1 AmaKhosi 8:1-66

8  Ngaleso sikhathi uSolomoni+ wabuthela+ eNkosini uSolomoni eJerusalema, amadoda amadala+ akwa-Israyeli, zonke izinhloko zezizwe,+ izikhulu zoyise,+ zabantwana bakwa-Israyeli, ukuze kukhushulwe umphongolo wesivumelwano+ sikaJehova eMzini KaDavide,+ okungukuthi, eZiyoni.+  Ngakho wonke amadoda akwa-Israyeli abuthana eNkosini uSolomoni ngenyanga ka-Ethanimi emkhosini,+ okungukuthi, inyanga yesikhombisa.+  Ngakho wonke amadoda amadala akwa-Israyeli eza, abapristi bawuthwala+ uMphongolo.+  Beza bekhuphula umphongolo kaJehova netende+ lokuhlangana+ nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni; abapristi namaLevi+ beza bekukhuphula.+  INkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano yakwa-Israyeli, labo ababegcina isivumelwano sabo sokuhlangana nayo, babephambi koMphongolo, benza imihlatshelo+ yezimvu nezinkomo ezazingenakubalwa noma kushiwo isibalo sazo ngenxa yobuningi.+  Khona-ke abapristi bawungenisa umphongolo+ wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo,+ ekamelweni elingaphakathi impela lendlu, eNgcwelengcwele, ngaphansi kwamaphiko amakherubi.+  Ngoba amakherubi ayelulele amaphiko awo phezu kwendawo yoMphongolo, kangangokuthi amakherubi agcina uMphongolo nezingongolo zawo kumbozekile ngaphezulu.+  Kodwa izingongolo+ zazizinde, kangangokuthi izihloko zezingongolo zazibonakala eNgcwele ngaphambi kwekamelo elingaphakathi impela, kodwa zazingabonakali ngaphandle. Futhi ziselapho kuze kube yilolu suku.+  Kwakungekho lutho eMphongolweni ngaphandle kwezibhebhe+ ezimbili zamatshe uMose ayezibeké+ lapho eHorebe, lapho uJehova esenzé isivumelwano+ nabantwana bakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma ezweni laseGibhithe.+ 10  Kwathi lapho abapristi bephuma endaweni engcwele, ifu+ lagcwala indlu kaJehova. 11  Abapristi+ abakwazanga ukuma bakhonze+ ngenxa yaleli fu, ngoba inkazimulo+ kaJehova yagcwalisa indlu kaJehova.+ 12  Ngaleso sikhathi uSolomoni wathi: “UJehova ngokwakhe wathi wayezohlala esigayegayeni.+ 13  Ngiphumelele ukukwakhela indlu yendawo yokuhlala ephakeme,+ indawo emile+ ukuba uhlale kuyo kuze kube nini nanini.”+ 14  Khona-ke inkosi yaphendula ubuso bayo yabusisa+ lonke ibandla lika-Israyeli, lonke ibandla lika-Israyeli limile. 15  Yathi: “Makatuswe uJehova+ uNkulunkulu ka-Israyeli, owakhuluma ngomlomo wakhe noDavide+ ubaba futhi obangelé ukuba kugcwaliseke ngesandla sakhe,+ wathi, 16  ‘Kusukela osukwini engakhipha ngalo abantu bami u-Israyeli eGibhithe angizange ngikhethe+ muzi kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba ngakhele igama lami+ indlu+ ukuze lihlale lapho; kodwa ngizokhetha uDavide ukuba abe phezu kwabantu bami u-Israyeli.’+ 17  Kwathandeka enhliziyweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu.+ 18  Kodwa uJehova wathi kuDavide ubaba, ‘Ngenxa yokuthi kuye kwathandeka enhliziyweni yakho ukwakhela igama lami indlu, wenzé kahle, ngoba kuye kwathandeka enhliziyweni yakho.+ 19  Kuphela ngeke uyakhe wena ngokwakho leyo ndlu, kodwa indodana yakho ephuma ezinkalweni zakho yiyo eyokwakhela igama lami indlu.’+ 20  UJehova walifeza izwi+ lakhe ayelikhulumile, ukuba ngivuke esikhundleni sikaDavide ubaba ngihlale esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli,+ njengoba nje uJehova ayekhulumile, futhi ngakhele igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu,+ 21  ngithole khona indawo yoMphongolo okukhona kuwo isivumelwano+ sikaJehova asenza nokhokho bethu lapho ebakhipha ezweni laseGibhithe.” 22  USolomoni wama phambi kwe-altare+ likaJehova phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli, futhi welulela izintende zezandla zakhe emazulwini;+ 23  waqhubeka wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli,+ akekho uNkulunkulu onjengawe+ emazulwini phezulu noma emhlabeni phansi, ogcina isivumelwano nomusa wothando+ ezincekwini zakho+ ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo,+ 24  wena okugcinile encekwini yakho uDavide ubaba loko owamthembisa kona, kangangokuthi wenza isithembiso ngomlomo wakho, futhi ngesandla sakho siqu wenzé ukuba kugcwaliseke, njengakulolu suku.+ 25  Manje, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, gcina encekwini yakho uDavide ubaba loko owamthembisa kona, uthi, ‘Ngeke kunqunywe muntu ongowakho phambi kwami ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli,+ kuphela nje uma amadodana akho eyoqaphela indlela yawo ngokuhamba phambi kwami njengoba nje wena uhambile phambi kwami.’ 26  Manje, Nkulunkulu ka-Israyeli, ngiyacela, isithembiso sakho+ osenze encekwini yakho uDavide ubaba masibe ngesithembekile. 27  “Kodwa ingabe ngempela uNkulunkulu uyohlala phezu komhlaba?+ Bheka! Amazulu,+ yebo, izulu lamazulu,+ ngokwawo awakwazi ukukuthwala;+ kangakanani-ke le ndlu+ engiyakhile! 28  Futhi kumelwe uphendukele emthandazweni+ wenceku yakho nasesicelweni sayo somusa,+ O Jehova Nkulunkulu wami, ulalele ukukhala kokuncenga nomthandazo inceku yakho ewuthandaza phambi kwakho namuhla;+ 29  ukuze amehlo akho abe ngavulekele+ kule ndlu ubusuku nemini, kule ndawo owathi ngayo, ‘Igama lami liyoba lapho,’+ ukuba ulalele umthandazo inceku yakho ewuthandaza ibheke kule ndawo.+ 30  Kumelwe ulalele isicelo somusa+ senceku yakho nesabantu bakho abasithandazela bebheke kule ndawo; futhi kwangathi wena ngokwakho ungezwa usendaweni yakho yokuhlala, emazulwini,+ uzwe futhi uthethelele.+ 31  “Lapho umuntu ona umuntu wakubo,+ futhi empeleni ebeka isiqalekiso phezu kwakhe ukuze amenze abe ngaphansi kwesiqalekiso,+ bese empeleni engena esiqalekisweni phambi kwe-altare lakho kule ndlu, 32  khona-ke kwangathi wena ungezwa usemazulwini, uthathe isinyathelo wahlulele izinceku zakho ngokuba uthi omubi mubi ngokubeka indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe,+ nangokuba uthi olungile ulungile+ ngokumnika ngokokulunga kwakhe.+ 33  “Lapho abantu bakho u-Israyeli behlulwa phambi kwesitha,+ ngenxa yokuthi bebelokhu bona kuwe,+ bese empeleni bebuyela kuwe+ badumise igama lakho+ futhi bathandaze+ bacele umusa kuwe kule ndlu,+ 34  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini, uthethelele isono sabantu bakho u-Israyeli+ ubabuyisele+ ezweni owalinika okhokho babo.+ 35  “Lapho izulu livalekile kungani mvula,+ ngenxa yokuthi bebelokhu bona+ kuwe, bese empeleni bethandaza bebheke kule ndawo+ badumise igama lakho, futhi babuye esonweni sabo, ngoba ubulokhu ubahlupha,+ 36  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini, uthethelele isono sezinceku zakho, yebo abantu bakho u-Israyeli, ngoba ubafundisa+ indlela enhle okufanele bahambe ngayo;+ unike imvula+ ezweni lakho olinike abantu bakho njengefa. 37  “Uma kwenzeka kuba khona indlala+ ezweni, uma kwenzeka kuba khona isifo esiwumshayabhuqe,+ uma kwenzeka kuba khona ukuhanguka, isikhunta,+ izinkumbi,+ amaphela;+ uma kwenzeka isitha sabo sibavimbezela ezweni lamasango abo—noma yiluphi uhlobo lwenhlupho, noma yiluphi uhlobo lwesifo— 38  kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umthandazo,+ kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isicelo somusa+ esingase senziwe yinoma yimuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli,+ ngoba yilowo nalowo uyayazi inhlupho yenhliziyo yakhe,+ futhi empeleni belulele izintende zezandla zabo kule ndlu,+ 39  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini,+ indawo yakho yokuhlala emisiwe,+ uthethelele+ futhi uthathe isinyathelo+ unike ngamunye ngokuvumelana nazo zonke izindlela zakhe,+ ngoba uyayazi inhliziyo yakhe+ (ngoba nguwe wedwa oyazi kahle inhliziyo yabo bonke abantwana babantu);+ 40  ukuze bakwesabe+ zonke izinsuku abaziphila phezu kobuso bomhlabathi owawunika okhokho bethu.+ 41  “Nowesinye isizwe,+ ongeyona ingxenye yabantu bakho u-Israyeli empeleni ozayo evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho+ 42  (ngoba bayozwa ngegama lakho+ elikhulu nangesandla sakho esinamandla+ nangengalo yakho eyeluliwe), futhi empeleni afike athandaze ebheke kule ndlu,+ 43  kwangathi wena ngokwakho ungamlalela usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiwe,+ wenze ngokuvumelana nakho konke lowo wesinye isizwe akucela kuwe;+ ukuze zonke izizwe zomhlaba zilazi igama lakho+ ukuze zikwesabe njengoba nje isizwe sakho u-Israyeli sikwesaba, futhi zazi ukuthi igama lakho libizwé phezu kwale ndlu engiyakhile.+ 44  “Uma kwenzeka abantu bakho bephuma beya empini+ beyolwa nesitha sabo ngendlela obathuma ngayo,+ bese empeleni bethandaza+ kuJehova bebheke kulo muzi owukhethile+ nakule ndlu engiyakhele igama lakho,+ 45  yizwa usemazulwini umthandazo wabo nesicelo sabo somusa, ubakhiphele isahlulelo.+ 46  “Uma kwenzeka bona kuwe+ (ngoba akekho umuntu ongoni),+ futhi kudingeke ukuba ubavuthele ngolaka futhi ubanikele esitheni, abathumbi babo empeleni babathumbe bamuke nabo babayise ezweni lesitha elikude noma eliseduze;+ 47  bese empeleni besanguluka ezweni abathunjwe bayiswa kulo,+ babuye+ bacele+ kuwe umusa ezweni labathumbi babo,+ bethi, ‘Sonile+ saphambuka,+ futhi senzé ngokukhohlakala’;+ 48  futhi impela babuyele kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo+ nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni lezitha zabo ezabathumba zamuka nabo, bese impela bethandaza kuwe bebheke ezweni labo owalinika okhokho babo, umuzi owukhethile nendlu engiyakhele igama lakho;+ 49  mawuzwe usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiwe,+ umthandazo wabo nesicelo sabo somusa, ubakhiphele isahlulelo,+ 50  futhi ubathethelele+ abantu bakho abakade bonile+ kuwe uthethelele zonke izeqo zabo+ abeqe ngazo umthetho wakho;+ futhi kumelwe ubenze babe abantu bokuhawukelwa+ phambi kwabathumbi babo babahawukele 51  (ngoba siyisizwe sakho nefa lakho,+ owasikhipha eGibhithe,+ ngaphakathi kwesithando sensimbi),+ 52  ukuze amehlo akho abe ngavulekele esicelweni somusa senceku yakho nasesicelweni somusa+ sesizwe sakho u-Israyeli, ngokusilalela kukho konke esikucela kuwe.+ 53  Ngoba wena ngokwakho wasihlukanisa njengefa lakho kuzo zonke izizwe zomhlaba,+ njengoba nje ukhulumile ngoMose+ inceku yakho lapho ukhipha okhokho bethu eGibhithe, Nkosi EnguMbusi Jehova.” 54  Kwathi nje lapho uSolomoni eseqedile ukuthandaza kuJehova ngawo wonke lo mthandazo nesicelo somusa, wasukuma phambi kwe-altare likaJehova, ekuguqeni ngamadolo+ izintende zezandla zakhe zelulelwe emazulwini;+ 55  wayesema+ wabusisa+ lonke ibandla lika-Israyeli ngezwi elikhulu, wathi: 56  “Makatuswe uJehova,+ onikeze isizwe sakhe u-Israyeli indawo yokuphumula ngokuvumelana nakho konke akuthembisile.+ Akuzange kuphuthe ngisho nezwi elilodwa+ kuso sonke isithembiso sakhe esihle asithembisile ngoMose inceku yakhe.+ 57  Kwangathi uJehova uNkulunkulu wethu angaba nathi+ njengoba nje aba nokhokho bethu.+ Kwangathi angesishiye noma asifulathele,+ 58  ukuze sithambekisele inhliziyo yethu+ kuye ukuba sihambe ngazo zonke izindlela zakhe+ futhi sigcine imiyalo yakhe+ neziqondiso zakhe+ nezinqumo zakhe zokwahlulela,+ azinikeza njengomyalo kokhokho bethu. 59  Futhi kwangathi la mazwi ami engenzé ngawo isicelo somusa phambi kukaJehova angaba seduze+ kukaJehova uNkulunkulu wethu ubusuku nemini, ukuze akhiphele inceku yakhe isahlulelo nabantu bakhe u-Israyeli isahlulelo njengoba kungase kudingeke usuku+ nosuku; 60  ukuze zonke izizwe zomhlaba zazi+ ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso.+ Akekho omunye.+ 61  Futhi inhliziyo yenu kumelwe ibe ngephelele+ kuJehova uNkulunkulu wethu ngokuhamba eziqondisweni zakhe nangokugcina imiyalo yakhe njengakulolu suku.” 62  Inkosi no-Israyeli wonke kanye nayo babenikela umhlatshelo omkhulu phambi kukaJehova.+ 63  USolomoni wanikela imihlatshelo yenhlanganyelo+ ayezoyinikela kuJehova, izinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili nezimvu eziyizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili,+ ukuze inkosi nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli bavule+ indlu kaJehova. 64  Ngalolo suku inkosi kwakudingeka ingcwelise indawo emaphakathi yegceke elingaphambi kwendlu kaJehova,+ ngoba kwakumelwe inikele lapho umhlatshelo wokushiswa nomnikelo wokusanhlamvu namaqatha anonile emihlatshelo yenhlanganyelo; ngoba i-altare+ lethusi eliphambi kukaJehova lalilincane kakhulu ukuba lithwale umhlatshelo wokushiswa nomnikelo wokusanhlamvu namaqatha anonile+ emihlatshelo yenhlanganyelo. 65  Ngaleso sikhathi uSolomoni wagubha umkhosi,+ kanye no-Israyeli wonke, ibandla elikhulu+ kusukela ekungeneni kweHamati+ kwehle kuze kufike esigodini sesifufula saseGibhithe,+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu izinsuku eziyisikhombisa nezinye izinsuku eziyisikhombisa,+ izinsuku eziyishumi nane. 66  Ngosuku lwesishiyagalombili wabamukisa abantu;+ bayibusisa inkosi baya emakhaya, bejabula+ futhi bezizwa benamile enhliziyweni+ ngenxa yabo bonke ubuhle+ uJehova ayebenzele uDavide inceku yakhe no-Israyeli isizwe sakhe.

Imibhalo yaphansi