Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 9:1-28

9  Kwathi nje lapho uSolomoni eseqedile ukwakha indlu+ kaJehova nendlu yenkosi+ nayo yonke into efiselekayo uSolomoni akujabulela ukuyenza,+  khona-ke uJehova wabonakala kuSolomoni okwesibili, ngendlela efanayo nayebonakalé ngayo kuye eGibheyoni.+  UJehova wathi kuye: “Ngiwuzwile umthandazo wakho+ nesicelo sakho somusa ocelé ngaso umusa phambi kwami. Ngiyingcwelisile+ le ndlu oyakhile ngokubeka igama lami+ kuyo kuze kube nini nanini; amehlo ami+ nenhliziyo yami kuyoba kuyo ngaso sonke isikhathi.+  Wena, uma uzohamba+ phambi kwami, njengoba nje uDavide+ uyihlo ahamba, ngobuqotho benhliziyo+ nangokuba ngoqondile+ ngokwenza njengakho konke engikuyale ngakho,+ futhi uzogcina iziqondiso zami+ nezinqumo zami zokwahlulela,+  nami futhi ngizosimisa impela isihlalo sobukhosi sombuso wakho phezu kuka-Israyeli kuze kube nini nanini, njengoba nje ngathembisa uDavide uyihlo, ngithi, ‘Akukho muntu ongowakho oyonqunywa ukuba angahlali esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli.’+  Uma nina namadodana enu nakanjani nibuya ekungilandeleni+ futhi ningayigcini imiyalo yami nezimiso zami engizibeke phambi kwenu, futhi empeleni nihambe nikhonze abanye onkulunkulu+ nibakhothamele,  nami ngiyomnquma u-Israyeli ezweni engimniké lona;+ futhi indlu engiyingcwelisele igama lami ngiyoyitshinga isuke phambi kwami,+ futhi impela u-Israyeli uyoba yisaga+ nento yokuklolodelwa phakathi kwazo zonke izizwe.  Le ndlu ngokwayo iyoba yizinqwaba zezincithakalo.+ Wonke umuntu odlula ngakuyo uyoyigqolozela emangele+ futhi ngokuqinisekile uyoshaya ikhwelo athi, ‘Kungani uJehova enza ngaleyo ndlela kuleli zwe nakule ndlu?’+  Bayothi, ‘Kungenxa yokuthi bamshiya uJehova uNkulunkulu wabo owayekhiphe okhokho babo ezweni laseGibhithe,+ futhi bathatha abanye onkulunkulu+ babakhothamela babakhonza. Yingakho uJehova aletha phezu kwabo yonke le nhlekelele.’”+ 10  Kwathi ekupheleni kweminyaka engamashumi amabili, uSolomoni ayakhé ngayo lezi zindlu ezimbili, indlu kaJehova+ nendlu yenkosi,+ 11  (uHiramu+ inkosi yaseThire wayemsizile uSolomoni+ ngezingodo zomsedari nezomjunipha nangegolide kangangokufisa kwakhe,)+ ngaleso sikhathi iNkosi uSolomoni yanika uHiramu imizi engamashumi amabili ezweni laseGalile.+ 12  Ngalokho uHiramu waphuma eThire ukuze ayobona imizi uSolomoni ayemuphe yona, kodwa yayingemihle-hle emehlweni akhe.+ 13  Ngakho wathi: “Luhlobo luni lwemizi le ongiphé yona, mfowethu?” Yabizwa ngokuthi iZwe LaseKhabuli kuze kube yilolu suku. 14  Phakathi naleso sikhathi uHiramu wathumelela inkosi amathalenta egolide ayikhulu namashumi amabili.+ 15  Lokhu ukulandisa okuphathelene nalabo ababebuthelwe ukwenza umsebenzi ophoqelelwe+ iNkosi uSolomoni eyababutha ukuba bakhe indlu kaJehova+ nendlu yakhe neNdunduma+ nodonga+ lwaseJerusalema neHazori+ neMegido+ neGezeri.+ 16  (UFaro inkosi yaseGibhithe wayekhuphukile walithumba iGezeri walishisa ngomlilo, futhi ewabulele amaKhanani+ ahlala emzini. Ngakho walinika indodakazi yakhe,+ umkaSolomoni, njengesipho sokuvalelisa.) 17  USolomoni wakha iGezeri neBheti-horoni Elisezansi,+ 18  neBhahalati+ neThamari ehlane, ezweni, 19  nayo yonke imizi yokugcina izinto+ eyaba ngekaSolomoni nemizi yezinqola+ nemizi yezinkweli zamahhashi nezinto ezifiselekayo uSolomoni+ ayefise ukuzakha eJerusalema naseLebhanoni nakulo lonke izwe lombuso wakhe. 20  Kepha bonke abantu ababesele kuma-Amori,+ amaHeti,+ amaPherizi,+ amaHivi+ namaJebusi,+ ababengeyona ingxenye yabantwana bakwa-Israyeli,+ 21  amadodana abo ayesele ezweni ngemva kwabo, lawo abantwana bakwa-Israyeli ababengakwazanga ukuwanikela ekubhujisweni,+ uSolomoni waqhubeka ewabutha ukuze enze umsebenzi wobugqila ophoqelelwe kuze kube yilolu suku.+ 22  Abekho kubantwana bakwa-Israyeli uSolomoni abenza izigqila;+ ngoba babengamaqhawe nezinceku zakhe nezikhulu zakhe namaphini abalawuli bakhe bempi nezinduna zabashayeli bezinqola zakhe nezezinkweli zakhe zamahhashi.+ 23  Laba babeyizinduna zamaphini ayengamele umsebenzi kaSolomoni, amakhulu amahlanu namashumi amahlanu, izinduna ezazengamele abantu ababesemsebenzini.+ 24  Nokho, indodakazi kaFaro+ yakhuphuka yaphuma eMzini KaDavide+ yaya endlini yayo ayeyakhele yona. Yingaleso sikhathi lapho akha khona iNdunduma.+ 25  USolomoni wanikela imihlatshelo yokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo kathathu+ ngonyaka phezu kwe-altare ayelakhele uJehova,+ futhi kwakushunqiswa umusi womhlatshelo phezu kwe-altare,+ elaliphambi kukaJehova; wayiqeda indlu.+ 26  Kwakukhona uxhaxha lwemikhumbi iNkosi uSolomoni eyayakha e-Eziyoni-gebheri,+ elingase-Eloti,+ ogwini loLwandle Olubomvu ezweni lakwa-Edomi.+ 27  UHiramu wayelokhu ethumela ngoxhaxha lwemikhumbi izinceku zakhe,+ amatilosi, anolwazi ngolwandle, kanye nezinceku zikaSolomoni. 28  Zaya e-Ofiri+ zathatha khona igolide+ elingamathalenta angamakhulu amane namashumi amabili zaliletha eNkosini uSolomoni.

Imibhalo yaphansi