1 IziKronike 10:1-14

10  AmaFilisti+ alwa no-Israyeli; amadoda akwa-Isra-yeli abaleka phambi kwama- Filisti futhi ayelokhu ewa ebulewe eNtabeni iGilibowa.+  AmaFilisti amhlala ezithendeni uSawule namadodana akhe; amaFilisti ambulala uJonathani+ no-Abhinadaba+ noMaliki-shuwa,+ amadodana kaSawule.+  Impi yaba nzima kuSawule; futhi abacibishela ngomnsalo ekugcineni bamthola, walinyazwa abacibishelayo.+  Khona-ke uSawule wathi odibini+ lwakhe: “Hosha inkemba+ yakho ungigwaze ngayo, ukuze laba bantu abangasokile+ bangezi bangiphathe kabi.”+ Kodwa udibi lwakhe lwalungathandi,+ ngoba lwalwesaba kakhulu. Ngakho uSawule wathatha inkemba wawela phezu kwayo.+  Lapho udibi lwakhe lubona ukuthi uSawule ufile, nalo lwawela phezu kwenkemba lwafa.+  Kanjalo uSawule nawo womathathu amadodana akhe bafa,+ nabo bonke abendlu yakhe bafela ndawonye.  Lapho wonke amadoda akwa-Israyeli ayesethafeni eliphansi ebona ukuthi abalekile nokuthi uSawule namadodana akhe bafile, ashiya imizi yawo abaleka;+ okwathi ngemva kwalokho amaFilisti angena ahlala kuyo.  Kwathi ngosuku olulandelayo, lapho amaFilisti eza ezohlubula+ ababulewe, athola uSawule namadodana akhe bedindilizile eNtabeni iGilibowa.+  Amhlubula ashumpula ikhanda+ lakhe alithatha nemvunulo yakhe yempi athumela ezweni lamaFilisti nxazonke ukuze azise+ izithombe+ zawo nabantu. 10  Ekugcineni abeka imvunulo yakhe yempi endlini kankulunkulu wawo,+ ugebhezi lwakhe alubethela endlini kaDagoni.+ 11  Bonke ababeseJabeshi+ eGileyadi bezwa ngakho konke lokho amaFilisti ayekwenzile kuSawule.+ 12  Ngakho wonke amadoda angamaqhawe asuka athwala isidumbu sikaSawule nezidumbu zamadodana akhe aziletha eJabeshi angcwaba amathambo abo ngaphansi komuthi+ omkhulu eJabeshi;+ azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa.+ 13  Kanjalo uSawule wafa ngenxa yezenzo zakhe zokungathembeki ayezenzé ngenxa yokungabi nalukholo+ kuJehova ngokuphathelene nezwi likaJehova ayengazange aligcine nangenxa yokucela onemimoya+ ukuba ambuzele. 14  Akazange abuze uJehova.+ Ngenxa yalokho wambulala futhi wanikela ubukhosi kuDavide indodana kaJese.+

Imibhalo yaphansi