Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 7:1-51

7  USolomoni wakha indlu yakhe iminyaka eyishumi nantathu,+ waze wayiqeda yonke indlu yakhe.+  Futhi wakha iNdlu Yehlathi LaseLebhanoni+ eyizingalo eziyishumi nantathu ubude, nezingalo ezingamashumi amahlanu ububanzi, nezingalo ezingamashumi amathathu ukuphakama, phezu kwezinhlu ezine zezinsika zokhuni lomsedari; kwakukhona imishayo+ yokhuni lomsedari phezu kwezinsika.  Yayishayelelwe ngokhuni lomsedari+ ngenhla ngaphezu kwemishayo evundlile eyayiphezu kwezinsika ezingamashumi amane nanhlanu. Zaziyishumi nanhlanu ohlwini ngalunye.  Ngokuqondene namafasitela anezinhlaka, kwakunezinhlu ezintathu, futhi imbobo yokukhanya+ yayimalungana nembobo yokukhanya ezinhlwini ezintathu.  Yonke iminyango nezinsika zeminyango kwakuyizikwele kanye nohlaka,+ nengaphambili lembobo yokukhanya malungana nembobo yokukhanya ezinhlwini ezintathu.  UMpheme Wezinsika wawenza waba yizingalo ezingamashumi amahlanu ubude, nezingalo ezingamashumi amathathu ububanzi; omunye umpheme wawungaphambi kwazo unezinsika nompheme phambi kwazo.  Ngokuqondene noMpheme Wesihlalo Sobukhosi+ lapho ayezokwahlulela khona,+ wenza umpheme wokwahlulela; wambozwa ngaphakathi ngokhuni lomsedari kusukela phansi kuze kube semishayweni.+  Indlu yakhe lapho ayezohlala khona, kwelinye igceke,+ yayikude nendlu yoMpheme. Babunjalo ubuciko bokwakhiwa kwayo. Futhi kwakukhona indlu enjengalo Mpheme ayakhela indodakazi kaFaro,+ uSolomoni ayeyithathile.  Zonke lezi zazakhiwe ngamatshe abizayo+ asikwe ngokwezilinganiso, aqoshiwe, asahwa ngamasaha amatshe, ngaphakathi nangaphandle, kusukela esisekelweni kuze kube sesiqongweni, nangaphandle kuze kufike egcekeni elikhulu.+ 10  Amatshe abizayo ayebekwé njengesisekelo kwakungamatshe amakhulu, amatshe ayizingalo eziyishumi, namatshe ayizingalo eziyisishiyagalombili. 11  Ngaphezulu kwakukhona amatshe abizayo asikwe ngokwezilinganiso, aqoshiwe, kanye nokhuni lomsedari. 12  Ngokuqondene negceke elikhulu, kwakukhona izinhlu ezintathu+ zamatshe abaziwe nohlu lwemishayo yokhuni lomsedari nxazonke; kunjalo futhi nangegceke elingaphakathi+ lendlu+ kaJehova, nangompheme+ wendlu. 13  INkosi uSolomoni yathumela yalanda uHiramu+ eThire. 14  Wayeyindodana yowesifazane ongumfelokazi wesizwe sakwaNafetali, uyise wayengumuntu waseThire,+ osebenza ngethusi;+ wayegcwele ukuhlakanipha nokuqonda+ nolwazi lokwenza zonke izinhlobo zomsebenzi ngethusi. Ngakho weza eNkosini uSolomoni wayeseqala ukwenza wonke umsebenzi wayo. 15  Khona-ke wabumba izinsika ezimbili zethusi,+ ukuphakama kwensika ngayinye kuyizingalo eziyishumi nesishiyagalombili, futhi ngayinye yalezi zinsika ezimbili+ yayingase izungezwe intambo eyizingalo eziyishumi nambili. 16  Futhi wenza izihloko ezimbili ukuze azibeke phezu kwezinsika, zibunjwé ngethusi.+ Esinye isihloko sasiyizingalo ezinhlanu, nesinye isihloko siyizingalo ezinhlanu. 17  Kwakukhona amanetha alukiwe, imihlobiso esontiwe eyenziwe njengamaketanga,+ yezihloko ezaziphezu kwezinsika;+ isikhombisa kwesinye isihloko, nesikhombisa kwesinye isihloko. 18  Waqhubeka wenza amahalananda nezinhlu ezimbili nxazonke phezu kokunye okwenziwe njengenetha ukuze amboze izihloko ezaziphezu kwezinsika; yilokho akwenza nangesinye isihloko.+ 19  Izihloko ezaziphezu kwezinsika emphemeni zazenziwe ngomhlobiso womnduze,+ ziyizingalo ezine. 20  Lezi zihloko zaziphezu kwezinsika zombili, futhi ziphezulu maduze necala lesisu esasihlangene namanetha; futhi kwakunamahalananda+ angamakhulu amabili eyizinhlu nxazonke phezu kwesihloko ngasinye. 21  Wazimisa lezi zinsika+ zompheme+ wethempeli. Ngakho wamisa insika yangakwesokunene wayiqamba ngokuthi uJakini, wayesemisa insika yangakwesobunxele wayiqamba ngokuthi uBhowazi. 22  Phezu kwesiqongo sezinsika kwakunomhlobiso womnduze. Kancane kancane umsebenzi wezinsika waqedwa. 23  Wenza ulwandle olubunjiwe+ lwaba yizingalo eziyishumi ukusuka komunye umphetho walo kuya komunye, luyisiyingi nxazonke; ukuphakama kwalo kuyizingalo ezinhlanu, futhi kwakuthatha umucu oyizingalo ezingamashumi amathathu ukulujikeleza nxazonke.+ 24  Kwakukhona imihlobiso+ emise okwamaselwa+ ngezansi ngaphansi komphetho walo nxazonke, iluzungezile, iyishumi engalweni eyodwa, ihaqe ulwandle nxazonke,+ inezinhlu ezimbili zemihlobiso emise okwamaselwa ibunjwe ekubunjweni kwalo. 25  Lwaluphezu kwezinkunzi+ eziyishumi nambili, ezintathu zibheke enyakatho, ezintathu zibheke entshonalanga, ezintathu zibheke eningizimu, ezintathu zibheke empumalanga; ulwandle lwalungenhla ngaphezu kwazo, ingemuva lazo zonke libheke phakathi nendawo.+ 26  Uhlonze lwalo lwalungububanzi besandla;+ umphetho walo wawenziwe njengomphetho wendebe, imbali yomnduze.+ Lwalungaqukatha+ amabhathi+ ayizinkulungwane ezimbili. 27  Wabe esenza amakalishi+ ayishumi ethusi, ikalishi ngalinye liyizingalo ezine ubude, futhi liyizingalo ezine ububanzi, nezingalo ezintathu ukuphakama. 28  La makalishi ayenziwe kanje: ayenezindonga eziseceleni, futhi lezi zindonga eziseceleni zaziphakathi kwezingodo ezivundlile. 29  Ezindongeni eziseceleni ezaziphakathi kwezingodo ezivundlile kwakukhona izingonyama,+ izinkunzi+ namakherubi,+ kwakunjalo nangaphezu kwezingodo ezivundlile. Ngaphezulu nangaphansi kwezingonyama nezinkunzi kwakukhona amagoda ezimbali+ ayimihlobiso elengayo. 30  Futhi kwakukhona amasondo amane ethusi ekalishini ngalinye, enama-asi ethusi; izinto zawo ezisemagumbini zaziyizisekelo zawo. Lezi zisekelo zazingaphansi komcengezi, kubunjelwe kuzo amagoda ezimbali abhekene. 31  Umlomo wawo kusukela ngaphakathi kuya ezisekelweni naphezulu wawuyizingalo [ezingu-?]; futhi umlomo wawo wawuyindilinga, wenziwe ngobuciko bothi lokuphasa oluyingalo nengxenye, futhi phezu komlomo wawo kwakunemifanekiso eqoshiwe. Izindonga zawo ezisemaceleni zaziyisikwele, zingadilingene. 32  Amasondo amane ayengezansi ngaphansi kwezindonga ezisemaceleni, futhi izisekelo zamasondo zazingasekalishini; ukuphakama kwesondo ngalinye kwakuyingalo eyodwa nengxenye. 33  Ukwenziwa kwala masondo kwakunjengokwenziwa kwesondo lenqola.+ Izisekelo zawo namabhande awo nezipokwe zawo nezinkaba zawo, konke kwakubunjiwe. 34  Kwakukhona izisekelo ezine emagumbini amane ekalishi ngalinye; izisekelo zalo zaziyinto yinye nekalishi. 35  Phezu kwekalishi kwakukhona uthi lokuphasa luyingxenye yengalo ukuphakama, luyisiyingi nxazonke; futhi phezu kwesihloko sekalishi izinhlangothi zalo nezindonga zalo ezisemaceleni zaziyinto yinye nalo. 36  Ngaphezu kwalokho, phezu kwezingcwecwe zezinhlangothi zalo nasezindongeni zalo ezisemaceleni waqopha+ amakherubi, izingonyama, nemidwebo yemithi yesundu ngokuvumelana nesikhala salokho nalokho, namagoda ezimbali nxazonke.+ 37  Amakalishi+ ayishumi wawenza ngale ndlela; wonke ayebunjwé+ ngendlela eyodwa, enesilinganiso sinye, enesimo sinye. 38  Wenza imicengezi+ eyishumi yethusi. Umcengezi ngamunye wawungaqukatha amabhathi angamashumi amane. Umcengezi ngamunye wawuyizingalo ezine. Kwakunomcengezi owodwa phezu kwekalishi ngalinye emakalishini ayishumi. 39  Wayesebeka amakalishi amahlanu ohlangothini lwendlu olungakwesokunene, namahlanu ohlangothini lwendlu lwesobunxele;+ ulwandle lona walubeka ohlangothini lwendlu olungakwesokunene ngasempumalanga, ukuya ngaseningizimu.+ 40  Kancane kancane uHiramu+ wenza imicengezi+ namahalavu+ nezitsha.+ Ekugcineni uHiramu waqeda+ ukwenza wonke umsebenzi ayewenzela iNkosi uSolomoni ngokuqondene nendlu kaJehova: 41  Izinsika+ ezimbili nezihloko+ ezimise okwezitsha ezaziphezu kwezihloko zezinsika ezimbili, namanetha+ amabili okumboza izihloko ezimbili eziyindilinga ezaziphezu kwezihloko zezinsika, 42  namahalananda+ angamakhulu amane ala manetha amabili, izinhlu ezimbili zamahalananda enetheni ngalinye, ukuze zimboze izihloko ezimbili ezimise okwezitsha ezaziphezu kwezinsika ezimbili; 43  namakalishi+ ayishumi nemicengezi+ eyishumi phezu kwamakalishi, 44  nolwandle+ olulodwa nezinkunzi eziyishumi nambili ngaphansi kolwandle;+ 45  namakani namahalavu nezitsha nazo zonke lezi zinto,+ uHiramu akwenzela iNkosi uSolomoni ngethusi eliphucuziwe ukuba kube ngokwendlu kaJehova. 46  Inkosi yakubumbela eSifundeni SaseJordani+ emtatsheni wobumba, phakathi kweSukoti+ neZaretani.+ 47  Zonke lezi zinto+ uSolomoni akazange azikale ngoba zaziziningi ngaphezu kokuvamile.+ Isisindo sethusi asizange sitholwe.+ 48  Kancane kancane uSolomoni wazenza ngegolide zonke izinto ezaziqondene nendlu kaJehova, i-altare+ legolide netafula+ okwakukhona isinkwa sokubukwa phezu kwalo, 49  nezinti zezibani,+ ezinhlanu kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele phambi kwekamelo elingaphakathi impela, ngegolide elihlanzekile,+ nezimbali+ nezibani+ nezindlawu zezintambo zezibani,+ ngegolide, 50  nemicengezi nezicimo+ nezitsha+ nezindebe+ nemicengezi yomlilo,+ ngegolide elihlanzekileyo, nezikhoxe zezicabha + zendlu engaphakathi, okungukuthi, iNgcwelengcwele, nezezicabha+ zendlu yethempeli,+ wazenza ngegolide. 51  Ekugcineni wonke umsebenzi iNkosi uSolomoni okwakumelwe iwenze ngokuqondene nendlu kaJehova wafika ekupheleni kwawo;+ uSolomoni wayeseqala ukungenisa izinto uDavide uyise ayezingcwelisile;+ isiliva negolide nezimpahla wakubeka engcebweni yendlu kaJehova.+

Imibhalo yaphansi