka-Israyeli, njengokwezwi+ likaJehova ngoSamuweli.+  Kamuva uDavide no-Israyeli wonke baya eJerusalema,+ okungukuthi, eJebusi,+ izwe elalakhiwe ngamaJebusi.+  Abakhileyo eJebusi bathi kuDavide: “Ngeke ungene lapha.”+ Noma kunjalo, uDavide wasithatha isiphephelo saseZiyoni,+ okungukuthi, uMuzi KaDavide.+  Ngakho uDavide wathi: “Noma ubani oyobulala+ amaJebusi kuqala, uyoba inhloko nesikhulu.” UJowabe+ indodana kaZeruya wakhuphuka kuqala, futhi waba inhloko.  UDavide wahlala endaweni okwakunzima ukuyifinyelela.+ Yingakho yabizwa ngokuthi uMuzi KaDavide.+  Wakha umuzi nxazonke, ukusuka eNdundumeni kuze kufike nasezingxenyeni ezizungezile, kodwa nguJowabe owavusa+ yonke enye ingxenye yomuzi.  UDavide wayelokhu eba mkhulu,+ ngoba uJehova wamabutho wayenaye.+ 10  Yilaba abayizinhloko zamadoda kaDavide anamandla,+ ababebambelele naye ngokuqinile ebukhosini bakhe kanye no-Israyeli wonke, ukuze amenze inkosi ngokuvumelana nezwi+ likaJehova ngokuqondene no-Israyeli. 11  Yilolu uhlu lwamadoda kaDavide anamandla: UJashobeyamu+ indodana yomHakimoni othile, inhloko yalawa amathathu. Wayesikaza umkhonto wakhe phezu kwabangamakhulu amathathu ababulewe ngasikhathi sinye.+ 12  Ngemva kwakhe kwakukhona u-Eleyazare+ indodana kaDodo umAhohi.+ Wayephakathi kwamadoda amathathu anamandla.+ 13  Nguye owayenoDavide ePhasi-damimi,+ lapho amaFilisti ayebuthanele impi khona. Manje kwakukhona isiqephu sensimu sigcwele ibhali, futhi abantu bona, babebalekile ngenxa yamaFilisti.+ 14  Kodwa yena wema maphakathi nesiqephu wasikhulula, waqhubeka ewabulala amaFilisti, uJehova wasindisa+ ngensindiso enkulu.+ 15  Abathathu kwabangamashumi amathathu+ abayizinhloko behlela edwaleni, kuDavide emhumeni wase-Adulamu,+ ngesikhathi ikamu lamaFilisti likanise ethafeni eliphansi lamaRefa.+ 16  Ngaleso sikhathi uDavide wayesendaweni okulukhuni ukuyifinyelela;+ isikaniso samabutho amaFilisti+ ngaleso sikhathi siseBhetlehema. 17  Ngemva kwesikhathi uDavide wabonisa ukunxanela kwakhe wathi: “Kwangathi ngingaphuza+ amanzi omthombo waseBhetlehema,+ osesangweni!” 18  Laba abathathu bafohla bangena ekamu lamaFilisti bawakha amanzi emthonjeni waseBhetlehema, osesangweni, beza bewathwele bewaletha kuDavide.+ Kodwa uDavide akavumanga ukuwaphuza, kunalokho wawathululela kuJehova.+ 19  Wathi: “Kuyinto engacabangeki, ngokuphathelene noNkulunkulu wami, ukuba ngenze lokhu! Ingabe kufanele ngiphuze igazi+ lala madoda abeke imiphefumulo yawo engozini? Ngoba awalethé ngokubeka imiphefumulo yawo engozini.” Akavumanga ukuwaphuza.+ Lezi yizinto azenza la madoda amathathu anamandla. 20  U-Abhishayi+ umfowabo kaJowabe,+ yena waba inhloko yalawa amathathu; futhi wayesikaza umkhonto wakhe phezu kwabangamakhulu amathathu ababulewe, enedumela elinjengalalaba abathathu. 21  Kulaba abathathu wayevelele kakhulu kunalaba abanye ababili, futhi waba yinduna yabo; nokho akazange afike+ kwabathathu bokuqala. 22  UBhenaya+ indodana kaJehoyada,+ indodana yendoda eyiqhawe, eyenza izenzo eziningi eKabiziyeli,+ yena wabulala amadodana amabili ka-Ariyeli wakwaMowabi; futhi wehla wabulala ingonyama+ emgodini wamanzi ngosuku lokukhithika kweqhwa. 23  Nguye futhi owabulala umuntu ongumGibhithe, umuntu owayemude ngaphezu kokuvamile, eyizingalo+ ezinhlanu. Esandleni salo mGibhithe kwakukhona umkhonto+ owawunjengenduku yabasebenzisa uhlaka lokweluka indwangu; nokho wehlela kuye ephethe induku wahlwitha umkhonto esandleni somGibhithe wambulala ngomkhonto wakhe siqu.+ 24  Lezi zinto zenziwa uBhenaya indodana kaJehoyada, futhi wayenegama phakathi kwala madoda amathathu anamandla. 25  Nakuba ayevelele kakhulu kunalabo abangamashumi amathathu, nokho akangenanga + esigabeni salaba abathathu bokuqala. Nokho, uDavide wambeka phezu kwemilindankosi yakhe siqu.+ 26  Ngokuqondene namadoda anamandla amabutho empi, kwakukhona u-Asaheli+ umfowabo kaJowabe, u-Elihanani+ indodana kaDodo waseBhetlehema, 27  uShamoti+ umHarori, uHelezi umPheloni,+ 28  u-Ira+ indodana ka-Ikheshi waseThekhowa, u-Abhi-yezeri umAnathoti,+ 29  uSibhekayi+ umHusha, u-Ilayi umAhohi,+ 30  uMaharayi+ umNethofa,+ uHeledi+ indodana kaBhahana umNethofa, 31  u-Ithayi indodana kaRibayi+ waseGibheya+ labantwana bakwaBhenjamini,+ uBhenaya umPirathoni,+ 32  uHurayi wasezigodini zezifufula zaseGahashi,+ u-Abhiyeli umAriba, 33  u-Azimaveti umBhaharumi,+ u-Eliyaba umShahaliboni, 34  amadodana kaHashemi umGizo, uJonathani+ indodana kaShage umHarari, 35  u-Ahiyamu indodana kaSakari+ umHarari, u-Elifali+ indodana ka-Uri, 36  uHeferi umMekheti, u-Ahiya umPheloni, 37  uHeziro umKarmeli,+ uNaharayi indodana ka-Ezibayi, 38  uJoweli umfowabo kaNathani,+ uMibihari indodana kaHagiri, 39  uZeleki umAmoni, uNaharayi waseBheroti, udibi lukaJowabe indodana kaZeruya, 40  u-Ira umIthire, uGarebi+ umIthire, 41  u-Uriya+ umHeti,+ uZabhadi indodana ka-Ahilayi, 42  u-Adina indodana kaShiza wakwaRubeni, inhloko yabakwaRubeni, okwakunabangamashumi amathathu ngakuye; 43  uHanani indodana kaMahakha, noJoshafati umMithini, 44  u-Uzaya wase-Ashitaroti, uShama noJeheyeli, amadodana kaHothamu wase-Aroweri, 45  uJediyayeli indodana kaShimri, noJoha umfowabo ongumThizi, 46  u-Eliyeli umMahavi, noJeribayi noJoshaviya amadodana ka-Elinahama, u-Ithima wakwaMowabi. 47  u-Eliyeli no-Obede noJahasiyeli umMezoba.

Imibhalo yaphansi