Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 AmaKhosi 4:1-34

4  INkosi uSolomoni yaqhubeka iyinkosi phezu kuka-Israyeli wonke.+  Yilaba ababeyizikhulu+ zayo: U-Azariya indodana kaZadoki,+ umpristi;  u-Elihorefi no-Ahiya, amadodana kaShisha, onobhala;+ uJehoshafati+ indodana ka-Ahiludi, umgcini-mibhalo;  uBhenaya+ indodana kaJehoyada wayephezu kwempi,+ uZadoki no-Abhiyathara+ bengabapristi;  u-Azariya indodana kaNathani+ wayephezu kwamaphini, uZabudi indodana kaNathani engumpristi, umngane+ wenkosi;  u-Ahishari wayephezu kwabendlu, u-Adoniramu+ indodana ka-Abhida, ephezu kwalabo ababebuthelwe ukwenza umsebenzi ophoqelelwe.+  USolomoni wayenamaphini ayishumi nambili phezu kuka-Israyeli wonke, futhi ayelungiselela inkosi nabendlu yayo ukudla. Ngalinye lalinesibopho sokuba lilungiselele ukudla inyanga eyodwa onyakeni.+  Yilawa amagama awo: Indodana kaHure, esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi;+  indodana kaDekeri, eMakazi naseShahalibhimi+ naseBheti-shemeshi+ nase-Eloni-bheti-hanani; 10  indodana kaHesedi, e-Arubhoti (iSoko kwakungelakhe nalo lonke izwe laseHeferi);+ 11  indodana ka-Abhinadaba, lonke ukhalo lwezintaba lwaseDori+ (uThafati, indodakazi kaSolomoni, waba umkakhe); 12  uBhana indodana ka-Ahiludi, eThahanaki+ naseMegido+ nalo lonke iBheti-sheyani,+ eliseceleni kweZaretani+ ngezansi kweJizreyeli,+ kusukela eBheti-sheyani ukuya e-Abela-mehola+ nasesifundeni saseJokimeyamu;+ 13  indodana kaGeberi, eRamoti-gileyadi+ (amadolobhana amatende kaJayire+ indodana kaManase, aseGileyadi+ kwakungawayo; isifunda sase-Arigobhi,+ esiseBhashani+ kwakungesayo: imizi emikhulu engamashumi ayisithupha enodonga nomgoqo wethusi); 14  u-Ahinadaba indodana ka-Ido, eMahanayimi;+ 15  u-Ahimahazi, kwaNafetali+ (naye wathatha uBhasemati indodakazi kaSolomoni, waba umkakhe);+ 16  uBhana indodana kaHushayi, kwa-Asheri+ nase-Bheyaloti; 17  uJehoshafati indodana kaPharuwa, kwa-Isakare;+ 18  uShimeyi+ indodana ka-Ela, kwaBhenjamini;+ 19  uGeberi indodana ka-Uri, ezweni lakwaGileyadi,+ izwe likaSihoni+ inkosi yama-Amori,+ nelika-Ogi+ inkosi yaseBhashani,+ futhi kwakunephini elilodwa elaliphezu kwawo wonke amanye amaphini ayesezweni. 20  UJuda no-Israyeli babebaningi, bengangezihlabathi ezingasolwandle ngobuningi,+ bedla bephuza bejabula.+ 21  USolomoni yena, waba umbusi phezu kwayo yonke imibuso kusukela eMfuleni+ kuze kube sezweni lamaFilisti nasemngceleni waseGibhithe. Babeletha izipho futhi bekhonza uSolomoni zonke izinsuku zokuphila kwakhe.+ 22  Ukudla kukaSolomoni kosuku ngalunye njalo kwakungamakhora+ angamashumi amathathu kafulawa ocolekile namakhora angamashumi ayisithupha kafulawa, 23  izinkomo eziyishumi ezikhuluphele nezinkomo ezingamashumi amabili eziklaba emadlelweni nezimvu eziyikhulu, ngaphandle kwezindluzele+ nezinsephe+ namanxala nofukwe abakhuluphalisiwe. 24  Ngoba wayebusa konke okunganeno koMfula,+ kusukela eThifisa kuya eGaza,+ yebo wonke amakhosi anganeno koMfula;+ futhi waba nokuthula+ kuzo zonke izifunda zakhe, nxazonke. 25  UJuda+ no-Israyeli bahlala ngokulondeka,+ wonke umuntu ngaphansi komvini wakhe nangaphansi komkhiwane wakhe,+ kusukela kwaDani kuya eBheri-sheba,+ zonke izinsuku zikaSolomoni. 26  USolomoni waba nezindlwana zezitebela zamahhashi+ eziyizinkulungwane ezingamashumi amane zezinqola zakhe+ nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili. 27  La maphini+ ayenika iNkosi uSolomoni ukudla nawo wonke umuntu owayesondela etafuleni leNkosi uSolomoni, ngalinye ngenyanga yalo. Akukho lutho olwaluntuleka. 28  Futhi aqhubeka eletha ibhali notshani bamahhashi nobezipani zamahhashi+ kunoma iyiphi indawo okwakungaba kuyo, ngalinye ngokokuthunywa kwalo.+ 29  UNkulunkulu waqhubeka enika uSolomoni ukuhlakanipha+ nokuqonda+ ngesilinganiso esikhulu kakhulu nobubanzi benhliziyo,+ ngangesihlabathi esisogwini lolwandle.+ 30  Ukuhlakanipha kukaSolomoni kwakukukhulu+ kunokuhlakanipha kwabo bonke abaseMpumalanga+ nakho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe.+ 31  Futhi wayehlakaniphe kunabo bonke abanye abantu, kuno-Ethani+ umEzra noHemani+ noKalikoli+ noDarda amadodana kaMaholi; udumo lwakhe lwaba kuzo zonke izizwe nxazonke.+ 32  Futhi wayengakhuluma izaga+ eziyizinkulungwane ezintathu, izingoma zakhe+ zaba inkulungwane nesihlanu. 33  Wayekhuluma ngemithi, kusukela kumsedari oseLebhanoni+ kuya kuyihisopi+ elimila odongeni; futhi wayekhuluma ngezilwane+ nangezidalwa ezindizayo+ nangezinto ezihambayo+ nangezinhlanzi.+ 34  Babelokhu befika bevela kuzo zonke izizwe bezozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni,+ yebo bevela kuwo wonke amakhosi omhlaba ayezwile ngokuhlakanipha kwakhe.+

Imibhalo yaphansi