1 IziKronike 1:1-54

1  U-Adamu,+uSeti,+u-Enoshe,+   uKhenani,+uMahalalele,+uJarede,+   u-Enoke,+uMethusela,+uLameka,+   uNowa,+uShemi,+ uHamu+ noJafete.+  Amadodana kaJafete kwakunguGomere noMagoge+ noMadayi+ noJavani+ noThubhali noMesheke+ noTirase.+  Amadodana kaGomere kwakungu-Ashikenaze+ noRifate+ noThogarma.+  Amadodana kaJavani kwakungu-Elishahi+ noTharishishi,+ uKitimi+ noRodanimi.+  Amadodana kaHamu kwakunguKushe+ noMizrayimi,+ uPhuthi+ noKhanani.+  Amadodana kaKushe kwakunguSeba+ noHavila noSabhitha+ noRahama+ noSabhitheka.+ Amadodana kaRahama kwakunguSheba noDedani.+ 10  UKushe wazala uNimrode.+ Nguye owaqala ukuba ngonamandla emhlabeni.+ 11  UMizrayimi yena, wazala uLudimi+ no-Anamimi noLehabhimi noNafithuhimi + 12  noPhathirusimi+ noKhasiluhimi+ (okwavela kuye amaFilisti)+ noKhafitorimi.+ 13  UKhanani yena, wazala uSidoni+ izibulo lakhe noHeti+ 14  nomJebusi+ nomAmori+ nomGirigashi+ 15  nomHivi+ nomArike nomSini+ 16  nomArivadi+ nomZemari+ nomHamati.+ 17  Amadodana kaShemi+ kwakungu-Elamu+ no-Ashuri+ no-Arpakishade+ noLude+ no-Aramu, No-Uze noHule noGeteri noMashe.+ 18  U-Arpakishade, wazala uShela,+ uShela wazala u-Ebhere.+ 19  U-Ebhere wazala amadodana amabili. Igama lenye kwakunguPhelege,+ ngoba ezinsukwini zayo kwahlukaniswa umhlaba; igama lomfowabo kunguJokithani. 20  UJokithani, wazala u-Alimodade noShelefi noHazarimaveti noJera+ 21  noHadoramu no-Uzali noDikila+ 22  no-Obhali no-Abhimayeli noSheba+ 23  no-Ofiri+ noHavila+ noJobabi;+ bonke laba babengamadodana kaJokithani. 24  UShemi,+u-Arpakishade,+uShela,+ 25  u-Ebhere,+uPhelege,+uRehu,+ 26  uSerugi,+uNahori,+uThera,+ 27  u-Abrama,+ okungukuthi u-Abrahama.+ 28  Amadodana ka-Abrahama kwakungu-Isaka+ no-Ishmayeli.+ 29  Yile indabuko yemikhaya yawo: Izibulo lika-Ishmayeli uNebhayoti+ noKhedari+ no-Adibeli noMibisamu,+ 30  uMishima noDuma,+ uMasa, uHadadi+ noThema, 31  uJethuri, uNafishi noKhedema.+ Lawa kwakungamadodana ka-Ishmayeli. 32  Ngokuqondene namadodana kaKetura,+ isancinza+ sika-Abrahama, wazala uZimrani noJokishani noMedani+ noMidiyani+ no-Ishibaki+ noShuwahi.+ Amadodana kaJokishani kwakunguSheba noDedani.+ 33  Amadodana kaMidiyani kwakungu-Efa+ no-Eferi noHanoki no-Abida no-Elidaha.+ Wonke lawa kwakungamadodana kaKetura. 34  U-Abrahama wazala u-Isaka.+ Amadodana ka-Isaka kwakungu-Esawu+ no-Israyeli.+ 35  Amadodana ka-Esawu kwakungu-Elifazi, uRehuweli+ noJewushi noJalamu noKhora.+ 36  Amadodana ka-Elifazi kwakunguThemani+ no-Omari, uZefo noGathamu, uKhenazi+ noThimna+ no-Amaleki.+ 37  Amadodana kaRehuweli kwakunguNahati, uZera, uShamumaha noMiza.+ 38  Amadodana kaSeyiri+ kwakunguLothani noShobali noZibheyoni no-Ana+ noDishoni no-Ezeri noDishani.+ 39  Amadodana kaLothani kwakunguHori noHomami. Udadewabo kaLothani kwakunguThimna.+ 40  Amadodana kaShobali kwakungu-Alivani noManahati no-Ebhali, uShefo no-Onamu.+ Amadodana kaZibheyoni kwakungu-Aya no-Ana.+ 41  Amadodana ka-Ana kwakunguDishoni.+ Amadodana kaDishoni kwakunguHemidani no-Eshibhani no-Ithirani noKerani.+ 42  Amadodana ka-Ezeri+ kwakunguBhilihani noZavani no-Akani.+ Amadodana kaDishani kwakungu-Uze no-Arana.+ 43  Yilawa amakhosi ayebusa ezweni lakwa-Edomi+ ngaphambi kokuba kubuse noma iyiphi inkosi+ phezu kwabantwana bakwa-Israyeli: UBhela indodana kaBheyori, ogama lomuzi wakhe kwakuyiDinihaba.+ 44  Ekugcineni uBhela wafa, uJobabi indodana kaZera+ waseBhozira+ wabusa esikhundleni sakhe. 45  Ekugcineni uJobabi wafa, uHushamu+ wasezweni lamaThemani+ wabusa esikhundleni sakhe. 46  Ekugcineni uHushamu wafa, uHadadi+ indodana kaBhedadi, owahlula uMidiyani+ okhalweni lwakwaMowabi, wabusa esikhundleni sakhe. Igama lomuzi wakhe kwakuyi-Aviti.+ 47  Ekugcineni uHadadi wafa, uSamla waseMasireka+ wabusa esikhundleni sakhe. 48  Ekugcineni uSamla wafa, uShawule waseRehobhoti+ ngaseMfuleni wabusa esikhundleni sakhe. 49  Ekugcineni uShawule wafa, uBhali-hanani indodana ka-Akhibori+ wabusa esikhundleni sakhe. 50  Ekugcineni uBhali-hanani wafa, uHadadi wabusa esikhundleni sakhe; igama lomuzi wakhe kwakuyiPhawu, igama lomkakhe kunguMehetabeli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabi.+ 51  Ekugcineni uHadadi wafa. Izikhulu zakwa-Edomi kwaba isikhulu uThimna, isikhulu u-Aliva, isikhulu uJetheti,+ 52  isikhulu u-Oholibhama, isikhulu u-Elahi, isikhulu uPhinoni,+ 53  isikhulu uKhenazi, isikhulu uThemani, isikhulu uMibizari,+ 54  isikhulu uMagidiyeli, isikhulu u-Iramu.+ Lezi kwakuyizikhulu+ zakwa-Edomi.

Imibhalo yaphansi